Header: Tràmits

Tràmits destacats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2023

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Documentació a presentar | Responsabilitat patrimonial | Tràmits

Documentació a presentar

Responsabilitat patrimonial

En totes les reclamacions

 • DNI de l'interessat
 • Instància genèrica, fent constar en tot cas el següent: 
  • Explicació dels fets.
  • Especificació dels danys/lesions produïdes.
  • Especificació del lloc exacte on es produeix l'accident (carrer i aportació de fotografies si s'escau).
  • Especificació del dia i hora en que es produeixen els danys.
  • Especificació i acreditació de l'avaluació econòmica dels danys al·legats, indicant l'import de la indemnització que es reclama. Cal desglossar cada concepte: danys materials, físics, morals, etc. 
  • Efectuar proposició de prova, concretant els mitjans de què pretengui valer-se. En cas de proposar prova testifical, cal especificar nom complert, DNI i adreça a efectes de notificacions.
 • En cas de danys físics o morals aportació de dictàmens, informes mèdics i qualsevol altra documentació mèdica
 • En cas de danys materials aportació de factures i justificants de pagament.
 • Qualsevol altra documentació que es consideri pertinent

En cas d'actuar per mitjà d'un representant

En cas de reclamació de danys a un vehicle o bé immoble

 • Aportació de la pòlissa d'assegurances del vehicle o bé immoble vigent en el moment dels fets.
 • Facilitar dades de contacte de l'asseguradora del vehicle o bé immoble a efectes de notificacions.
 • Manifestar si s'ha declarat el sinistre i, en el seu cas, si s'ha cobrat algun import de la companyia asseguradora.
 • Acreditar la titularitat del vehicle o bé immoble.
 • Aportar fotografies del vehicle sinistrat en els quals s'identifiqui la matrícula del mateix o fotografies del bé immoble on s'apreciïn els danys.