Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat, porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposa al públic pel termini de 20 dies hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions, el contingut de les bases específiques reguladores per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a col·laborar en el transport adaptat a la ciutat de Girona, aprovades inicialment en sessió ordinària del Ple de 27 de juliol de 2021.

Aquestes bases deroguen les bases específiques reguladores per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a col·laborar en el transport adaptat a la ciutat de Girona aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 31 d’octubre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. Núm. 216 –12 denovembre de 2019

Bases i convocatòria

Despeses subvencionables

Seran subvencionables les despeses relatives als serveis de transport adaptat, porta a porta, realitzats a persones discapacitades amb mobilitat reduïda o persones grans amb dependència, empadronades a la ciutat de Girona.

Es consideren despeses imputables a aquestes subvencions les que repercuteixen en el cost de la prestació dels serveis, entenent en qualsevol cas que no es finançarà el 100% del cost total de les despeses que aquests serveis generin. 

No són despeses imputables a aquestes subvencions les d’adquisició, adaptació i/o amortització dels crèdits destinats a l’adquisició de vehicles ni les despeses financeres.

Entitats beneficiàries

Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquestes bases les entitats que realitzen transport adaptat, porta a porta, a persones discapacitades amb problemes de mobilitat reduïda o persones grans amb dependència, empadronades a la ciutat de Girona.

Requisits de les entitats beneficiàries

  1. Estar inscrites en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya i en el Registre Municipal d’Entitats d’aquest Ajuntament.
  2. Complir amb la normativa vigent pel que fa a assegurances de vehicles, impostos i llicències.
  3. Ser entitat amb finalitat social.
  4. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  5. No tenir pendent de justificar cap subvenció atorgada anteriorment per aquest Ajuntament, excepte que encara no hagi transcorregut el termini de justificació.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 160 del 20-08-2021

Tornar