Header: Població de Girona

Població de Girona

Servei d'Estadística | Població de Girona

Servei d'estadística

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 024

Ruta de navegació

Registre municipal de parelles de fet | Població

Registre municipal de parelles de fet

El Registre municipal de parelles de fet de l’Ajuntament de Girona creat per acord plenari d’1 d’abril de 2003, té caràcter administratiu i es destina a les inscripcions voluntàries d’unions estables heterosexuals i homosexuals. La inscripció es durà a terme en la forma i amb els requisits que s’estableixen en les normes d’organització i funcionament del Registre municipal de parelles de fet.

Per a poder-se inscriure al Registre municipal de parelles de fet de l’Ajuntament de Girona cal que la parella estigui empadronada a Girona i convisqui en el mateix domicili. 

Requisits

Podran instar la seva inscripció en el registre totes aquelles parelles heterosexuals i homosexuals que hagin constituït unions estables de fet, de conformitat amb allò que disposa la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya i reuneixin els següents requisits:

  1. Acreditar mitjançant declaració conjunta dels dos membres de la unió matrimonial, els quals hauran de ser majors d'edat o menors emancipats, que no estan declarats incapaços, que no són parents per consanguinitat o adopció en línia recta o per consanguinitat en segon grau lateral i que no conviuen amb una tercera persona en una situació anàloga a la matrimonial. 
  2. Acreditar dos anys de continuïtat ininterrompuda en el padró d'un municipi en el mateix domicili, dels quals, com a mínim, els darrers sis mesos ho hauran de ser en el municipi de Girona. Aquest requisit no serà necessari si la parella ha tingut un fill en comú, que s'acreditarà mitjançant el corresponent llibre de família.
  3. Acreditar, mitjançant el document oficial que correspongui, que cap membre de la parella està casat o manté vigent el vincle matrimonial.

Sol·licituds

Per fer els tràmits del Registre Municipal de Parelles de Fet es recomana demanar cita prèvia a l'Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR).

Alta al Registre

Documentació que cal aportar: 

  • Certificat d'empadronament que acrediti la convivència durant els dos últims anys, en cas de no estar empadronats els dos últims anys a la ciutat de Girona
  • Llibre de família, en cas de tenir un fill/a en comú
  • Document identificatiu de les persones interessades
  • Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials (si escau)
  • Acreditació oficial de l'estat civil de les dues persones (si escau)

Un cop s'hagi presentat el tràmit de sol·licitud caldrà que ambdós membres de la parella es presentin a l'Ajuntament de Girona, de 9 a 14 h, per tal de signar el llibre del Registre municipal de parelles de fet.

Caldrà personar-se a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) que hi ha als baixos de la plaça del Vi, 1 i demanar per la secció d'Estadística per signar el registre.

Baixa del Registre

Cal sol·licitar la baixa del registre municipal de parelles de fet per anul·lar la unió.

Quan hagi finalitzat una unió estable d'una parella, els membres d'aquesta no podran formalitzar al Registre Municipal una nova inscripció d'una relació estable amb una altra persona fins que no hagin transcorregut almenys sis mesos des de la data de la baixa de la inscripció de l'anterior unió estable de parella.

Certificats

Per tal de garantir la intimitat personal i familiar de les persones inscrites, no es donarà cap tipus de publicitat al contingut de les inscripcions i/o assentaments, a excepció de les certificacions que expedeixi el Secretari General a instància exclusivament de qualsevol dels membres de la unió inscrita o del Jutges i Tribunals de Justícia.