Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Projecte del Centre de Tractament de Residus | TRARGISA

Projecte del nou Centre de Tractament de Residus del Gironès

Imatge de l'avantprojecte per a la construcció del nou Centre de Tractament de Residus del Gironès

El tractament de la fracció RESTA dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter es realitza mitjançant la valorització energètica a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà (Girona), actualment aturada per realitzar obres de modernització de les instal·lacions. Pel que fa a la fracció orgànica, la comarca del Gironès no disposa d’una instal·lació per al tractament de la fracció orgànica de la recollida selectiva (en endavant FORM).

D’acord amb el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20), tenint en compte les estratègies establertes per a l’increment de la recollida selectiva, les quantitats recollides de les diferents fraccions aniran incrementant-se en els pròxims anys, fet que fa necessària la millora i ampliació de les capacitats disponibles per al tractament, principalment en relació amb els dèficits identificats pel tractament de les fraccions d'orgànica i resta.

En aquest sentit, i amb la voluntat dels Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, mitjançant la societat municipal TRARGISA com a empresa pública encarregada de la gestió de la fracció RESTA, i amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, van aprovar “l’Avantprojecte per a la construcció del nou Centre de Tractament de Residus del Gironès” (CTR Gironès) com a element que serveixi per millorar les infraestructures de tractament de residus municipals de la comarca del Gironès.

Aquest avantprojecte contempla la instal·lació d’un centre de tractament de residus, dissenyat per a poder tractar les fraccions FORM i RESTA generades a la Comarca del Gironès d'acord amb les capacitats previstes en el pla PINFRECAT20, mentre que els rebuigs generats als processos de tractament d’ambdues fraccions es destinaran a la planta de valorització energètica existent. El CTR Gironès s’ha previst ubicar en el paratge de Campdorà, dins de les parcel·les on actualment es troba la planta de valorització energètica i la planta de tractament d’aigües residuals, concretament a l’àrea ocupada per instal·lacions actualment fora de servei de la planta de tractament d’aigües residuals.

S’ha sol·licitat a l’Agència de Residus de Catalunya el 100% del finançament per l’execució del Centre de Tractament de Residus del Gironès i les seves actuacions associades.