Header: Població de Girona

Població de Girona

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2024

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Padró municipal d'habitants | Població

Padró municipal d'habitants

Per fer els tràmits del padró d'habitants es recomana demanar cita prèvia a l'Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR). També podeu tramitar-ho per Internet, si disposeu d’un certificat digital per poder signar el full padronal en PDF.

Recorda que l'idCAT Mòbil no és un certificat electrònic instal·lat a l'ordinador que permet signar documents. Només permet identificar-vos i iniciar tràmits a la seu electrònica. És per aquest motiu que si no disposeu de certificat electrònic no podreu tramitar el tràmit de padró 100% per Internet. Al final del procediment caldrà que vingueu presencialment a l'Ajuntament de Girona a signar el full padronal, aproximadament un mes després d'haver-ho sol·licitat per la seu electrònica. Si us trobeu en aquest cas us recomanem que feu els tràmits del padró de forma presencial a l'OAMR per escurçar el temps de resolució de la sol·licitud.

Consulteu els tràmits electrònics al final d'aquesta pàgina. 

Descarregueu-vos el Justificant d'empadronament per internet Manual1 de com fer-ho

1 Manual de com obtenir una constància d’empadronament a la carpeta ciutadana de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Documents - Padró municipal d'habitants | Població

Aclariments sobre la documentació

És important tenir clar la documentació que s'accepta a l’hora de fer tràmits relacionats amb l'empadronament. Llegiu-vos amb atenció les especificacions de la documentació a aportar i us estalviareu desplaçaments innecessaris a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR). Versió per imprimir.

No tinc la documentació, què he de fer?

En cas que no disposeu d'alguna documentació necessària per a empadronar-vos, podeu posar-vos en contacte amb l'Ajuntament de Girona (972 419 010) o entrar una sol·licitud per registre d'entrada exposant el vostre cas.

El padró actua com a porta d'accés a drets socials i pot provocar l’exclusió i a la vulnerabilitat de les persones que no poden empadronar-se, és per aquest motiu que l'Ajuntament de Girona valorarà cada cas per trobar una alternativa justa.

Acreditació de la titularitat de l'habitatge

Escriptura o contracte de lloguer acompanyat del darrer rebut de lloguer, o bé, escriptura o sentència d'usdefruit o acceptació d'escriptura d'herència, o bé, factura actual d'aigua, llum, o gas del domicili on consti que la persona que autoritza o la persona interessada és la titular del subministrament (originals i sense esmenes).

Al rebut de lloguer ha de constar obligatòriament la data o mensualitat del darrer rebut i alguna d’aquestes dades: nom de la persona propietària del pis o immobiliària, nom de la persona llogatera, número de compte corrent que figura en el contracte o signatura de la part arrendadora, adreça o concepte: lloguer pis ...

En el cas de no ser la persona titular de l'habitatge

Si ho tramiten terceres persones

Si l'habitatge és propietat d'una societat

Poders que acreditin que la persona que autoritza l'empadronament representa legalment la societat. Si la persona autoritzant representa la societat en el contracte, no caldrà aportar els poders.

Si s'empadrona en una fonda o hotel o allotjament col·lectiu, cal un document original del centre o equipament amb el segell original del centre.

Document identificatiu. Nacional i estranger

 • DNI, passaport o NIE de la persona interessada (original i vigent)
 • Fotocòpia del document identificatiu, sempre que vagi acompanyat per la denúncia formulada davant de la Policia i amb la sol·licitud de renovació del mateix, sempre que aquesta sol·licitud suposi pròrroga de validesa.
 • Permís de conduir espanyol, havent d'acreditar les dades obligatòries que no consten en el mateix (sexe, nacionalitat i lloc de naixement), mitjançant un altre document.
 • La cèdula d'inscripció per aquelles persones que no tenen nacionalitat (apàtrides).
 • Els títols de viatge expedits per les autoritats competents del país d'origen o procedència dels seus o de les seves titulars o per organitzacions internacionals.
 • Els documents provisionals d'identitat de les persones sol·licitants d'asil. No són vàlids els documents provisionals en els quals s'especifica que està a l'espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
 • Documents d'identitat expedits per la Secretaria d'Estat de les Institucions Penitenciàries per a les persones recloses en els quals apareixen un número d'identificació, foto i empremta dactilar.
 • Documents d'identitat consular i acreditació d'organismes internacionals expedits pel Ministeri d'Assumptes exteriors i Cooperació.

Persones de la Unió Europea

Documents identificatius de persones UE

 • Passaport o targeta d'identificació del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si s'escau.
 • Persones no espanyoles dels actuals països de la UE, majors de 16 anys hauran d'omplir un imprès de voluntat de vot per les eleccions que hi tingui dret. Si volen canviar la intenció de voluntat de vot al cens també s'ha comunicar a l'Ajuntament.
 • Resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional.

