Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Annex 1. Comunicació prèvia d'obres del tipus 1 | Urbanisme

Annex 1. Comunicació prèvia d'obres del tipus 1

Estan subjectes a comunicació prèvia del tipus 1 les actuacions que per la seva escassa entitat i dificultat tècnica no requereixen direcció facultativa ni la presentació de documentació tècnica o projecte.

Abans: Comunicació prèvia
Ara: Comunicació prèvia del tipus 1

A continuació us mostrem la relació d'obres que es tramiten amb aquest procediment de comunicació prèvia d'obres del tipus 1 i la documentació que s'ha d'aportar obligatòriament, d'acord amb l'ANNEX 1 de la modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació del municipi de Girona. També us indiquem un breu resum dels terminis que s'hi estableixen i l'enllaç al tràmit de la seu electrònica.


TERMINIS - Comunicació prèvia d'obres del tipus 1:

 • 2 mesos màxim per començar
 • 6 mesos màxim per finalitzar

1. Obres a l’interior d’habitatges que no modifiquin distribució, estructures ni façana

 1. Repicar, enguixar i pintar parets i sostres
 2. Substitució d’elements de fusteria o serralleria
 3. Substitució o reparació de paviments
 4. Substitució o reparació de cels rasos
 5. Actuació en instal·lacions existents interiors
 6. Modernització o reforma de cuina
 7. Modernització o reforma de bany i/o rentador

Documents:

 • Instància específica
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial (inclourà mà d’obra, material i mitjans auxiliars)

Tràmit e-seu

2. Obres i actuacions a l’interior de locals que no modifiquin distribució, estructures, façana i no alterin, en el seu cas les condicions de l’activitat existent

 1. Repicar, enguixar i pintar parets i sostres
 2. Substitució d’elements de fusteria o serralleria
 3. Substitució o reparació de paviments
 4. Substitució o reparació de cels rasos
 5. Modernització o reforma de bany

Documents:

 • Instància específica
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial (inclourà mà d’obra, material i mitjans auxiliars)

Tràmit e-seu

4. Actuacions de pintura i rehabilitació de façanes i celoberts

S'exclouen els immobles inclosos en el Pla Especial de Reforma Interior i Conservació del Barri Vell, Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Pla Especial del Grup d'Habitatges Sant Narcís, Pla Especial Vall de Sant Daniel i en sòl classificat com a sòl no urbanitzable (SNU), els quals restaran subjectes al règim de comunicació prèvia tipus 2.

 1. Reparació de façanes fins a una alçada màxima de planta baixa i planta primera.
 2. Reparació, substitució o neteja de canals, baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, gàrgoles i acroteris.
 3. Reposició puntual d'elements alterats per accidents o pel deteriorament de la façana.
 4. Eliminació d'elements sobreposats sense nova col·locació.
 5. Reparació puntual de terrasses, llosanes de balcons i baranes.
 6. Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes.

Documents:

 • Instància específica
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial (inclourà mà d’obra, material i mitjans auxiliars)

Tràmit e-seu

5. Reparació de cobertes

S'exclouen els immobles inclosos en el Pla Especial de Reforma Interior i Conservació del Barri Vell, Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Pla Especial del Grup d'Habitatges Sant Narcís, Pla Especial Vall de Sant Daniel i en sòl classificat com a sòl no urbanitzable (SNU), els quals restaran subjectes al règim de comunicació prèvia tipus 2.

 1. Neteja i/o substitució de teules trencades.
 2. Refer minvells, buneres, aiguafons i canals interiors.
 3. Pavimentació i/o impermeabilització de terrats.
 4. Reparació de xemeneies o d'altres ventilacions.
 5. Reparació de claraboies o lluernes.

Documents:

 • Instància específica
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial (inclourà mà d’obra, material i mitjans auxiliars)

Tràmit e-seu

6. Actuacions a jardins i solars

 1. Substitució o reparació de paviments.
 2. Reparació de tanques.
 3. Reparació d'instal·lacions.
 4. Neteja de solars i/o desbrossament de parcel·les.

Documents:

 • Instància específica
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial (inclourà mà d’obra, material i mitjans auxiliars)

Tràmit e-seu