Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Bàner: Cita prèvia

Llicències i comunicats d'obres | Urbanisme

Llicències i comunicats d'obres

Les ordenances d'edificació del municipi de Girona regulen la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl i del subsòl subjectes a control preventiu. També estableix el règim jurídic i el procediment administratiu per a la tramitació de les llicències d’obra i del règim de comunicació prèvia d’obres.

Degut a l'entrada en vigor de la modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació del municipi de Girona ha canviat la forma de tramitació de les llicències i/o comunicats d'obres urbanístiques.

La principal novetat és la nova classificació del règim d'intervenció administrativa de les actuacions urbanístiques ( article 5).

El punt 5.1 regula les obres subjectes a la sol·licitud i obtenció de llicència urbanística, aquells actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres. A L'annex 3 de les ordenances s'hi estableixen els documents que cal aportar en cada cas.

El punt 5.2 regula les obres subjectes al règim de comunicació prèvia d'obres i les classifica del tipus 1 i del tipus 2. La documentació que cal aportar en cada cas s'estableix a l'annex 1 i 2 respectivament.

Classificació de les obres en funció del procediment de tramitació