Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Annex 1. Comunicació prèvia d'obres del tipus 1 | Urbanisme

Annex 1. Comunicació prèvia d'obres del tipus 1

Estan subjectes a comunicació prèvia del tipus 1 les actuacions que per la seva escassa entitat i dificultat tècnica no requereixen direcció facultativa ni la presentació de documentació tècnica o projecte.

Abans: Comunicació prèvia
Ara: Comunicació prèvia del tipus 1

A continuació us mostrem la relació d'obres que es tràmiten amb aquest procediment de comunicació prèvia d'obres del tipus 1 i la documentació que s'ha d'aportar obligatòriament, d'acord amb l'ANNEX 1 de la modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació del municipi de Girona. També us indiquem un breu resum dels terminis que s'hi estableixen i l'enllaç al tràmit de la seu electrònica.


TERMINIS - Comunicació prèvia d'obres del tipus 1:
- 2 mesos màxim per començar. 
- 6 mesos màxim per finalitzar.

1. Obres a l’interior d’habitatges que no modifiquin distribució, estructures ni façana

a. Repicar, enguixar i pintar parets i sostres
b. Substitució d’elements de fusteria o serralleria
b. Substitució o reparació de paviments
c. Substitució o reparació de cels rasos
d. Actuació en instal·lacions existents interiors
e. Modernització o reforma de cuina
g. Modernització o reforma de bany i/o rentador

Documents:

Instància específica

Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial (inclourà mà d’obra, material i mitjans auxiliars)

 Tràmit e-seu

2. Obres i actuacions a l’interior de locals que no modifiquin distribució, estructures, façana i no alterin, en el seu cas les condicions de l’activitat existent.

a. Repicar, enguixar i pintar parets i sostres
b. Substitució d’elements de fusteria o serralleria
c. Substitució o reparació de paviments
d. Substitució o reparació de cels rasos
e. Modernització o reforma de bany

Documents:

Instància específica

Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial (inclourà mà d’obra, material i mitjans auxiliars)

 Tràmit e-seu

3. Obres de millora a l'interior de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució ni estructura (s'exclou l'eliminació de graons i la construcció de rampes).

Documents:

Instància específica

Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial (inclourà mà d’obra, material i mitjans auxiliars)

 Tràmit e-seu

4. Actuacions de pintura i rehabilitació de façanes i celoberts:

S'exclouen els immobles inclosos en el Pla Especial de Reforma Interior i Conservació del Barri Vell, Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Pla Especial del Grup d'Habitatges Sant Narcís, Pla Especial Vall de Sant Daniel i en sòl classificat com a sòl no urbanitzable (SNU), els quals restaran subjectes al règim de comunicació prèvia tipus 2.

a. Reparació de façanes fins a una alçada màxima de planta baixa i planta primera.
b. Reparació, substitució o neteja de canals, baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, gàrgoles i acroteris.
c. Reposició puntual d'elements alterats per accidents o pel deteriorament de la façana.
d. Eliminació d'elements sobreposats sense nova col·locació.
e. Reparació puntual de terrasses, llosanes de balcons i baranes.
f. Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes.

Documents:

Instància específica

Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial (inclourà mà d’obra, material i mitjans auxiliars)

 Tràmit e-seu

5. Reparació de cobertes:

S'exclouen els immobles inclosos en el Pla Especial de Reforma Interior i Conservació del Barri Vell, Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Pla Especial del Grup d'Habitatges Sant Narcís, Pla Especial Vall de Sant Daniel i en sòl classificat com a sòl no urbanitzable (SNU), els quals restaran subjectes al règim de comunicació prèvia tipus 2.

a. Neteja i/o substitució de teules trencades.
b. Refer minvells, buneres, aiguafons i canals interiors.
c. Pavimentació i/o impermeabilització de terrats.
d. Reparació de xemeneies o d'altres ventilacions.
e. Reparació de claraboies o lluernes.

Documents:

Instància específica

Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial (inclourà mà d’obra, material i mitjans auxiliars)

 Tràmit e-seu

6. Actuacions a jardins i solars:

a. Substitució o reparació de paviments.
b. Reparació de tanques.
c. Reparació d'instal·lacions.
d. Neteja de solars i/o desbrossament de parcel·les.

Documents:

Instància específica

Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial (inclourà mà d’obra, material i mitjans auxiliars)

 Tràmit e-seu