Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Zona de baixes emissions. Diagnosi - Qualitat de l'aire | Mobilitat

Zona de baixes emissions

Diagnosi

La qualitat de l'aire a Girona

A la ciutat de Girona la principal font d’emissió de NO2 procedeix del trànsit rodat. Aquest contaminant s'utilitza com a indicador de la contaminació atmosfèrica de la ciutat. La mitjana anual de NO2 a la ciutat de Girona s’ha situat per sota del valor límit anual establert per normativa de 40 μg/m3 des que hi ha registres de l’estació automàtica de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya, situada a l’Escola de Música de Girona (carrer de Barcelona, 70). Al llarg dels últims anys, els valors mitjans anuals de NO2 s’han situat entre 19 i 36 μg/m3.

En canvi, les fonts d’emissió de PM10 com el trànsit, la calefacció domèstica, la indústria o la incineració causen poca afectació a la ciutat de Girona. Actualment, una de les principals fonts d’emissió de PM10 i amb major incidència és la intrusió de pols africana a l’atmosfera, la persistència de la qual es veu afavorida en condicions climatològiques d’anticicló. La mitjana anual de PM10 a la ciutat de Girona també se situa per sota del valor límit anual establert per normativa de 40 µg/m3. Al llarg dels últims anys, els valors mitjans anuals de PM10 s’han situat entre 20 i 25 µg/m3, molt per sota delvalor límit.

Per tal d’obtenir dades complementàries i més ajustades a les diferents realitats de la ciutat de Gironai, així, complementar les dades mesurades per l’estació automàtica de la XVPCA, l'Ajuntament de Girona fa seguiment de la qualitat de l'aire en diversos punts de la ciutat a través d'una xarxa semi permanent de mesura de NO2 amb tubs passius. Els estudis realitzats conclouen que els nivells mitjans anuals de NO2 estan per sota del valor límit de 40 µg/m3. Tot i això, també s’han identificat punts vulnerables pròxims a vies molt transitades, amb congestió important i/o molt estretes.

Dades de NO2 i PM10 a Girona

Diagnosi - El parc mòbil de Girona | Mobilitat i via pública

El parc mòbil de Girona

La Direcció General de Trànsit ha establert una classificació del parc de vehicles en funció del seu potencial contaminant.  Així, s’estableixen les categories següents: 

B (etiqueta groga)

Turismes i furgonetes lleugeres de benzina matriculats a partir de gener de l’any 2000 (Euro 3) i propulsats per dièsel a partir de gener de 2006 (Euro 4 i Euro 5).

C (etiqueta verda)

Turismes i furgonetes lleugeres de benzina matriculats des de gener de 2006 (Euro 4, Euro 5 i Euro 6) i dièsel a partir de 2014. Vehicles de més de vuit places i de mercaderies (benzina i dièsel) des de 2005.

ECO (etiqueta verda i blava)

Híbrids endollables, amb menys de 40 km d’autonomia elèctrica, híbrids no endollables, els de gas natural (GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP).

ZERO EMISSIONS (etiqueta blava)

Són els vehicles 100 % elèctrics de bateria, els híbrids endollables, amb una autonomia en mode elèctric de més de 40 km, i els anomenats vehicles d’autonomia estesa.

Sense distintiu

Els vehicles que no compleixen els requisits mínims ambientals. Turismes de gasolina anteriors a Euro 3 i turismes dièsel anteriors a Euro 4. Motos i ciclomotors Euro 1.

Diagnosi - El parc mòbil de Girona (2a part) | Mobilitat i Via pública

L’any 2021 a Girona hi havia 65.952 vehicles (dades de l’IVTM). El 74% dels vehicles censats a la ciutat disposen d’etiqueta ambiental i d’aquests, 424 són vehicles elèctrics.

Índex de motorització de la ciutat a l’Observatori 

 

Vehicles matriculats a Girona el 2021

DISTINTIU AMBIENTALNÚMERO DE VEHICLES% RESPECTE AL TOTAL
Vehicles amb Etiqueta 04240,62%
Vehicles amb Etiqueta ECO1.9032,76%
vehicles amb Etiqueta C27.74740,25%
Vehicles amb Etiqueta B21.02430,50%
Total vehicles amb etiqueta 51.09874,12%
Total vehicles sense etiqueta17.84125,88%