Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Mobilitat reduïda | Mobilitat i Via Pública

Mobilitat reduïda

Targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat

Imatge frontal del rellotge per zones de càrrega i descàrrega per acompanyar amb les targetes de discapacitat

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és el document públic que acredita que la persona titular compleix els requisits que preveu l'article 163 del Codi d'accessibilitat de Catalunya (Decret 209/2023, de 28 de novembre) i que té dret a gaudir de facilitats de circulació, d'estacionament i d'aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers.

El Codi d'accessibilitat de Catalunya entrarà en vigor a partir del 29/02/2024.

El barem de mobilitat reduïda el fixa el Reial Decret 888/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, o la norma que el substitueixi.

Targeta d'aparcament d'ús individual

Poden ser titulars de la targeta les persones que tinguin acreditada la condició legal de persones amb discapacitat.

 1. Modalitat de persona titular conductora:
  Persones que superen el barem de mobilitat reduïda i disposen de permís o llicència de conducció en vigor.
 2. Modalitat de persona titular no conductora:
  • Persones de més de tres anys que superen el barem de mobilitat reduïda.
  • Persones de més de tres anys que disposin d'una agudesa visual als dos ulls del 0,1 o inferior obtinguda amb la millor correcció òptica possible, o un camp visual reduït a 10 graus o menys.
  • Infants de menys de tres anys que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.

Amb aquesta targeta podeu: 

 1. Estacionament a les places d'aparcament reservades per a persones amb discapacitat d'ús general situades a la via pública.
 2. Estacionament a les zones d'aparcament amb horari limitat sense haver d'obtenir el comprovant de pagament.
 3. Estacionament a les zones de càrrega i descàrrega pel temps imprescindible i fins a un màxim d'una hora dins de l'horari limitat en aquestes zones, amb indicació de l'hora d'arribada mitjançant disc horari o indicació escrita de l'hora d'arribada que s’han de col·locar al frontal del vehicle de manera que siguin completament visibles des de l’exterior.
 4. Aturada a qualsevol lloc de la via pública pel temps indispensable per recollir o deixar la persona amb discapacitat, sempre que no ocasioni perjudicis als vianants o al trànsit.
 5. Circulació i aturada del vehicle a les àrees de vianants i a les àrees amb circulació restringida a residents, sempre que la seva destinació estigui a l'interior d'aquella àrea.

Targeta d'aparcament per al transport col·lectiu

Poden ser titulars de la targeta les persones físiques o jurídiques que prestin el servei de transport adaptat de viatgers o serveis socials d'atenció a persones amb dependència o discapacitat i que disposin de vehicles adaptats a les necessitats de les persones que transporten aptes per al transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència.

Les adaptacions tècniques que es facin han de constar a la fitxa tècnica del vehicle.

La targeta d'aparcament de transport col·lectiu permet estacionar els vehicles que en disposin, durant el temps imprescindible per recollir o deixar les persones amb discapacitat o dependència, a les zones d'estacionament amb horari limitat sense que s'hagi d'obtenir cap comprovant i en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no limiti o impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

  Informació relacionada

  La targeta s'ha d'exhibir a la part frontal del parabrisa, ha de ser l’original i ha de ser visible l’anvers de manera que sigui completament visible des de l'exterior. Si a prop de la destinació del conductor no hi ha cap classe de zona reservada, es permet l'estacionament en aquells llocs on menys es destorbi la circulació.

  FAQ Targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat | Mobilitat

  FAQ. Preguntes freqüents

  Qui pot ser titular de la targeta d’ús individual d’estacionament per a persones amb discapacitat?

  • Persona titular conductora:
   • Persones que superen el barem de mobilitat reduïda i disposen de permís o llicència de conducció en vigor
  • Persona titular no conductora:
   • Persones de més de 3 anys que superen el barem de mobilitat reduïda
   • Persones de més de 3 anys que disposin d’una agudesa visual als dos ulls del 0.1 o inferior obtinguda amb la millor correcció òptica possible, o un camp visual reduït a 10 graus o menys
   • Infants de menys de 3 anys que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.

  Qui pot ser titular de la targeta d’aparcament per a transport col·lectiu?

  Poden ser titulars de la targeta les persones físiques o jurídiques que prestin el servei de transport adaptat de viatgers o serveis socials d’atenció a persones amb dependència o discapacitat i que disposin de vehicles adaptats a les necessitats de les persones que transporten aptes per al transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència. 
  Les adaptacions tècniques que es facin han de constar a la fitxa tècnica del vehicle. 

