Header: Tràmits

Tràmits destacats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2024

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Pagament | Responsabilitat patrimonial | Tràmits

Pagament en cas d'una reclamació estimatòria

Responsabilitat patrimonial

En el cas que l'òrgan competent dicti resolució estimatòria reconeixent els danys reclamats i l'import, l'instructor de l'expedient de responsabilitat patrimonial es posarà en contacte amb l'interessat o el seu representant. 

L'Ajuntament de Girona disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil, de manera que una part de l'import és satisfet per l'asseguradora i l'altra part per l'Ajuntament de Girona en concepte de franquícia.

Pagament de l'import a efectuar per part l'asseguradora:

L'instructor es posarà en contacte amb l'interessat a efectes de donar instruccions de com es procedeix a efectuar el pagament per part de l'asseguradora i quina és la documentació a presentar.

Pagament a efectuar per part de l'Ajuntament de Girona: