Header: Població de Girona

Població de Girona

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2023

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Padró municipal d'habitants | Població

Padró municipal d'habitants

Per fer els tràmits del padró d'habitants es recomana demanar cita prèvia a l'Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR).
També podeu tramitar-ho per Internet, a través de la seu electrònica. Consulteu els tràmits al final d'aquesta pàgina.

Certificat d'empadronament | Població

 

Documents - Padró municipal d'habitants | Població

Aclariments sobre la documentació

És important tenir clar la documentació que s'accepta a l’hora de fer tràmits relacionats amb l'empadronament. Llegiu-vos amb atenció les especificacions de la documentació a aportar i us estalviareu desplaçaments innecessaris a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR). Versió per imprimir.

Acreditació de la titularitat de l'habitatge

Escriptura o contracte de lloguer acompanyat del darrer rebut de lloguer, o bé, escriptura o sentència d'usdefruit o acceptació d'escriptura d'herència, o bé, factura actual d'aigua, llum, o gas del domicili on hi consti que la persona que autoritza o la persona interessada és la titular del subministrament (originals i sense esmenes).

Al rebut de lloguer ha de constar obligatòriament la data o mensualitat del darrer rebut i alguna d’aquestes dades: nom de la persona propietària del pis o immobiliària, nom de la persona llogatera, número de compte corrent que figura en el contracte o signatura de la part arrendatària, adreça o concepte: lloguer pis ...

En el cas de no ser la persona titular de l'habitatge

Si ho tramiten terceres persones

Si l'habitatge és propietat d'una societat

Poders que acreditin que la persona que autoritza l'empadronament representa legalment la societat. Si la persona autoritzant representa la societat en el contracte, no caldrà aportar els poders.

Si s'empadrona en una fonda o hotel o allotjament col·lectiu, cal un document original del centre o equipament amb el segell original del centre.

Document identificatiu. Nacional i estranger

 • DNI, passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent)
 • Fotocòpia del document identificatiu, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada davant de la Policia i amb la sol·licitud de renovació del mateix, sempre que aquesta sol·licitud suposi pròrroga de validesa.
 • Permís de conduir espanyol, havent d'acreditar les dades obligatòries que no consten en el mateix (sexe, nacionalitat i lloc de naixement), mitjançant un altre document.
 • La cèdula d'inscripció per aquelles persones que no tenen nacionalitat (apàtrides).
 • Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels seus o de les seves titulars o per organitzacions internacionals.
 • Els documents provisionals d'identitat de les persones sol·licitants d'asil. No són vàlids els documents provisionals en els quals s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
 • Documents d'identitat expedits per la Secretaria d'Estat de les Institucions Penitenciàries per a les persones recloses en els quals apareixen un número d'identificació, foto i empremta dactilar.
 • Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri d'Assumptes exteriors i Cooperació.

Persones de la Unió Europea

Documents identificatius de persones UE

 • Passaport o targeta d'identificació del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si s'escau.
 • Persones no espanyoles dels actuals països de la UE, majors de 16 anys hauran d'omplir un imprès de voluntat de vot per les eleccions que hi tingui dret. Si volen canviar la intenció de voluntat de vot al cens també s'ha comunicar a l'Ajuntament.
 • Resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional.

Menors d'edat

Documents identificatius dels menors

 • Espanyols: DNI (obligatori a partir dels 14 anys), llibre de família, certificat de naixement o resolució de la inscripció de naixement.
 • Estrangers nascuts a Espanya: passaport, NIE, targeta d'identitat dels països de la Unió Europea i altres documents admesos (obligatori a partir de 14 anys) llibre de família, certificat de naixement o resolució de la inscripció de naixement.
 • Estrangers no nascuts a Espanya: passaport, NIE, targeta d'identitat pels països de la Unió Europea i altres documents admesos.
 • Fitxa d’inscripció de MENA (Menor Estranger No Acompanyat).

Persones menors d'edat que s'empadronen només amb el pare o la mare

 • Autorització signada pel progenitor/a que no s'empadrona.
 • Fotocòpia del DNI del pare o mare que signa l'autorització.
 • O resolució judicial ferma de la custòdia del/de la menor o conveni regulador de la separació signat per les dues persones progenitores (les resolucions judicials o els convenis reguladors han de presentar-se amb paper timbrat o oficial) i declaració responsable (declaració jurada) del/de la progenitor/a o tutor/a que ve a fer el tràmit declarant que presenta la última resolució judicial o conveni regulador.
 • Si no es disposa dels documents abans esmentats, es pot portar un informe de serveis socials del lloc de procedència.

Si s'empadrona amb una persona major d'edat que NO sigui el/la progenitor/a

 • Document d'identitat original i vigent de la persona que vingui a fer el tràmit.
 • Document original acreditatiu de l'habitatge
 • Document identificatiu del menor
 • Autorització original signada per les persones progenitores i les fotocòpies dels documents d'identitat o bé sentència de tutela, acolliment, etc. o un informe de serveis socials en el cas que no es pugui tenir cap altre document.

En el cas de tutela i/o acolliment per part de l'Administració o persona jurídica

 • Cal portar un certificat original de la direcció del centre i document identificatiu del/la menor i de la persona declarant (original i vigent).
 • Les persones menors d'edat majors de 16 anys que visquin independentment es podran empadronar sense cap autorització dels progenitors. El consentiment de les persones progenitores es pressuposa.

Famílies monoparentals

En el cas de famílies monoparentals

 • Document que acrediti aquesta situació (llibre de família, certificat de defunció de la persona progenitora...).

Autoritzacions - Padró municipal d'habitants | Població