Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Tauler d'anuncis i convocatòries (títol) | Trargisa

Tauler d'anuncis i convocatòries

Convocatòria, Operador/a de planta | TRARGISA

Procés de selecció 2021/01 Operador/a de planta, en la modalitat de contracte de relleu, per prestar serveis a TRARGISA i creació d’una borsa de treball

L’objecte d’aquestes bases és la contractació indefinida, mitjançant contracte laboral de relleu, d’un operador/a de planta, inclòs en el grup AP, grup professional 3B del III Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral de l’Aigua (DOGC 5/2/2021), per prestar els seus serveis a l’empresa municipal TRACTAMENT DE RESIDUS I D’AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (en endavant TRARGISA), que gestiona la planta depuradora i la planta incineradora de Campdorà, i la creació d’una borsa de treball per a possibles contractacions de caràcter temporal per substituir treballadors/es, de la mateixa categoria, de l’empresa.