  Quin és el barem de mobilitat reduïda?

  És el que fixa el Reial Decret 888/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, o la norma que el substitueix.

  Qui fa les valoracions del grau de discapacitat?

  Els serveis de valoració i orientació de les persones amb discapacitat del departament competent en matèria de serveis socials de la Generalitat de Catalunya són els competents per valorar el grau de discapacitat, la superació o no del barem de mobilitat reduïda i el compliment dels requisits exigits.

  Quins beneficis atorga la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat d’ús individual?

  • Estacionament a les places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat d’ús general situades a la via pública
  • Estacionament a les zones d’aparcament amb horari limitat sense haver d’obtenir el comprovant de pagament
  • Estacionament a les zones de càrrega i descàrrega pel temps imprescindible i fins a un màxim d’una hora dins l’horari limitat en aquestes zones, amb indicació de l’hora d’arribada mitjançant qualsevol dels procediments vàlids a aquest efecte que indica l’article 167.3
  • Aturada a qualsevol lloc de la via pública pel temps indispensable per recollir o deixar la persona amb discapacitat, sempre que no ocasioni perjudicis a vianants o al trànsit. 
  • Circulació i aturada de vehicles a les àrees de vianants i a les àrees amb circulació restringida a residents, sempre que la seva destinació estigui a l’interior d’aquella àrea.
    

  Quins beneficis atorga la targeta d’aparcament de transport col·lectiu?

  Permet estacionar els vehicles que en disposin, durant el temps imprescindible per recollir o deixar les persones amb discapacitat o dependència, a les zones d’estacionament amb horari limitat sense que s’hagi d’obtenir cap comprovant i en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no limiti o impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

  Quan es pot utilitzar la targeta d’ús individual?

  Únicament quan el vehicle transporti la persona titular. La targeta és única, personal i intransferible de la persona amb discapacitat.

  Quan es pot utilitzar la targeta de transport col·lectiu?

  Únicament quan el vehicle transporti la persona o les persones amb discapacitat o dependència, i només és vàlida en el vehicle corresponent a la matrícula que figura a l’anvers de la targeta.

  A on haig de posar la targeta al vehicle perquè sigui visible?

  Col·locar la targeta al frontal del vehicle únicament quan el vehicle transporti la  persona titular, de manera que l’anvers sigui visible, i mostrar-la a les autoritats competents que ho requereixin per al seu control.

  Puc fer fotocòpia de la targeta?

  No. Sempre s'ha d'utilitzar la targeta original. No són vàlides les reproduccions de la targeta original per mitjà de fotocòpies o qualsevol altre mètode.

  Quan les persones titulars de la targeta tinguin menys de 18 anys, les persones progenitores o tutores legals de l’infant podran disposar, si és necessari, d’un màxim de dues targetes d’aparcament, ambdues amb la mateixa codificació.

  Què faig si perdo o em roben la targeta?

  Denunciar obligatòriament la pèrdua o sostracció de la targeta davant els cossos de seguretat corresponents.

  Presentar una sol·licitud de duplicat a l’ens local en què estigui empadronada la persona física o en què l’entitat tingui la seu social.

  Cal adjuntar a la sol·licitud, una fotografia recent tipus carnet (persona física), l'informe de valoració, DNI de la persona beneficiària i còpia de la denúncia presentada davant els cossos de seguretat corresponents.

  Com es mesura el temps d’estacionament a les zones de càrrega i descàrrega?

  El compliment dels temps màxims d’estacionament s’ha d’acreditar mitjançant disc horari o indicació escrita de l’hora d’arribada.

  Com puc aconseguir el disc horari? 

  A la plana web de l’Ajuntament de Girona es pot descarregar el rellotge per zones de càrrega i descarrega per indicar l’hora d’arribada a l’aparcament.

  A on puc aparcar si soc titular de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat?

  • A les places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat d’ús general situades a la via pública
  • Estacionament a les zones d’aparcament amb horari limitat sense haver d’obtenir el comprovant de pagament
  • Estacionament a les zones de càrrega i descàrrega pel temps imprescindible i fins a un màxim d’una hora dins l’horari limitat en aquestes zones, amb indicació de l’hora d’arribada.