Menors d'edat

Documents identificatius dels menors

 • Espanyols: DNI (obligatori a partir dels 14 anys), llibre de família, certificat de naixement o resolució de la inscripció de naixement.
 • Estrangers nascuts a Espanya: passaport, NIE, targeta d'identitat dels països de la Unió Europea i altres documents admesos (obligatori a partir de 14 anys) llibre de família, certificat de naixement o resolució de la inscripció de naixement.
 • Estrangers no nascuts a Espanya: passaport, NIE, targeta d'identitat pels països de la Unió Europea i altres documents admesos.
 • Fitxa d’inscripció de MENA (Menor Estranger No Acompanyat).

Menors d'edat que s'empadronen només amb el pare o la mare

Empadronament amb el consentiment de les dues persones o autorització judicial:

 • Document identificatiu del/ de la menor (original)
 • Autorització signada per les dues persones progenitores (sempre que una d’elles no hagi estat privada de la pàtria potestat, i en aquest cas caldrà presentar la resolució judicial).
 • Fotocòpia del DNI de la persona progenitora que signa l'autorització i document original de la persona progenitora que s’empadrona amb el/la menor.
 • O una Autorització judicial.

Empadronament sense el consentiment de les dues persones o autorització judicial. Quan no existeix resolució judicial:

 • Document identificatiu de la persona progenitora que s’empadrona amb el/la menor (original)
 • Document identificatiu del/ de la menor (original)
 • Declaració responsable (declaració jurada) del/ de la progenitor/a que ve a fer el tràmit declarant el motiu pel qual no s’aporta el consentiment de l’altre/a progenitor/a, on s’haurà d’especificar que no existeix cap resolució judicial ferma que es pronunciï sobre la guarda i custòdia.
 • Si no es disposa dels documents abans esmentats, es pot portar un informe de serveis socials del lloc de procedència.

Quan existeix resolució judicial que atribueix la guarda i custòdia en exclusiva a la persona progenitora que demana l’empadronament:

 • Document identificatiu del/ de la menor (original)
 • Document identificatiu de la persona progenitora que s’empadrona amb el/la menor (original)
 • Resolució judicial
 • Declaració responsable (declaració jurada) del/ de la progenitor/a que ve a fer el tràmit declarant el motiu pel qual no s’aporta el consentiment de l’altre/a progenitor/a, on s’haurà d’especificar que hi ha una resolució judicial ferma que es pronuncia sobre la guarda i custòdia. Caldrà aportar l’esmentada resolució i declarar expressament que està en vigor, i que no existeix una altra resolució posterior que modifiqui els termes de la mateixa pel que fa a la guarda i custòdia.

Quan existeix resolució judicial que estableix la guarda i custòdia compartida:

 • Document identificatiu del/ de la menor (original)
 • Document identificatiu de la persona progenitora que s’empadrona amb el/la menor (original)
 • Si la resolució judicial no es pronuncia sobre el lloc de l’empadronament, cal aportar prova documental que existeix acord mutu, i en cas que no es pugui acreditar aquest acord, cal exigir que presenti nova resolució que digui expressament a on s’ha d’empadronar el/la menor.

Quan s'empadronen amb una persona major d'edat que NO sigui la persona progenitora:

 • Document identificatiu del/ de la menor (original)
 • Document d'identitat de la persona que vingui a fer el tràmit (original)
 • Document original acreditatiu de l'habitatge
 • Permís presencial de la persona titular amb el seu document identificatiu original.
 • Autorització signada per la persona titular i document identificatiu original.
 • Autorització signada per les dues persones progenitores (sempre que una d’elles no hagi estat privada de la pàtria potestat, i en aquest cas cal presentar la resolució judicial).
 • Resolució judicial
 • Declaració responsable (declaració jurada), indicant en quin supòsit es troba.
 • O una autorització judicial

En el cas de tutela i/o acolliment per part de l'Administració o persona jurídica:

 • Cal portar un certificat original de la direcció del centre i document identificatiu del/la menor i de la persona declarant (original i vigent).

Menors emancipats:

 • Menors d'edat majors de 16 anys que visquin independentment es podran empadronar sense cap autorització dels progenitors. El consentiment de les persones progenitores es pressuposa.

En el cas de famílies monoparentals:

 • Document que acrediti aquesta situació (llibre de família, certificat de defunció de la persona progenitora, etc.).

Famílies monoparentals

En el cas de famílies monoparentals

 • Document que acrediti aquesta situació (llibre de família, certificat de defunció de la persona progenitora...).