Header: Trargisa

TRARGISA

Trargisa | Ftxa de contacte

TRARGISA - Tractament de Residus i Aigües Residuals del Sistema de Girona S.A

Adreça:
Disseminat de Campdorà, 27-28 17461 - GIRONA

Web:
https://web.girona.cat/trargisa

Telèfona:
972 207 015

Ruta de navegació

Visor: Trargisa

Depuradora

Presentació Trargisa

TRARGISA

Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, S.A.

El conjunt d'aigües residuals recollides al Sistema de Sanejament de Girona (Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Aiguaviva, Vilablareix i part de Fornells de la Selva) són tractades a l'estació depuradora de Campdorà. TRARGISA és la societat mercantil que la gestiona.

A la planta incineradora de TRARGISA es gestionen els residus procedents dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter i el procés genera electricitat i subproductes.

L’empresa municipal Tractament de Residus i d’Aigües Residuals de Girona, SA, TRARGISA té encomanat el tractament de bona part dels residus municipals, la facció resta, el paper i cartró, els envasos lleugers, el vidre i els voluminosos.

Carrussel bàners: Trargisa