Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Planejament i gestió urbanística | Urbanisme

Planejament i gestió urbanística

Imatge del plànol interactiu del Planejament urbanístic de Girona https://terra.girona.cat/visorgis/planejament/

El servei de Planejament i Gestió urbanística de l’Àrea de Territori, d’acord amb l’organització municipal i les competències municipals establertes en la legislació, té encomanades les següents funcions:

  • Planejament Urbanístic
    Aplicar i actualitzar el Pla General d’Ordenació Urbana, redactar i tramitar Modificacions puntuals del Pla General, Plans parcials urbanístics, Plans de Millora urbana i Plans especials urbanístics (desenvolupament del planejament, protecció del patrimoni i del medi natural, etc.), participar en el planejament territorial i sectorial, i elaborar estudis i propostes urbanístiques.
  • Gestió Urbanística 
    Redactar i tramitar els Projectes de reparcel·lació, expedients d’expropiació sistemàtica, expedients d’ocupació directa, determinació i modificació dels sistemes d'actuació, delimitació i modificació de polígons i unitats d'actuació, i revisar la constitució d'unitats urbanístiques col·laboradores, els convenis urbanístics i el seguiment urbanístic dels béns de titularitat municipal.
  • Informació Urbanística
    Facilitar les consultes i l’assessorament a la ciutadania en relació amb el planejament i gestió urbanística. Manteniment del portal-web d’informació urbanística, que inclou el planejament vigent, el planejament en tràmit i el planejament històric, així com el text consolidat de les Normes Urbanístiques i el plànol-visor d’informació urbanística actualitzat, que incorporen les modificacions puntuals del Pla General. Emissió de certificats d’informació urbanística que se sol·licitin.

El Pla General d'Ordenació Urbana vigent és l’instrument d’ordenació urbanística integral del municipi que defineix el model d’implantació urbana, determina el règim jurídic del sòl i estableix les determinacions bàsiques que han de complir la resta d’instruments de planejament i gestió urbanística per al seu desenvolupament.

Les determinacions del planejament urbanístic estableixen la classificació i qualificació urbanística del sòl i defineixen les condicions de parcel·lació (parcel·la mínima, front edificable, etc.), les condicions d’ordenació (edificabilitat, ocupació, número plantes permeses, fondària edificable, separació als límits de parcel·la, etc.), les condicions d’ús (usos compatibles o incompatibles) i altres condicionants d’aplicació a una finca o àmbit, així com la inclusió en un àmbit de planejament derivat (pla parcial, pla de millora urbana, etc.) o en polígons d’actuació urbanística.

L’Ajuntament de Girona posa a disposició de la ciutadania el web de planejament i gestió urbanística que permet la consulta de la informació urbanística de forma integrada i actualitzada.