Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Annex 2. Comunicació prèvia d'obres del tipus 2 | Urbanisme

Annex 2. Comunicació prèvia d'obres del tipus 2

Aquelles actuacions que no estiguin incloses dins els actes subjectes a llicència urbanística però que atesa la seva complexitat requereixen de direcció facultativa i presentació de documentació tècnica o projecte.

Abans: Obra menor
Ara: Comunicació prèvia del tipus 2

A continuació us mostrem la relació d'obres que es tramiten amb aquest procediment de comunicació prèvia d'obres del tipus 2 i la documentació que s'ha d'aportar obligatòriament, d'acord amb l'ANNEX 2 de la modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació del municipi de Girona. També us indiquem un breu resum dels terminis que s'hi estableixen i l'enllaç al tràmit de la seu electrònica.


TERMINIS - Comunicació prèvia d'obres del tipus 2:
Transcorregut 1 mes des de la correcte presentació sense rebre cap notificació per part de l'Ajuntament la persona interessada està habilitada per a iniciar les obres comunicades.
- 2 mesos màxim per començar des de l'habilitació. 
- 12 mesos màxim per finalitzar.

1. La primera ocupació i utilització dels edificis i les construccions, excepte les primeres ocupacions parcials

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Certificat final d'obra expedit per la direcció facultativa de les obres en el que es faci constar la data de finalització de les mateixes, que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada, així com que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat.
 • Documentació gràfica/escrita de totes aquelles variacions, detalls, etc. que s'hagin realitzat durant l'obra i que no hagin estat objecte de modificació de la llicència concedida.
 • Còpia de l'informe favorable emès per la companyia subministradora d'aigua i clavegueram, respecte a les connexions realitzades, existents i correcte estat de la xarxa preexistent.
 • Certificat de recepció de residus de la construcció, expedit per un abocador autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya.
 • Certificat d'acte de comprovació favorable en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, si s'escau, realitzat per una entitat col·laboradora de l'Administració segons s'estableix a la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

2. Reforma per a canvi d'ús, excepte a ús residencial (S'exclou el canvi d'ús característic de tot l'edifici)

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

3. La col·locació d'anuncis tipus tòtems, cartelleres o tanques publicitàries quan es prevegin amb estructura

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

4. La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Memòria justificació de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
 • Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
 • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
 • Proforma del document públic pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

5. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació.

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Documentació tècnica (que inclogui memòria tècnica, pressupost detallat i plànols)
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

6. Obres de reforma interiors que modifiquin la distribució i/o afectin parcialment l'estructura de l'edifici sense modificar el número d'entitats i que no suposin ampliacions de superfície o volum construït

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Documentació tècnica, incloent-hi memòria tècnica, pressupost detallat i plànols de l’estat actual i de l’estat proposta (planta, seccions i façanes) o Projecte tècnic segons la complexitat de l’obra a realitzar.
  En el cas de reforma interior de local per implantar una activitat econòmica, cal que en el projecte tècnic s’especifiquin les mesures de protecció contra incendi i els vectors ambientals que hi puguin afectar, així com justificació del compliment de normativa urbanística (compatibilitat ús, previsió aparcament) i sectorial que li resulti d’aplicació, accessibilitat, etc.
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

7. Rehabilitació o pintat de façanes, mitgeres i patis, d'alçada superior a planta primera

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Documentació tècnica (que inclogui memòria tècnica, pressupost detallat i plànols) o Projecte tècnic segons la complexitat de l’obra a realitzar.
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

8. Instal·lació de mitjans auxiliars de construcció que no afectin a via pública

 1. Grues de construcció
 2. Muntacàrregues de construcció
 3. Instal·lació de bastides

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

9. Instal·lació d'ascensors

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

10. Construcció de murs

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Documentació tècnica (que inclogui memòria tècnica, pressupost detallat i plànols)
 • Direcció facultativa
 • Identificació del constructor de l'obra (caldrà presentar-lo abans de l'inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut així com la corresponent designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

11. Instal·lació de tanques

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Documentació gràfica que inclogui justificació expressa del compliment dels paràmetres urbanístics d'aplicació, pressupost detallat i plànols.

12. Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comuns

Tràmit e-seu

Documents:

13. Instal·lacions d'aire condicionat i de plaques solars

Tràmit e-seu            Plaques solars

Documents:

 • Instància específica
 • Documentació tècnica (inclogui memòria tècnica, pressupost detallat i plànols).
 • Identificació del constructor/instal·lador (caldrà presentar-lo abans de l'inici de les obres)

14. Instal·lació de pèrgoles i tendals

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Plànol d'emplaçament
 • Plànol de situació de la pèrgola o tendal i les distàncies als límits de parcel·la
 • Plànol d'alçats i secció acotats de la pèrgola o tendal
 • Identificació gràfica del tipus de pèrgola o tendal a instal·lar (fotografia o catàleg)
 • Pressupost detallat per partides, emès preferentment per industrial (inclourà mà d'obra, material i mitjans auxiliars)

16. Tala d'arbres (màxim 3 arbres)

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Fotografia de l’arbre/s objecte de la tala
 • Plànol d’emplaçament amb la ubicació de l’arbre/s dins la parcel·la