Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

El projecte Zona de baixes emissions | Mobilitat i via pública

Zona de baixes emissions

El projecte ZBE

El Reial decret 1052/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen les zones de baixes emissions estableix el contingut bàsic dels projectes de les zones de baixes emissions, així com els objectius concrets i quantificables en l’àmbit de les zones de baixes emissions, que puguin ser convenientment monitoritzats i avaluats. 

L’Ajuntament de Girona ha redactat el projecte per a la implantació de la zona de baixes emissions de Girona de conformitat amb les prescripcions d’aquest Reial decret. Aquest projecte incorpora les propostes del procés participatiu que va tenir lloc del 12 de juliol de 2022 al 28 de febrer de 2023.

Per decret d’alcaldia de 18 d’abril de 2024 s’ha aprovat inicialment el projecte per a la implantació de la zona de baixes emissions de Girona. 

El 22 d’abril de 2024 s’ha publicat l’anunci de l’aprovació inicial del Projecte de la zona de baixes emissions de Girona al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Girona. El període per formular al·legacions és des del dia 23 d’abril al dia 5 de juny, ambdós inclosos. Podeu consultar el projecte al tauler d’anuncis.