  A fi de fer un ús racional de l’espai públic d’aparcament, les persones titulars d’una targeta d’aparcament han d’estacionar els seus vehicles, en primer lloc, a les places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat d’ús general; en segon lloc, a les zones d’estacionament amb horari limitat i, per últim, a les zones de càrrega i descàrrega. 
   

  A on no puc aparcar amb la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat?

  La targeta d’aparcament no permet estacionar en zones de vianants, en passos de vianants, als llocs i supòsits en què estigui prohibit parar, als llocs que obstrueixin guals o sortides d’emergència, en zones delimitades per raons de seguretat pública en espais que redueixin carrils de circulació. 

  Com puc demanar la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  La persona física o jurídica interessada, ha de presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació actualitzada i acreditativa dels requisits, bé mitjançant l’autorització per a la consulta d’aquests a l’administració corresponent o a l’ens local en què estigui empadronada la persona física o en què l’entitat tingui la seu social. 

  Per a targetes d'ús individual, la documentació per adjuntar amb la sol·licitud, és una fotografia recent tipus carnet, l'informe de valoració, DNI de la persona beneficiària. En cas de persona titular conductora s'ha de presentar permís de circulació a la sol·licitud.
  Per a targetes d'ús col·lectiu, la documentació per adjuntar amb la sol·licitud, document identificatiu de la persona representant de l'entitat i la fitxa tècnica del vehicle on constin les adaptacions tècniques efectuades al vehicle. 

  A on haig de presentar la sol·licitud per tenir la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  Les persones físiques:

  Les persones jurídiques:

  Com puc saber si m’han concedit la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  L’Ajuntament ha de resoldre i notificar la concessió o denegació de la targeta d’aparcament en el termini màxim de 2 mesos. Si transcorre aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució del procediment, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.

  Quan sabré si l’Ajuntament m’ha concedit la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  L’Ajuntament ha de resoldre i notificar la concessió o denegació de la targeta d’aparcament en el termini màxim de 2 mesos. Si transcorre aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució del procediment, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.

  Què haig de fer amb la targeta d’aparcament per a persones discapacitades caducada o quan deixi de mantenir els requisits pels quals se li va atorgar?

  La persona interessada ha de retornar a l’ens local la targeta caducada un cop es concedeixi una nova targeta d’aparcament. 

  Quan deixi de mantenir els requisits pels quals es va atorgar la targeta, aquesta ha de ser retornada a l’ens local en què estigui empadronada la persona física. En cas que no es retorni, es considerarà ús fraudulent.

  Quina vigència té la targeta individual d’aparcament per a persones discapacitades?

  La targeta té una vigència màxima de 5 anys. Si la persona interessada té reconegut un grau de discapacitat provisional, la data de validesa de la targeta serà al cap de 3 mesos de la data màxima que indiqui la resolució corresponent de reconeixement del grau de discapacitat provisional o, com a màxim, de 5 anys si aquesta data provisional és superior. 

  Quina vigència té la targeta individual d’aparcament per a persones discapacitades de les persones amb un grau de discapacitat provisional reconegut?

  Si la persona interessada té reconegut un grau de discapacitat provisional, la data de validesa de la targeta serà al cap de 3 mesos de la data màxima que indiqui la resolució corresponent de reconeixement del grau de discapacitat provisional o, com a màxim, de 5 anys si aquesta data provisional és superior. 

  Quina vigència té la targeta d’aparcament de transport col·lectiu per a persones discapacitades?

  La targeta d’aparcament de transport col·lectiu té una vigència màxima de 5 anys. 

  Quan s’ha de demanar la renovació de la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  Tres mesos abans que hagi transcorregut el termini de vigència i fins un mes després que aquesta s’hagi exhaurit, es pot presentar una sol·licitud de renovació de la targeta. La presentació de la sol·licitud dins d’aquests terminis prorroga la validesa de la qual s’hagi emès anteriorment fins a la resolució del procediment.

  Puc continuar fent servir la targeta d’aparcament per a persones discapacitades caducada? 

  Sí, sempre que s'hagi sol·licitat la renovació i fins a un mes des de la data de caducitat.
  La presentació de la sol·licitud de renovació tres mesos abans que hagi transcorregut el termini de vigència i fins un mes després que aquesta s’hagi exhaurit, prorroga la validesa de la targeta fins a la resolució del procediment de renovació.

  Quines condicions s’han de complir quan es sol·licita la renovació de la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  Per renovar la targeta és imprescindible que la persona titular mantingui els requisits que s’exigeixen per atorgar-la.

