Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

Publicador de continguts

Subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat, porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

El termini de justificació serà el 15 d'octubre de 2023.

Justificació

Termini de justificació

El termini de justificació serà el 15 d’octubre de 2023, adjuntant la següent documentació, segons l’establert a la base 16 de les bases específiques.

L’entitat haurà de presentar a la seu electrònica del registre general d’entrada de documents de l’Ajuntament de Girona, en el termini que s’estableixi en la convocatòria, la justificació de la subvenció, segons model normalitzat per a la justificació de subvencions, així com la documentació específica següent:

  1. La memòria de l’activitat, amb la relació dels serveis realitzats als usuaris.
  2. Relació de rutes de servei de transport adaptat realitzades fins al 30 de setembre de 2023.
  3. Relació de les persones usuàries del servei de transport adaptat fins al 30 de setembre de 2023.
  4. Relació de les persones usuàries del servei de transport adaptat ateses mes a mes fins al 30 de setembre de 2023.

L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar la presentació dels comprovants de pagament de les despeses realitzades als efectes de comprovar la veracitat de les dades.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’haurien d’haver rendit els comptes i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament).

En cas que aquesta documentació ja s’hagi presentat en el moment de la sol·licitud, es donarà per justificada. En cas que falti alguna documentació, caldrà aportar-la durant el termini de la justificació.

Tràmit de justificació
Resolucio 2023

Tornar