Header: Trargisa

TRARGISA

Ruta de navegació

Tauler d'anuncis i convocatòries (títol) | Trargisa

Tauler d'anuncis i convocatòries

Oferta pública 2024 | TRARGISA

2024

Oferta pública 2023 | TRARGISA

2023

Procés selectiu per a la contractació laboral amb caràcter indefinit d'un/a cap de secció de planta EDAR per prestar serveis a l'àrea de sanejament de TRARGISA

Procés selectiu per a la contractació laboral d'un/a operari/a de manteniment, en la modalitat de contracte de relleu, per prestar serveis a l'EDAR de TRARGISA i la creació d'una borsa de treball

Procés selectiu per a la contractació laboral indefinida d'un/a operari/a de planta per prestar serveis a l'EDAR de TRARGISA i la creeació d'una borsa de treball 

Oferta pública 2022 | TRARGISA

2022

Procés de selecció 2022/01 contractació laboral d’un/a operador/a de planta, fins a cobertura definitiva de lloc de treball, per prestar serveis a l'empresa pública TRARGISA i la relació d'una borsa de treball d'operadors/es de planta a TRARGISA

L’objecte d’aquestes bases és la contractació temporal fins a la cobertura definitiva del lloc de treball, d’un operador/a de planta, inclòs en el grup AP, grup professional 3B del III Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral de l’Aigua (DOGC 5/2/2021), per prestar els seus serveis a l’empresa pública TRACTAMENT DE RESIDUS I D’AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA, SA (en endavant TRARGISA), que gestiona la planta depuradora d’aigües residuals municipals i la planta incineradora de residus municipals de Campdorà, i la creació d’una borsa de treball per a possibles contractacions de caràcter temporal per substituir treballadors/es, de la mateixa categoria, de l’empresa municipal.

Bases del procés per a la selecció d’una plaça de cap d’àrea d’administració i recursos humans, laboral fix, per prestar serveis a TRARGISA, vacant a la plantilla de TRARGISA i inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022

És objecte d’aquesta convocatòria la contractació d’un/a cap d’àrea d’administració i recursos humans amb especial incidència en gestió de contractació pública, en règim de personal laboral fix, per prestar els seus serveis a l’àrea d’Administració de l’empresa municipal TRACTAMENT DE RESIDUS I D’AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA ,S.A. (en endavant TRARGISA), que gestiona la planta depuradora i la planta de valorització energètica de residus de Campdorà.

La contractació serà en règim laboral en subjecció a l’Estatut dels Treballadors i alta en el règim general de la seguretat social i amb les retribucions corresponents al grup professional 5 del IV Conveni col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya (DOGC 14/07/2022) més els complements del lloc de treball que li corresponguin. S’establirà un període de prova de dos mesos.

La jornada de treball serà de 40 hores setmanals prestades segons les necessitats del servei, en horari intensiu habitualment.