  Es pot obtenir una targeta provisional d’aparcament per a persones discapacitades?

  Excepcionalment, es pot concedir pel període d’un any a persones que presentin mobilitat reduïda, encara que aquesta no s’hagi dictaminat oficialment, per causa d’una malaltia o patologia de gravetat extrema que suposi, fefaentment, una reducció substancial de l’esperança de vida considerada normal per a la seva edat i que raonablement no permeti tramitar i obtenir a temps la sol·licitud ordinària de la targeta d’aparcament. 

  L’acreditació dels aspectes que s’enuncien s’ha d’efectuar mitjançant un informe mèdic fet pels serveis públics de salut segons el model establert per a aquest cas, que ha de ser validat pels serveis de valoració i orientació de les persones amb discapacitat del departament competent en matèria de serveis socials de la Generalitat.

  Les persones interessades han de presentar la sol·licitud establerta per a aquesta targeta d’aparcament provisional a l’ens local corresponent per raó del domicili, juntament amb l’informe mèdic fet pels serveis públics de salut. L’ens local ha de trametre la documentació al Servei de valoració o orientació del Centre d’atenció al discapacitat competent per territori perquè la validi. Si la validació és favorable, l’ens local concedirà la targeta d’aparcament provisional en la modalitat individual que correspongui; en cas contrari, es farà una resolució desestimatòria de la sol·licitud. 

  El termini màxim per resoldre i notificar és d’un mes. Els diferents òrgans i administracions que intervenen en el procediment han d’actuar amb celeritat per complir el termini màxim indicat. 

  A les persones titulars de la targeta provisional d’aparcament se’ls apliquen els mateixos drets, obligacions i condicions d’ús regulars en aquest capítol per a la modalitat de la targeta d’ús individual. 

  La vigència de la targeta provisional d’aparcament té una durada màxima d’un any, la qual es pot prorrogar per un període igual sempre que es mantinguin les mateixes condicions inicials requerides per al seu atorgament. 

  Com s’acredita la necessitat de l’obtenció d’una targeta provisional d’aparcament per a persones discapacitades?

  La targeta d’aparcament provisional es concedeix per causa d’una malaltia o patologia de gravetat extrema que suposi, fefaentment, una reducció substancial de l’esperança de vida considerada normal per a la seva edat i que raonablement no permeti tramitar i obtenir a temps la sol·licitud ordinària de la targeta d’aparcament. 

  L’acreditació dels aspectes que s’enuncien s’ha d’efectuar mitjançant un informe mèdic fet pels serveis públics de salut segons el model establert per a aquest cas, que ha de ser validat pels serveis de valoració i orientació de les persones amb discapacitat del departament competent en matèria de serveis socials de la Generalitat.

  Què s’ha de presentar per sol·licitar una l’obtenció d’una targeta provisional d’aparcament per a persones discapacitades?

  Les persones interessades han de presentar la sol·licitud establerta per a aquesta targeta d’aparcament provisional a l'ens local corresponent per raó del domicili, còpia del DNI, fotografia recent tipus carnet i l’informe mèdic fet pels serveis públics de salut.

  Quan sabré si l’Ajuntament m’ha concedit la targeta provisional d’aparcament per a persones discapacitades?

  El termini màxim per resoldre i notificar és d’un mes.

  Quina vigència té la targeta provisional d’aparcament per a persones discapacitades?

  La vigència de la targeta provisional d’aparcament té una durada màxima d’un any, la qual es pot prorrogar per un període igual sempre que es mantinguin les mateixes condicions inicials requerides per al seu atorgament. 

  Es pot demanar la pròrroga d’una targeta provisional d’aparcament per a persones discapacitades?

  La vigència de la targeta provisional d’aparcament té una durada màxima d’un any, la qual es pot prorrogar per un període igual sempre que es mantinguin les mateixes condicions inicials requerides per al seu atorgament. 

  Com està tipificat a la llei l’ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  L’ús fraudulent de la targeta d’aparcament està tipificat com a infracció lleu a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i pot comportar la instrucció d’un expedient sancionar,  sens perjudici que pugui ser constitutiu d’altres infraccions administratives o penals. 

