Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Adhesió a l'estratègia catalana de la bicicleta 2025 | Mobilitat i Via Pública

Adhesió a l'estratègia catalana de la bicicleta 2025

El 5 de novembre de 2019, el Govern de Catalunya va aprovar, mitjançant Acord,  l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 (d’ara, endavant ECB2025), que estableix eines de planificació i desenvolupament, promoció i formació per a impulsar l'ús de la bicicleta com a mode de transport actiu i sostenible, tant per motius de mobilitat quotidiana com pel lleure, l'esport i el turisme. 

L'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 s'estructura en tres pilars:

  1. Promocionar la bicicleta com a mitjà de transport i com a mobilitat quotidiana.
  2. Promocionar econòmicament el territori a través del cicloturisme, de l’esport i el lleure.
  3. Proposar objectius i accions a tramitar adreçats a la governança, promoció i finançament

El 6 d’abril de 2020, el ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Girona a l’Estratègia catalana de la bicicleta 2025 i encarregar a la subàrea de Mobilitat i via pública la redacció del Programa d’actuació triennal de la bicicleta que ha d’identificar quines actuacions són necessàries a la ciutat perquè la bicicleta sigui protagonista en cadascun dels seus àmbits. 

El 14 de maig de 2021 es va aprovar el Programa triennal de la bicicleta de Girona.