Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

FAQ | Aparells de mobilitat personal (VMP) | Mobilitat i Via Pública

FAQ. Preguntes freqüents

Necessito un certificat de circulació per circular amb un vehicle de mobilitat personal? 

De moment no. Els vehicles de mobilitat personal requeriran per poder circular, un certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigibles per la normativa nacional i internacional recollits en el seu manual de característiques, així com la seva identificació. Això serà vigent als  24 mesos de la publicació del manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal en el «Butlletí Oficial de l'Estat» que s’ aprovarà per Resolució del Director General de Trànsit. 

Puc circular per la vorera si em desplaço amb un vehicle de mobilitat personal? 

No, està prohibit. Només es pot circular per les vies ciclistes, i calçada de la zona 20 (*) i zona 30 (*). (Article 4. Circulació de vehicles de mobilitat personal de l’Ordenança Municipal de circulació).

(*) Carrer amb prioritat per a vianants i amb una velocitat màxima fixada per a vehicles de 20 km/h (Zona 20) i 30 km/h (Zona 30).

Puc circular per la vies ciclistes si em desplaço amb un vehicle de mobilitat personal? 

Sí. Pots circular per la via  ciclista, sempre que l’amplada del vehicle de mobilitat personal no superi l’espai delimitat dels carrils senyalitzats o la meitat de l’amplada de la vies ciclistes. (Article 4. Circulació de vehicles de mobilitat personal de l’Ordenança Municipal de circulació)

Puc lligar un cicle propulsat exclusivament per l’energia muscular o bicicleta amb pedaleig assistit a un arbre o a un element de la via pública? 

No, està prohibit lligar-los a arbres o qualsevol element d’una façana. Els cicles propulsats exclusivament per l’energia muscular de la persona o persones que estan sobre el vehicle per mitjà de pedals i les bicicletes amb pedaleig assistit s’han d’estacionar preferentment als aparcaments habilitats per a aquests vehicles, tant a la vorera com a la calçada. Es podran lligar als elements estructurals o mobiliari urbà quan no hi hagi aparcaments específicament dissenyats per a aquests vehicles i sempre que no menyscabin en la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública i els itineraris de vianants accessibles. (Article 3. Circulació de persones de l’Ordenança Municipal de circulació).

Puc transportar a persones i/o càrrega (animals o mercaderies) si em desplaço amb una bicicleta?

Només si tens més de 16 anys, podràs transportar persones i/o càrrega (animals o mercaderies), utilitzant remolcs, semiremolcs, semi bicis o altres elements degudament homologats. (Article 3. Circulació de persones de l’Ordenança Municipal de circulació).

Han d’anar lligats amb cinturó de seguretat i portar casc de protecció els menors de 16 anys transportats en bicicletes? 

Sí.  Han d’anar lligats amb cinturó de seguretat i portar casc de protecció homologat per a bicicletes. Tot això mentre no ho defineixi una normativa sectorial de rang superior. (Article 3. Circulació de persones de l’Ordenança Municipal de circulació).

He de portar casc de protecció homologat si em desplaço amb un vehicle de mobilitat personal? 

Sí. Els conductors de vehicles de mobilitat personal han d’utilitzar adequadament cascs de protecció homologats o certificats per a bicicletes mentre no ho defineixi una normativa superior. (Article 4. Circulació de persones de l’Ordenança Municipal de circulació).

Poden anar dues persones amb un patinet elèctric o VMP?

No. Només hi pot anar una sola persona. (Article 9.1.5.E del Reglament general de circulació).

Què és una zona 20 i zona 30?

Carrer amb prioritat per a vianants i amb una velocitat màxima fixada per a vehicles de 20km/h i 30 km/h respectivament. 

Com puc saber si circulo a 6 km/h?

És la velocitat que té un vianants quan camina a bon ritme. 

Els tricicles o quadricicles amb pedaleig assistit per on poden circular?

Només per la calçada. No poden anar per vies ciclistes.

Són vies ciclistes totes les vies que estan senyalitzades amb una senyal de tipus sharrow

No. Els carrils bici a Girona, estan senyalitzats amb la senyal R407a. 

Quins tipus de vies ciclistes existeixen a Girona?

