Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Annex 3. Llicències d'obres | Urbanisme

Annex 3. Llicències d'obres

Estan subjectes a la sol·licitud i obtenció de llicència urbanística, aquells actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres que consten relacionats en aquesta pàgina.

Abans: Obra major
Ara: Llicència urbanística

A continuació us mostrem la relació d'obres que estan subjectes a llicència urbanística i la documentació que s'ha d'aportar, d'acord amb l'ANNEX 3 de la modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació del municipi de Girona. També us indiquem l'enllaç al tràmit de la seu electrònica.

1. Els moviments de terra i les esplanacions de terrenys

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Documentació tècnica (que inclogui justificació expressa del compliment dels paràmetres urbanístics d’aplicació, pressupost detallat i plànols)
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Document d’acceptació firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)

2. Les parcel·lacions urbanístiques

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Memòria justificativa que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de parcel·les i finques.
 • Proforma de document públic que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica que se sol·licita.
 • Plànol de situació de la finca que es pretén dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
 • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada (finques resultants).
 • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.

3. La construcció d’edificis de nova planta

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte bàsic i/o executiu (aquest últim caldrà que sigui visat pel col·legi oficial corresponent)
 • Direcció facultativa visada pel col·legi oficial corresponent (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Document d’acceptació firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)

4. Les actuacions en edificis existents que comportin alguna de les següents intervencions: rehabilitacions funcionals integrals, reparacions estructurals integrals, reformes integrals, ampliacions de superfície i volum construït, modificació de les densitats existents o canvi d’ús característic de l’edifici.

Les actuacions en edificis existents que comportin alguna de les següents intervencions:

 1. Rehabilitacions funcionals integrals
 2. Reparacions estructurals integrals
 3. Reformes integrals
 4. Ampliacions de superfície i volum construït
 5. Modificació de les densitats existents
 6. Canvi d’ús característic de l’edifici

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte bàsic i/o executiu (aquest últim caldrà que sigui visat pel col·legi oficial corresponent)
 • Direcció facultativa visada pel col·legi oficial corresponent (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Document d’acceptació firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)

5. L’enderroc total o parcial d’edificacions

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte bàsic i/o executiu (aquest últim caldrà que sigui visat pel col·legi oficial corresponent).
 • Direcció facultativa visada pel col·legi oficial corresponent (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Document de compromís de reposició dels serveis urbanístics existents, així com de reparar els danys que es puguin ocasionar en els béns de domini públic.
 • Certificat del tècnic redactor relatiu a les possibles afeccions de l’obra amb referència a les línies de serveis existents.
 • Document d’acceptació firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)

6. Construcció de piscines

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Document d’acceptació firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20).

7. La primera utilització i ocupació parcial dels edificis

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Certificat final parcial de l’obra expedit per la direcció facultativa de les obres en el que es faci constar la data de finiment de les mateixes, que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada, així com que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
 • Documentació gràfica/escrita de totes aquelles variacions, detalls, etc. que s’hagin realitzat durant l’obra i que no hagin estat objecte de modificació de la llicència concedida.
 • Còpia de l’informe favorable emès per la companyia subministradora d’aigua i clavegueram, respecte a les connexions realitzades, existents i correcte estat de la xarxa preexistent.
 • Certificat de recepció de residus de la construcció, expedit per un abocador autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya.
 • Certificat d’acte de comprovació favorable en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, si s’escau, realitzat per una entitat col·laboradora de l’Administració segons s’estableix a la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
 • Justificació tècnica en la que es faci constar que la part d’obra sobre la qual es sol·licita llicència de primera ocupació compleix els següents requisits:
  • a) Que l’estat d’execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l’edifici o la construcció no acabada.
  • b) Que la seva utilització i ocupació i l’acabament de les obres no s’interfereixin mútuament de manera greu.

8. Reforma per a canvi d’ús a residencial (S’exclou el canvi d’ús característic de l’edifici)

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Document d’acceptació firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)

9. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).

10. L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).

11. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçada

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Documentació tècnica (que inclogui justificació expressa del compliment dels paràmetres urbanístics d’aplicació, pressupost detallat i plànols)
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).

12. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva (més de 3 arbres)

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Plànol de situació i emplaçament.
 • Documentació fotogràfica de les espècies a talar.
 • Memòria que detalli l’objecte de la tala i les mesures correctores a adoptar, en el seu cas.
 • Pressupost detallat.

13. L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Memòria justificativa de l’actuació i la seva finalitat, amb el grau de precisió necessari que permeti apreciar-ne l’adequació als requisits exigits per la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables.
 • Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la situació precisos de la finca o finques on es projecta l’actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i previstes.
 • Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme l’actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.
 • Projecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució d’obres o, si es tracta d’obres que no requereixen projecte tècnic, descripció i representació gràfica d’aquestes obres.
 • Direcció facultativa en cas de requerir projecte tècnic (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).

14. La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Memòria justificació de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
 • Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
 • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
 • Proforma del document públic pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

15. Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Plànol de situació, a escala no inferior a 1:2.000, amb la localització de l’àmbit o de la finca o finques objecte de llicència.
 • Identificació del constructor de l’obra
 • Projecte tècnic redactat per tècnic competent amb l’especificació des característiques de l’actuació concreta, amb indicació de les instal·lacions i de les connexions de caràcter obligatori, amb les xarxes de distribució existents i expressió de les potències i cabals necessaris en cadascun dels elements i serveis següents:
  • Moviment de terres.
  • Obres de fàbrica.
  • Pavimentació.
  • Abastament i distribució d’aigua potable, de reg i contra incendis.
  • Evacuació d’aigües i sanejament.
  • Xarxes d’energia elèctrica, enllumenat i telèfons.
  • Xarxa de distribució de gas.
  • Plantacions d’arbrat i jardineria

16. La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte bàsic i/o executiu (aquest últim caldrà que sigui visat pel col·legi oficial corresponent)
 • Direcció facultativa visada pel col·legi oficial corresponent (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).

17. La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Projecte tècnic
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).

18. Els usos i les obres provisionals

Tràmit e-seu

Documents:

 • Instància específica
 • Memòria tècnica descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com de les obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat original, amb indicació dels pressupostos d’execució de les obres provisionals i de reposició.
 • Direcció facultativa (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut, segons l’establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
 • Designació del coordinador/a de seguretat i salut quan sigui exigible segons el RD 1627/1997, de 24 d’octubre (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres).
 • Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de la seva referència registral i cadastral
 • Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.
 • Escrit signat pels titulars del dret de propietat i ús relacionats directament amb els usos i les obres provisionals, en virtut de qualsevol negoci jurídic, en el que consti:
  • a) L’acceptació expressa de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.
  • b) El compromís exprés d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i obres que s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol negoci jurídic amb terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets respectius de propietat o ús corresponents als usos i les obres provisionals que s’autoritzin.
 • Document d’acceptació firmat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus. En aquest document hi haurà de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió (article 11 Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat pel RD 210/2018, de 6 d’abril, PRECAT20)

19. Els actes que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat

Els actes que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat consistents en:

 1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
 2. La primera utilització i ocupació dels edificis.
 3. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
 4. La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
 5. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 6. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

Tràmit genèric e-seu

Documents:

20. Legalització d’obres

Tràmit genèric e-seu

Documents:

 • Instància específica. Omplir i adjuntar com a document annex del tràmit en línia.
 • La documentació que s’especifica segons el tipus d’obra o actuació que es pretén legalitzar
 • Documentació gràfica (fotografies) de l’obra realitzada
 • Pressupost detallat