  La comissió de tres infraccions per ús fraudulent en relació amb una targeta d’aparcament, en un període d’un any, pot comportar, addicionalment, la sanció econòmica, la retirada de la targeta i la suspensió dels seus efectes durant un període d’entre dotze i vint-i-quatre mesos. La durada de la retirada s’ha de determinar d’acord amb els criteris de graduació de les sancions que estableix l’article 69 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

  La targeta d’aparcament pot ser retirada cautelarment per agents de l’autoritat si en detecten un ús fraudulent.

  Què es considera ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  • Emprar-la en absència de la persona titular.
  • Emprar una targeta amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació del document originari.
  • Reproduir o falsificar targetes destinades a la comercialització. 

  L’ús fraudulent de la targeta d’aparcament està tipificat com a infracció lleu a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i pot comportar la instrucció d’un expedient sancionador, sens perjudici que pugui ser constitutiu d’altres infraccions administratives o penals. 

  La comissió de tres infraccions per ús fraudulent en relació amb una targeta d’aparcament, en un període d’un any, pot comportar, addicionalment, la sanció econòmica, la retirada de la targeta i la suspensió dels seus efectes durant un període d’entre dotze i vint-i-quatre mesos. La durada de la retirada s’ha de determinar d’acord amb els criteris de graduació de les sancions que estableix l’article 69 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

  Quines conseqüències pot comportar l’ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  L’ús fraudulent de la targeta d’aparcament està tipificat com a infracció lleu a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i pot comportar la instrucció d’un expedient sancionar,  sens perjudici que pugui ser constitutiu d’altres infraccions administratives o penals. 

  La comissió de tres infraccions per ús fraudulent en relació amb una targeta d’aparcament, en un període d’un any, pot comportar, addicionalment, la sanció econòmica, la retirada de la targeta i la suspensió dels seus efectes durant un període d’entre dotze i vint-i-quatre mesos. La durada de la retirada s’ha de determinar d’acord amb els criteris de graduació de les sancions que estableix l’article 69 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

  La targeta d’aparcament pot ser retirada cautelarment per agents de l’autoritat si en detecten un ús fraudulent.

  Qui pot retirar la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  La targeta d’aparcament pot ser retirada cautelarment per agents de l’autoritat si en detecten un ús fraudulent.

  Què vol dir els números que surten a la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  Amb la finalitat d’identificar les targetes de totes les modalitats d’ús individual i col·lectiu a tot el territori de Catalunya, els ens locals han de fer constar a les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat que expedeixin anualment un codi de 19 dígits o 20, d’acord amb: 

  • Cinc primers dígits del codi de municipi corresponent, segons l’annex 3 de l’Ordre EDV/105/2008, de 9 de febrer, per la qual es modifica el sistema de codificació de les entitats locals, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local, amb finalitats estadístiques, o la norma que la substitueixi.
  • Quatre dígits per indicar l’any d’expedició.
  • Cinc dígits per numerar correlativament les targetes que l’ens local corresponent concedeix durant l’any en curs.
  • Cinc darrers caràcters del NIF o NIE de la persona titular (quatre dígits i la lletra) en el cas de les targetes d’ús individual, i els 5 darrers dígits del NIF o CIF en el cas de targetes de transport col·lectiu.
  • Un dígit per numerar els exemplars duplicats emesos d’aquella targeta. En aquest cas, el codi de la targeta tindrà 20 dígits. 

  Quan puc demanar un duplicat de la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  Només es permeten duplicats d’una targeta d’aparcament en cas de pèrdua, sostracció o deteriorament d’aquesta. 

  En cas de pèrdua o sostracció de la targeta, la persona beneficiària ha de fer una sol·licitud adjuntant la documentació requerida vigent i la denúncia corresponent.

  En cas de deteriorament de la targeta, la persona beneficiària ha de retornar la targeta original prèviament a l'ens local i fer una sol·licitud adjuntant la documentació requerida vigent.

  Com és el model actual de la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  Les targetes que es concedeixin a partir de l’entrada en vigor d’aquest codi han d’incorporar a l’anvers l’escut amb l’holograma de la Generalitat o de l’ens local que les concedeixi, amb la finalitat d’autenticar-les, sens perjudici d’altres elements addicionals que s’hi puguin aplicar per controlar-les.

  Tots els ens locals han de lliurar la targeta d’acord amb el model que estableix la recomanació 98/376/CE del Consell de la Unió Europea o la normativa que la substitueixi, i amb el que estableix aquest Codi.

  L’ens local ha de plastificar les targetes un cop emplenades les dades que hi ha de constar i la signatura de la persona beneficiària o del seu representant legal. 

