Header: Població de Girona

Població de Girona

Servei d'Estadística | Població de Girona

Servei d'estadística

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 024

Ruta de navegació

Estadístiques | Població

Dades estadístiques

Estudis sobre les dades del Padró municipal d'habitants

L’Objecte d’aquests estudis bàsics és facilitar dades que permetin destacar les principals característiques demogràfiques de la població del municipi de Girona, a partir de l’anàlisi del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de cada any estudiat.

A partir de l’extracció de les dades contingudes al Padró que s’han considerat bàsiques, se n'ha fet una presentació ordenada però sense explicar-los detalladament. 

Les dades es presenten amb més de 20 taules que recullen aspectes com població, superfície i densitat, evolució, estructura d’edat i sexe, diversos índexs demogràfics, naturalesa de la població, fluxos de població en el darrer any, composició de les llars, etc.

Moltes de les dades s'han acompanyat de gràfics explicatius i de mapes que mostren la distribució territorial de les dades –població i densitat– d’acord amb les diferents delimitacions vigents al municipi (seccions censals, barris i sectors). 

Informació de les dades

Es tracta d’uns resultats no oficials per a l’obtenció dels quals s’utilitza el fitxer del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de cada any.

L’Ajuntament tramet a l’INE el fitxer amb el Padró Municipal d’Habitants amb les actualitzacions de tots els moviments que han tingut lloc efectivament (data de variació real) entre els dies 1 de gener i 31 de desembre de cada any.

Aquest fitxer es tramet a 31 de març de cada any, de manera que incorpora tots aquells moviments que –tot i haver tingut lloc l'any anterior- administrativament s’han anat incorporant fins a aquell moment, de manera que s’assegura que s'hagin incorporat el màxim nombre de moviments possibles. Aquest mateix fitxer es tramet a l’INE per tots els processos de validació i comprovació, retornant-se a l’Ajuntament –amb lleugeres variacions- al cap d’uns mesos, per a la seva aprovació definitiva.

La diferència entre el fitxer tramès inicialment i les xifres que s’acabaran aprovant és molt petita i es veu compensada per la rapidesa que es pot disposar de les dades, ja que d’aquesta manera disposem de resultats en el segon trimestre d’aquest mateix any, i en canvi per analitzar dades aprovades definitivament caldria esperar gairebé un any més (1r trimestre de l'any següent).

Indicadors | Població

Indicadors demogràfics

Indicadors són un conjunt de sèries de dades estadístiques bàsiques que descriuen l'estat actual de la ciutat i permeten avaluar-ne les tendències. S'estructuren de manera temàtica d'acord amb els principals àmbits d'anàlisi territorial i sòcio-econòmic, i s'ofereixen recollides anualment o mensualment.

Carrusel bàners: Població