Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Perfil del contractant | Trargisa

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l'article 63 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, TRARGISA ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de la nostra societat conforme al precepte legal esmentat.