Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Zones de càrrega i descàrrega | Mobilitat i Via Pública

Zones de càrrega i descàrrega

QUÈ són les zones de càrrega i descàrrega?

Les zones de càrrega i descàrrega són espais perquè vehicles autoritzats per fer transport de mercaderies facin aquestes operacions. Estan indicades amb un senyal específic.

TEMPS màxim d’estacionament

El temps màxim d’estacionament permès és de trenta minuts, no prorrogable.

QUI pot utilitzar-les?

Vehicles autoritzats per fer transport de mercaderies, de vehicles comercials o d'indústries, que compleixin els requisits del document adjunt i visualment identificats que carreguin o descarreguin mercaderies relacionades amb la seva activitat. Aquests vehicles hauran de lluir en lloc visible el rellotge horari lliurat per l’Ajuntament en què es reflecteixi l'hora que s'ha començat a ocupar la zona reservada.

Vehicles que transportin a una persona titular d’una targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda expedida per l’Administració, de modalitats titular conductor/a, no conductor/a i també targetes col·lectives. Més informació

El Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya estableix als articles 165 i 167 que el vehicle que transporti la persona titular de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat pot estacionar en les zones de càrrega i descàrrega pel temps imprescindible i fins a un màxim d'una hora dins de l'horari limitat en aquestes zones, amb indicació de l'hora d'arribada mitjançant disc horari o indicació escrita de l'hora d'arribada, sens perjudici que els ens locals puguin establir altres sistemes de control. Aquest decret entra en vigor el 29 de febrer de 2024.

L’Ajuntament de Girona ha editat un disc horari que ofereix a les persones residents a Girona que siguin titulars d’aquestes targetes. Si considereu que tindreu necessitat del disc horari, podeu sol·licitar-lo a Mobilitat i Via Pública mitjançant sol·licitud a la Seu electrònica, per correu postal o bé presencialment al Registre general de l’Ajuntament de Girona.

Recordeu que la cara anvers de targeta d’aparcament original i el document amb indicació de l’hora d’estacionament a la zona de càrrega i descàrrega s’han de col·locar al frontal del vehicle de manera que siguin completament visibles des de l’exterior.

COM puc demanar un rellotge?

Cal fer una sol·licitud per escrit i presentar-la al registre general d'entrada de documents que trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona, o bé de forma presencial, a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR), demanant cita prèvia al telèfon 972 419 010 o a través del web www.girona.cat/citaprevia

HORARIS de les zones de càrrega i descàrrega

L’horari de càrrega i descàrrega l’indica la senyalització. Aquests poden variar segons la zona. Els horaris més habituals són:

  1. De dilluns a divendres de 8 a 19 hores.
  2. De dilluns a divendres de 8 a 19 hores i dissabtes de 8 a 14 hores.
  3. De dilluns a divendres laborables de 7 a 12 hores en zones de prioritat de vianants.
  4. De dilluns a divendres de 7 a 11 hores en zones de prioritat de vianants.

Comprova els horaris de la senyalització quan aparquis en zones de càrrega i descàrrega.

Aquí pots consultar els espais senyalitzats i les franges horàries del visor de mobilitat.

Aquí, pots consultar tots els carrers de Girona amb circulació restringida.

QUÈ HAIG DE FER si no puc descarregar en aquests llocs o horaris?

Hauràs de sol·licitar una autorització al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona. De manera excepcional i degudament justificat, s’expedeixen autoritzacions d’ocupació de via pública per fer càrregues i descàrregues sempre que estiguin justificades i que siguin compatibles amb els diferents usos de la Ciutat. Aquests permisos estan subjectes a taxes municipals.

Aquí pots fer el tràmit per demanar una autorització de càrrega i descàrrega quan sigui fora dels llocs o horaris indicats per la senyalització.

Si tens qualsevol dubte podeu trucar al 972 419 002 o utilitzar la Bústia d’avisos de l’Ajuntament.