Header: Ajuntament de Girona

Ajuntament de Girona

Tractament de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Girona

Tractament de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Girona

Mitjançant aquest avís de protecció de dades, l’Ajuntament de Girona vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives als tractaments de dades que duu a terme i als drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable dels tractaments efectuats és l’Ajuntament de Girona, amb seu a la plaça del Vi, 1, 17004 Girona.
Tel. 972 419 010
ajuntamentinforma@ajgirona.cat
www.girona.cat

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’Ajuntament de Girona compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar mitjançant correu electrònic a dpo@ajgirona.cat, escrit adreçat a plaça del Vi, 1, 17004 – Girona, per la Seu electrònica de l’Ajuntament (https://seu.girona.cat), o bé al telèfon 972 419 434.

LLISTA DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA

L’Ajuntament duu a terme les activitats de tractament següents:

 1. Accidents laborals
 2. Assessorament Girona Emprèn
 3. Avals
 4. Cementiri Municipal
 5. Cens d'animals domèstics
 6. Central de Coordinació Policial
 7. Centre Jove de Salut Integral
 8. Clients d'habitatges de protecció oficial
 9. Consultes d'informació i documentació
 10. Dipòsit de vehicles
 11. Disciplina en matèria de trànsit
 12. Expedients de serveis socials de famílies
 13. Fitxer de proveïdors
 14. Gestió de disciplina urbanística
 15. Gestió de recursos humans
 16. Gestió de resolucions
 17. Gestió d'expedients administratius
 18. Impost sobre activitats econòmiques
 19. Impost sobre béns immobles
 20. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 21. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 22. Incidències en el servei de Biblioteques
 23. Ingressos de dret públic
 24. Inscripció a activitats municipals
 25. Inspecció de gestió tributària
 26. Inventari del Patrimoni Municipal
 27. Llicències de mercats i fires municipals
 28. Localitzador de bicicletes
 1. Mailings
 2. Membres dels consells municipals
 3. Objectes perduts
 4. Padró Municipal d'Habitants
 5. Parelles de fet
 6. Participants EQUAL de Girona
 7. Plans d'emergència
 8. Prestacions d'atenció social
 9. Procediments judicials
 10. Projecte Educatiu de Ciutat
 11. Queixes i suggeriments
 12. Recaptació
 13. Registre d'alumnes i participants en escoles
 14. Registre d'entitats i equipaments
 15. Registre d'entrada i sortida
 16. Registre d'interessos
 17. Reinserció en el món laboral
 18. Sancions de gossos
 19. Seguiment d'accidents
 20. Taxa de cementiris
 21. Taxa d'escombraries
 22. Taxa sobre l'ocupació de la via pública
 23. Tercers
 24. Usuaris de la targeta d'aparcament per a discapacitats
 25. Usuaris de la targeta de transport gratuït
 26. Usuaris del servei d'ofertes i demandes d'articles per reaprofitar
 27. Usuaris d'instal·lacions esportives
 28. Usuaris esp@is internet

BASES QUE LEGITIMEN EL TRACTAMENT DE LES DADES

Les bases que legitimen els tractaments de dades anteriors són les següents:

 • Consentiment de la persona afectada
  Activitats de tractament núm. 12 i 29.
 • Execució de contracte o mesures precontractuals
  Activitats de tractament núm. 3, 13, 15, 28 i 51.
 • Compliment d’una obligació legal
  • Activitat del tractament núm. 1: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
  • Activitats del tractament núm. 3, 13, 18 a 21, 23, 25, 40, i 48 a 50: Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
  • Activitats del tractament núm. 3 i 51: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
  • Activitats del tractament núm. 16, 17, 22, 31, 36, 39, 42, 43, 46, 52, 53, 54, 55 i 56: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  • Activitats del tractament núm. 9, 30, 36 i 44: Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
  • Activitats del tractament núm. 12 i 36: Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials. 
  • Activitats del tractament núm.  24, 31, 32, 34, 36, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55 i 56: Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
  • Activitats del tractament núm. 10 i 11:  Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
  • Activitats del tractament núm. 14: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
  • Activitat del tractament núm. 33: Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella. 
  • Activitats del tractament núm. 38, 41 i 45: Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. 
  • Activitat de tractament núm. 35: Estatut d’autonomia de Catalunya. 
  • Activitat de tractament núm. 37: Constitució espanyola (articles 24, 106). 
 • Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics
  Activitats de tractament núm. 2, 4 a 12, 14, 16 a 28, 31 a 43, 45 a 50, i 52 a 56.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Dret d’accés

La persona interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i a qui s’adreça o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de la persona interessada.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

La persona interessada té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir una taxa o preu públic segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, la persona interessada té dret a rebre la informació en el mateix format.

Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica els drets de terceres persones.

Dret de rectificació

 • Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.
 • La persona interessada té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.
 • El responsable ha de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Dret de supressió (o dret a l’oblit)

L’RGPD incorpora el dret a l'oblit, com un dret vinculat al dret de supressió de les dades.

La persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • La persona interessada s'oposa al tractament.
 • Les dades s'han tractat il·lícitament.
 • Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió la resta de responsables que estan tractant aquestes dades.

El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
 • El compliment d'una obligació legal.
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició

La persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, quan:

 • El tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal.
 • El responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de La persona interessada o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • El tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Dret a la limitació del tractament

La persona interessada té dret que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

La limitació es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però la persona interessada s'oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però la persona interessada s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

 • Amb el consentiment de la persona interessada.
 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent.

El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Dret a la portabilitat de les dades

La persona interessada té dret a rebre les seves dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

 • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

D’altra banda, aquest dret no es pot exercir quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.

Dret a impugnar decisions individuals automatitzades

L’Ajuntament de Girona no pren decisions individuals automatitzades i, per tant, aquest dret no escau. Podeu consultar més informació sobre aquest dret aquí.

Com puc exercir aquests drets?

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004 Girona) o Seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).

L’Ajuntament de Girona us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en del termini d'un mes que, si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s’informa de l’ampliació del termini dins del primer mes.

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o exercir accions judicials.