Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

FAQ | Aparells de mobilitat personal (VMP) | Mobilitat i Via Pública

Aparells de Mobilitat Personal

FAQ. Preguntes freqüents

Última actualització: 14-08-2023

Necessito un certificat de circulació per circular amb un vehicle de mobilitat personal? 

De moment no. 

A partir del 22 de gener de 2024 tots els vehicles de mobilitat personal (VMP) que es comercialitzin han de tenir un certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigibles per la normativa nacional i internacional recollits al Manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal que es va publicar al BOE del 21 de gener de 2022. 

A partir del 22 de gener del 2027 només podran circular els vehicles de mobilitat personal (VMP) que tinguin aquest certificat i, per tant, que compleixin el que disposa el manual.

Com puc saber les marques i models de de patinets i altres VMP que tenen certificat?

Puc circular per la vorera si em desplaço amb un vehicle de mobilitat personal? 

No, està prohibit. Només es pot circular per les vies ciclistes, i calçada de la zona 20 (*) i zona 30 (*). (Article 25 de la Llei de trànsit, vehicles de motor i seguretat viària).

(*) Carrer amb prioritat per a persones vianants i amb una velocitat màxima fixada per a vehicles de 20 km/h (Zona 20) i 30 km/h (Zona 30).

Puc circular per la vies ciclistes si em desplaço amb un vehicle de mobilitat personal? 

Sí. Pots circular per la via  ciclista, sempre que l’amplada del vehicle de mobilitat personal no superi l’espai delimitat dels carrils senyalitzats o la meitat de l’amplada de la vies ciclistes. (Article 4. Circulació de vehicles de mobilitat personal de l’Ordenança Municipal de circulació)

Puc circular amb un vehicle de mobilitat personal amb auriculars?

No, no pots circular utilitzant ni auriculars ni cascos d’àudio.
(Article 18.2 del Reglament general de circulació).

Puc circular amb un vehicle de mobilitat personal utilitzant el mòbil?

No. (Article 18.2 del Reglament general de circulació)

He de portar casc de protecció homologat si em desplaço amb un vehicle de mobilitat personal?

La llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària estableix que les persones conductores de vehicles de mobilitat personal han de portar casc de protecció i que aquest es definirà reglamentària (Article 47).

Encara no s’ha aprovat la regulació reglamentària. No obstant això, és recomanable portar cas de protecció. L’Ordenança municipal de circulació estableix que les persones conductores de vehicles de mobilitat personal han d’utilitzar adequadament cascs de protecció homologats o certificats per a bicicletes mentre no ho defineixi una normativa superior.
(Article 4. Circulació de persones de l’Ordenança Municipal de circulació).

Poden anar dues persones amb un patinet elèctric o VMP?

No. Només hi pot anar una sola persona. (Article 9.1.5.E del Reglament general de circulació).

Què és una zona 20 i zona 30?

Carrer amb prioritat per a vianants i amb una velocitat màxima fixada per a vehicles de 20km/h i 30 km/h respectivament. Però els VMP en la zona 30 només poden anar a 25 km/h que és la velocitat màxima de disseny. 

Com puc saber si circulo a 6 km/h?

És la velocitat que té una persona vianant quan camina a bon ritme. 

Són vies ciclistes totes les vies que estan senyalitzades amb un senyal de tipus sharrow

No. Els carrils bici a Girona estan senyalitzats amb el senyal R407a. 

Imatge d'un senyal sharrow:

Imatge d'un senyal R407a:

Quins tipus de vies ciclistes existeixen a Girona?

Les vies ciclistes són aquelles que reuneixen les característiques recollides en les definicions de l’annex I del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària següents: 

70. Vies ciclistes: via específicament condicionada per al trànsit de bicicletes amb la senyalització horitzontal i vertical corresponent, l’amplada de la qual permet el pas segur d’aquests vehicles. 
71. Carril bici: vies ciclistes adossades a la calçada, en un sol sentit o en doble sentit.
72. Carril bici protegit: carril bici amb elements laterals que el separen físicament de la resta de la calçada així com de la vorera.
73. Vorera bici: vies ciclistes senyalitzades sobre la vorera. 
74. Pista bici: vies ciclistes segregades del trànsit motoritzat, amb traçat independent de les carreteres.
75. Caminal pedalable: via per a vianants i ciclistes segregades del trànsit motoritzat que discorre per espais oberts, parcs, jardins i boscos.

