Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Sistema Intern d'Informació. Canal intern | TRARGISA

Sistema Intern d'Informació

TRARGISA

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019 té per objecte l’establiment de mecanismes o canals d’alerta que garanteixin la confidencialitat i un règim de protecció per les persones que informin sobre vulneracions de l’ordenament jurídic en el marc d’una relació professional. Aquesta Directiva va ser transposada per l’ordenament jurídic espanyol amb la publicació al BOE, amb data 21 de febrer de 2023, de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions informatives i de lluita contra la corrupció.

En compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, s’implanta el present Sistema Intern d’Informació. 

Aquest sistema dona compliment a la finalitat de la citada Llei, permetent que les persones físiques que tinguin una relació laboral o professional amb TRARGISA (Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA) puguin informar sobre les accions o omissions a les quals es refereix el seu article 2, sense que en cap cas la seva formulació els confereixi la condició d’interessat. 

L’informant podrà optar entre comunicar la informació per mitjà del Canal Intern de TRARGISA (Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA) o bé per mitjà del canal extern davant l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

El Canal Intern d’Informació de TRARGISA (Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA) permet realitzar comunicacions per escrit i/o verbalment i de forma anònima o no. En qualsevol cas, es garantirà la confidencialitat de l’informant i de qualsevol tercer mencionat a la comunicació. 

Normativa i resolucions

Mitjans per comunicar informacions

Canal intern
Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA

Mitjans per comunicar informacions:

INFORMACIONS PER ESCRIT

Formulari en línia

  • Correu postal adreçat al disseminat de Campdorà, 28, 17461 Girona. 
    Caldrà descarregar el formulari contingut en el següent enllaç i emplenar els camps obligatoris assenyalats amb un (*). Així mateix, caldrà indicar en l’anvers del sobre que aquest es dirigeix a “l’atenció de la persona que gestiona el Canal Intern d'Informació”. 

INFORMACIONS VERBALS

  • Via telefònica de les 9 a les 13 hores:
    972 697 004
  • Missatgeria de veu: 972 697 005
  • Sol·licitud de reunió presencial a través de l'adreça electrònica canalintern.trargisa@ajgirona.cat o bé per qualsevol dels mitjans anteriors.