Header: Tràmits

Tràmits destacats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2023

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Procediment | Responsabilitat patrimonial | Tràmits

Procediment

Responsabilitat patrimonial

El procediment per a la tramitació de la responsabilitat patrimonial d'acord amb el previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques és el següent:

 1. Entrada de la sol·licitud per part de l'interessat
 2. En cas de defectes en la sol·licitud ⇒ requeriment d'esmena dels defectes pel termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la seva notificació.
 3. En cas de no donar compliment al requeriment d'esmena efectuat:
  1. En cas de requerir-se informació/documentació exigida als articles 66 i 67 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, es tindrà per desistit en la seva petició i així es farà constar al requeriment efectuat per l'administració.
  2. En cas de requerir-se altre informació/documentació se'ls considerarà decaiguts en el tràmit, sense perjudici de poder-ho aportar posteriorment abans o dins el dia de notificació de la resolució.  
 4. En cas de presentar correctament la sol·licitud o contestar al requeriment d'esmena efectuat ⇒ Acord d'inici de l'expedient de responsabilitat patrimonial.
 5. Petició d'informes per part de l'instructor de l'expedient als serveis de l'administració responsables del funcionament en els quals s'hagin causat presumptament els danys. 
 6. Obertura d'un període de prova.
 7. Una vegada instruït el procediment, i abans de dictar proposta de resolució, es donarà audiència als interessats, amb trasllat de l'expedient complert, a efectes de poder al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.
 8. Elaboració de la proposta de resolució per part de l'instructor de l'expedient
 9. En cas de reclamacions per import superior a 50.000 € ⇒ trasllat a la Comissió Jurídica Assessora a efectes d'emetre dictamen de conformitat o no a la reclamació efectuada.
 10. Resolució de la reclamació formulada per l'òrgan competent en sentit estimatori o desestimatori. 

Termini per resoldre

El termini per resoldre el procediment de responsabilitat patrimonial és de sis mesos.

Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'hagi dictat una resolució expressa es pot entendre desestimada la reclamació d'indemnització formulada.