Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Programa d’actuació triennal de la bicicleta | Mobilitat i Via Pública

Programa d'actuació triennal de la bicicleta

El 5 de novembre de 2019, el Govern de Catalunya va aprovar, mitjançant Acord,  l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 que estableix eines de planificació i desenvolupament, promoció i formació per a impulsar l'ús de la bicicleta com a mode de transport actiu i sostenible, tant per motius de mobilitat quotidiana com pel lleure, l'esport i el turisme. 

El 6 d’abril de 2020, el ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar l’adhesió a l’Estratègia catalana de la bicicleta 2025 i encarregar la redacció del Programa d’actuació triennal de la bicicleta que ha d’identificar quines actuacions són necessàries a la ciutat perquè la bicicleta sigui protagonista en cadascun dels seus àmbits. 

La redacció del  programa es va iniciar el setembre de 2020 i en el mes de desembre es fa fer una enquesta a la ciutadania. El 25 de març de 2021 es va sotmetre a informació pública. Un cop resoltes les al·legacions s’aprova definitivament el 14 de maig de 2021. 

Documents