  Les targetes d’aparcament concedides a l’empara de la normativa anterior que no disposin d’un sistema de seguretat amb holograma deixaran de ser vàlides a partir del 31 de desembre de 2025. 

  Quina és la vigència del model anterior de les la targeta d’aparcament per a persones discapacitades?

  Les targetes d’aparcament concedides a l’empara de la normativa anterior que no disposin d’un sistema de seguretat amb holograma deixaran de ser vàlides a partir del 31 de desembre de 2025. 

  Quines són les places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat d’ús general?

  Aquestes són les places perquè les facin servir exclusivament persones amb discapacitat que siguin titulars d’una targeta d’aparcament. Aquestes places han de tenir les característiques i dimensions corresponents a una plaça d’aparcament (apartat 8 – Annex 2a - Normes d’accessibilitat al territori).

  Aquestes places d’aparcament s’han de distribuir a la via pública o poden estar adscrites a un establiment o centre i restringides a les persones usuàries d’aquests, si per la tipologia de l’establiment s’atenen habitualment persones amb discapacitat. Les condicions d’ús de les places adscrites a un establiment o centre han de constar visibles i limitades a un horari determinat per a les seves persones usuàries. Fora d’aquest horari es consideraran places d’aparcament per a persones amb discapacitat d’ús general. 

  Qui pot demanar una plaça d’aparcament reservada d’ús individual?

  Poden sol·licitar a l’ens local una plaça d’aparcament reservada d’ús individual a prop del seu domicili i/o del lloc de treball: 

  • Les persones que són titulars conductores d’una targeta d’aparcament.
  • Les persones que són titulars no conductores d’una targeta d’aparcament, que tenen menys de 18 anys i que acrediten mobilitat reduïda.
  • Les persones que són titulars no conductors d’una targeta d’aparcament i que acrediten mobilitat reduïda i un grau de discapacitat del 75% o superior.

  La sol·licitud de plaça d’aparcament reservada d’ús individual s’ha de presentar, en tots els casos, amb el justificant de la necessitat, a l’ens local on està empadronada o treballa la persona titular. 

  L’ens local ha d’establir els criteris i el procediment de concessió de les places reservades d’ús individual i ha de determinar els terminis i les condicions d’ús d’aquestes places. També pot definir zones amb regulació específica quan es justifica per les característiques de l’entorn, per una organització correcta i equitativa de les places d’aparcament i de l’espai públic i determinar criteris de valoració que tinguin en compte circumstàncies personals i d’habitatge.

  Com puc demanar una plaça d’aparcament reservada d’ús individual?

  La sol·licitud de plaça d’aparcament reservada d’ús individual s’ha de presentar, en tots els casos, amb el justificant de la necessitat, a l’ens local on està empadronada o treballa la persona titular. 

  L’ens local ha d’establir els criteris i el procediment de concessió de les places reservades d’ús individual i ha de determinar els terminis i les condicions d’ús d’aquestes places. També pot definir zones amb regulació específica quan es justifica per les característiques de l’entorn, per una organització correcta i equitativa de les places d’aparcament i de l’espai públic i determinar criteris de valoració que tinguin en compte circumstàncies personals i d’habitatge.

  A on haig de presentar la sol·licitud per demanar una plaça d’aparcament reservada d’ús individual?

  Com puc reconèixer una plaça d’aparcament reservada d’ús individual?

  Les places d’aparcament d’ús individual s’han de senyalitzar sempre amb el símbol internacional d’accessibilitat a terra i un senyal de trànsit vertical col·locat en un lloc visible de la vorera, amb un disc grafiat amb el símbol d’accessibilitat i una placa que indiqui el número de matrícula del vehicle o vehicles autoritzats i l’horari, si escau. 

  Els establiments que presten serveis socials, poden demanar places d’aparcament reservades?

  Les entitats que treballen amb personal amb discapacitat o dependència titular d’un vehicle de transport col·lectiu adaptat a les necessitats d’aquestes persones, i que tinguin una targeta d’aparcament de transport col·lectiu, poden sol·licitar a l’ens local una plaça d’aparcament reservada tan a prop com sigui possible del centre de treball, si se’n justifica la necessitat i aquesta és viable.

  A on haig de presentar la sol·licitud per demanar una plaça d’aparcament reservada per a establiments que presten serveis socials?

  Veure totes les respostes