Header: Tràmits

Tràmits destacats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2023

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Responsabilitat patrimonial | Tràmits

Responsabilitat patrimonial

Reclamacions per danys

Descripció

La reclamació de responsabilitat patrimonial consisteix en el dret que qualsevol persona té en reclamar els danys soferts als seus béns o drets, com a conseqüència del funcionament normal o anormal de l'Ajuntament de Girona. 

Requisits

Per a poder exigir la responsabilitat patrimonial a l'administració és necessari que es compleixin els següents requisits:

  • Que s'hagi produït un dany efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones.
  • Que el dany s'hagi causat per al funcionament de l'administració, ja sigui un funcionament normal o anormal.
  • És necessari que hi hagi una relació directa, immediata i exclusiva entre el funcionament de l'administració i els danys ocasionats. 
  • No es pot reclamar en casos de força major o en els casos en què la persona tingui el deure jurídic de suportar els danys.

Interessats

Qualsevol persona física o jurídica que hagi patit danys en els seus béns o drets.

Termini de sol·licitud

Un any dels fets o acte que motivi la indemnització o d'ençà que es manifesten els danys.

En cas de danys físics o psíquics en les persones, el termini d'un any comença a computar-se des de la curació o determinació de les seqüeles.

Normativa aplicable

  • Article 106.2 de la Constitució espanyola
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic
  • Llei 7/1985, de 3 d'abril, reguladora de les bases del règim local
  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora