Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Organització | TRARGISA

Informació Organitzativa

Direcció i administració de l'empresa

La direcció i administració de la Societat està a càrrec de:

  • La Junta General
  • El Consell d'Administració
  • El Director Gerent

Organigrama

Normatives

Als Estatuts de la Societat és on s'hi estableix el règim legal del seu funcionament.

La societat també està subjecte al compliment de l'Ordenança reguladora de les aigües residuals i pluvials que té l'objectiu de garantir el correcte funcionament del sistema públic de sanejament d’aigües residuals de Girona en la seva totalitat i dels seus components, així com de la xarxa separativa d’aigües pluvials i del seu aprofitament.