Qualsevol patinet és un VMP?

No. Si es tracta d’un patinet sense motor elèctric i s’ajusta a les normes establertes a l’article 2 de l’Ordenança municipal de circulació no es considera VMP. Es pot tractar d’una joguina o un aparell sense pedals propulsats per l’energia muscular.

Si, en canvi, és un patinet elèctric generalment es tracta d’un VMP; sempre que no tingui seient i permeti una velocitat màxima de 25km/h. 

Quin tipus d’aparell és un patinet elèctric amb seient?

És un ciclomotor de dues rodes (L1e-B). Només pot circular per calçades.  S’ha de matricular el vehicle, l’assegurança és obligatòria, la llicència de conducció ha de ser tipus AM, s’han de passar les revisions de ITV, s’ha d’utilitzar el casc de protecció homologat i està prohibit la utilització d’auriculars ni del telèfon mòbil durant la circulació.

Tots els aparells de mobilitat personal són considerats, legalment, VMP?

No. Abans d’adquirir un aparell de mobilitat consulteu les especificacions tècniques (Reglament UE 168/2013).

  • Un aparell que superi els 25km/h no és un VMP.  La sanció és de 500 €
  • Si es manipula la seva velocitat o potència màxima, es sancionarà amb 500 €

Puc circular amb un VMP  per una via marcada al terra amb la figura d’una bicicleta?

No. El dibuix d’una silueta de bicicleta només indica que hi poden circular bicicletes, a més dels vehicles a motor. Aquestes vies no són vies ciclistes.

A on puc deixar el meu patinet elèctric (VMP)?

Els vehicles de mobilitat personal només es poden estacionar en les vies urbanes en els llocs expressament autoritzats per a aquest tipus de vehicles. Actualment, no hi ha llocs senyalitzats per aquest tipus d'estacionament.

Com puc recuperar un patinet elèctric que ha estat retirat de la via pública?

Els patinets elèctrics o altres aparells que siguin retirats per no reunir les condicions per a la circulació, per accident, alcoholèmia, indocumentació o abandonament, l'usuari s'haurà de dirigir a la policia municipal perquè li doni l'autorització de retirada prèvia al pagament de la taxa municipal de retirada del patinet o aparell.

Els patinets elèctrics o altres aparells que siguin retirats perquè estiguin mal estacionats, els usuaris han de dirigir-se al dipòsit municipal de vehicles i identificar el vehicle i lloc de retirada prèviament al pagament de la taxa municipal de retirada del vehicle.

Quines són les regles de prioritat de pas entre les persones vianants i conductores dels vehicles de mobilitat personal?

Les persones conductores de vehicles de mobilitat personal han de respectar la preferència de pas de les persones vianants que travessin la via ciclista.
(Article 4 de l'Ordenança municipal de circulació

És el mateix la zona 30 i una via amb limitació a 30 km/h?

No.  
El senyal S-30 “Zona a 30” indica una zona de circulació que està destinada, en primer lloc, als vianants. Els vianants tenen prioritat de pas respecte als vehicles. La velocitat màxima de circulació dels vehicles en aquest espai compartit és de 30 km/h.

Com a persona vianant pots caminar per tot arreu i travessar el carrer per on vulguis. Els vehicles sempre han de cedir-te el pas i anar a una velocitat com a màxim de 30 km/h. Ull! Si circules amb un VMP no pots superar els 25 km/h que és la velocitat màxima de disseny.

Via senyalitzada expressament amb un límit de velocitat a 30km/h i que tota persona conductora està obligada a respectar d’acord amb el Reglament General de Circulació.

Pot circular per la vorera una persona menor de 14 anys que pesa menys de 50 kg quan es desplaça amb una joguina tipus patinet o bicicleta amb una altura màxima de seient superior a 435 mm?

Sí. Els menors de catorze anys que es traslladen en una joguina només poden circular per voreres, parcs, vies ciclistes i pels carrers de zona 20 (amb limitació de velocitat màxima a 20 km/h i amb prioritat per a vianants), sempre que el paviment sigui apte per a la seva circulació. (Article 2. Circulació de persones de l’Ordenança Municipal de circulació).

Veure totes les respostes