Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Pressupostos | Trargisa

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial

Pressupost

El pressupost és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l'exercici (any natural). El pressupost ha de ser aprovat pel Ple municipal i es regeix pel principi d'equilibri pressupostari, havent de quadrar les despeses i els ingressos.

Període mitjà de pagament mensual a proveïdors

Gener - Febrer - Març - Abril - Maig - Juny - Juliol - Agost