Les vies ciclistes són aquelles que reuneixen les característiques recollides en les definicions de l’annex I del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària següents: 

70. Vies ciclistes: via específicament condicionada per al  trànsit de bicicletes amb la senyalització horitzontal i vertical corresponent, l’amplada de la qual permet el pas segur d’aquests vehicles. 
71. Carril bici: vies ciclistes adossada a la calçada, en un sol sentit o en doble sentit.
72. Carril bici protegit: carril bici amb elements laterals que el separen físicament de la resta de la calçada així com de la vorera.
73. Vorera bici: vies ciclistes senyalitzada sobre la vorera. 
74. Pista bici: vies ciclistes segregada del trànsit motoritzat, amb traçat independent de les carreteres.
75. Caminal pedalable: via per a vianants i ciclistes segregada del trànsit motoritzat que discorre per espais oberts, parcs, jardins i boscos.
 

Qualsevol patinet és un VMP?

No. Si es tracta d’un patinet sense motor elèctric i s’ajusta a les normes establertes a l’article 2 de l’Ordenança municipal de circulació no es considera VMP. Es pot tractar d’una joguina o un aparell sense pedals propulsats per l’energia muscular.
Si en canvi és un patinet elèctric generalment es tracta d’un VMP; sempre que no tingui seient i permeti una velocitat màxima de 25km/h. 

Quin tipus d’aparell és un patinet elèctric amb seient?

És un ciclomotor de dues rodes (L1e-B). Només pot circular per calçades.  S’ha de matricular el vehicle, l’assegurança és obligatòria, la llicència de conducció ha de ser tipus AM, s’han de passar les revisions de ITV, s’ha d’utilitzar el casc de protecció homologat i està prohibit la utilització d’auriculars ni del telèfon mòbil durant la circulació.

Tots els aparells de mobilitat personal són considerats, legalment, VMP?

No.  Abans d’adquirir un aparell de mobilitat consulteu les especificacions tècniques  (enllaçar al Reglament UE 168/2013).

  • Un aparell que superi els 25km/h no és un VMP.  La sanció és de 500 €
  • Si es manipula la seva velocitat o potència màxima, es sancionarà amb 500 €

Puc circular amb un VMP  per una via marcada al terra amb la figura d’una bicicleta?

No. El dibuix d’una silueta de bicicleta només indica que hi poden circular bicicletes, a més dels vehicles a motor. Aquestes vies no són vies ciclistes.

A on puc deixar el meu patinet elèctric (VMP)?

Pots utilitzar els llocs expressament autoritzats pels VMP o en el seu defecte, utilitzar els aparcabicis.  Es poden lligar als elements estructurals o mobiliari urbà quan no hi hagi aparcaments específicament dissenyats per aquests vehicles i sempre que no menyscabin en la funció o malmetin els elements  als quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública i els itineraris accessibles.  En cap cas es pot deixar ancorat als arbres o a elements d’una façana.

Com puc recuperar un patinet elèctric que ha estat retirat de la via pública?

Els patinets elèctrics o altres aparells que siguin retirats per no reunir les condicions per a la circulació, per accident, alcoholèmia, indocumentació o abandonament, l'usuari s'haurà de dirigir a la policia municipal perquè li doni l'autorització de retirada prèvia al pagament de la taxa municipal de retirada del patinet o aparell.

Els patinets elèctrics o altres aparells que siguin retirats perquè estiguin mal estacionats, els usuaris han de dirigir-se al dipòsit municipal de vehicles i identificar el vehicle i lloc de retirada prèviament al pagament de la taxa municipal de retirada del vehicle.

Quines són les regles de prioritat de pas entre vianants i conductors en els carrils bici en vorera?

Les bicicletes tenen prioritat al carril bici i han de respectar els passos de vianants que creuen el carril i els cediu el pas . Les persones que circulen a peu han de creuar el carril pels espais senyalitzats. 

És el mateix la zona 30 i una via amb limitació a 30 km/h?

No.  
El senyal S-30 “Zona a 30” indica una zona de circulació que està destinada en primer lloc als vianants. Els vianants tenen prioritat de pas respecte als vehicles. La velocitat màxima de circulació dels vehicles en aquest espai compartit és de 30 km/h.

Com a vianant pots  caminar per tot arreu i travessar el carrer per on vulguis. Els vehicles sempre han de cedir-te el pas i anar a una velocitat com a màxim de 30 km/h. Ull! Si circules amb un VMP o amb un cicle sense motor has de circular per a la calçada i no pots superar els 30km/h.

Via senyalitzada expressament amb un límit de velocitat a 30km/h i que tot conductor està obligat a respectar d’acord amb el Reglament General de Circulació.  

Veure totes les respostes