Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Obres i projectes urbanístics | Urbanisme

Obres i projectes urbanístics

Servei d'obres i projectes

El Servei d’Obres i Projectes està format pels col·lectius de l’Oficina de Projectes, formada integrament per arquitectes i delineants, pels de l’Oficina tècnica d’enginyeria formada especialment per enginyers i pels de l’Oficina de Control de projectes i obres, formada exclusivament per arquitectes tècnics.

El Servei de Projectes de l’Àrea d’Urbanisme i Activitats té com objectiu principal la programació i gestió de les obres que l’Ajuntament promou referides als espais públics, equipaments i edificis sota responsabilitat municipal. Aquestes obres són unes de nova planta, d’altres de reforma i d’altres de reparació. La funció bàsica del Servei d’Obres i Projectes és gestionar les obres de promoció municipal. N’hi ha d’altres però de menys abast, com les relacionades amb el control d’obres promogudes per d’altres administracions, o, en el cas d’algunes urbanitzacions, per promotors particulars.

Hi ha vegades que la intervenció del servei abasta tot el procés, des de la redacció del projecte fins la direcció i la recepció de les obres. D’altres vegades, però, des del propi servei, es gestiona la contractació externa d’alguna de les fases, de la redacció del projecte o de la direcció facultativa de les obres.

En l’àmbit d’execució material del planejament, es tramiten els projectes d’urbanització i els d’obres ordinàries.

En aquesta segona tipologia de projectes s’hi ha d’incloure els projectes derivats dels processos participats, i la contractació de totes aquelles intervencions urbanístiques, de serveis i de subministraments que, d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes, tenen la consideració de contractes menors.

Dins les actuacions jurídiques i administratives d’aquest servei cal incloure també les relacionades amb els equipaments municipals.

Funcions del servei

En aquest context les tasques del servei poden ser classificades en els següents grups:

Obres promogudes pel propi Ajuntament

  • Redacció de projectes
  • Direcció d’obres
  • Seguiment dels encàrrecs a l’exterior de la redacció de projectes
  • Seguiment dels encàrrecs a l’exterior de la direcció d’obres
  • Preparació de licitacions d’obres
  • Preparació de liquidacions i recepcions d’obres

Obres promogudes per d’altres institucions o per particulars

  • Seguiment de la redacció dels projectes
  • Seguiment de la direcció d’obres
  • Si s’escau, acceptació de les obres