Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Camions | Mobilitat i Via Pública

Camions i vehicles pesants

Restriccions de pas per a vehicles pesants al municipi de Girona

Per acord de la Junta de Govern Local del 10 de març de 2023, es va aprovar l’ordenació de la circulació de vehicles pesants i les zones d’estacionament autoritzades.

L’ordenança municipal de circulació de l’Ajuntament de Girona regula, al capítol XIV, la circulació i estacionament de vehicles pesants i de mercaderies perilloses.

Vehicles amb MMA>12 tn

Circulació:

Tenen prohibida la circulació de les 0 a les 24 hores per les vies públiques del municipi.

Es permet l’accés dels vehicles amb MMA>12tn, excepte dins l’àmbit del Barri Vell, per al subministrament d’obres i els transports que es dirigeixen a punts de l’interior del municipi per efectuar les operacions necessàries de càrrega o descàrrega pròpies de la seva activitat.

Els itineraris d’entrada i sortida de la ciutat es determinen per Decret d’Alcaldia.

Plànol amb els carrers on poden circular els vehicles de MMA>12tn

Estacionament:

No es permet l’estacionament llevat dels vials compresos dins dels polígons industrials següents:

- Polígon industrial Torroella Nestlé
- Polígon de Domeny
- Polígon Carretera Sant Feliu
- Polígon Mas Xirgu 
- Pla d’Abastaments 
- Polígon Vilablareix Margesa Transports
- Polígon Mas Gri
- Polígon Can Turón
- Polígon Avellaneda

Amb excepció dels vials on, amb senyalització expressa, es prohibeix l'estacionament de vehicles pesants o bé en restringeixi l'aparcament a certs tipus de vehicles.
Plànol amb sectors on es permet l’estacionament de MMA>12tn

Càrrega i descàrrega:

Cal sol·licitar autorització municipal per portar a terme càrregues i descàrregues a la ciutat.

Vehicles amb MMA>6 tn

Circulació:

Es permet l’accés dels vehicles de MMA>6Tn, excepte dins l’àmbit del Barri Vell. 

Estacionament:

No es permet l’estacionament llevat dels vials compresos dins dels polígons industrials de l’apartat anterior (vehicles amb MMA>12tn).

Càrrega i descàrrega:

Es permeten les operacions de càrrega i descàrrega dels vehicles autoritzats a les zones de càrrega i descàrrega senyalitzades.

En cas que s’hagi de fer una càrrega o descàrrega de més temps del permès o bé en una zona no senyalitzada per aquest ús, cal sol·licitar autorització d’ocupació de la via pública per la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.