Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Pla d'accessibilitat | Mobilitat i Via Pública

Pla d'accessibilitat de la via pública de Girona

La Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques (derogada per la Llei 13/2014) va declarar a l'article 4 l'obligació dels ens locals d'elaborar plans d'accessibilitat per tal d'adaptar l'espai públic a les normes d'accessibilitat.

L'any 1998 l'Ajuntament de Girona va aprovar el primer Pla d'accessibilitat a la via pública.

L'actual Pla d'accessibilitat a la via pública va ser aprovat el 26 d'abril de 2013.

L'article 42 de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat estableix que les administracions públiques han d'elaborar plans d'accessibilitat, en l'àmbit de les pròpies competències.

Estat d'execució del Pla d'Accessibilitat

Podeu consultar les darreres actuacions del Pla i les properes actuacions que estan previstes als següents documents:

 

Documents del Pla

Volum I - ESTAT ACTUAL, DIAGNÒSTIC I PROPOSTA

Capítol 1 - Memòria
Capítol 2 - Normativa
Capítol 3 - Pla d'actuació en la via pública (punts 1, 2, 3 i 4)

5. Estudi de l'estat actual i diagnòstic:

5.1. Pendents
5.2. Amples i tipologies de voreres i existència de plataformes úniques
5.3. Estat del paviment i punts perillosos
5.4. Guals de vianants
5.5. Estudi d’elements i mobiliari urbà

6. Proposta d’intervenció

Volum III – FASE PRIORITÀRIA

 

Informació relacionada