Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

FAQ | Bicicletes | Mobilitat i Via Pública

Bicicletes a Girona

Preguntes freqüents dels ciclistes

Última actualització: 14-08-2023

Puc circular per la vorera?

No. L’Ordenança municipal de circulació de Girona estableix a l’article 3 que les bicicletes en vies urbanes només poden circular per vies ciclistes, parcs, calçada de zona 20 (*), calçada de zona 30 (*) i altres calçades. De manera excepcional, es pot circular en el trams de connexió de vies ciclistes per vorera de longitud inferior a 20 metres , entre aquestes o aparcaments per a bicicletes o a la calçada a velocitat 6 km/h (pas de vianants) cedint el pas als vianants. 

(*) Carrer amb prioritat per a vianants i amb una velocitat màxima fixada per a vehicles de 20 km/h (Zona 20) i 30 km/h (Zona 30).

Estic obligat a circular amb casc?

A la ciutat el casc és obligatori per a les persones menors de 16 anys. En vies interurbanes s’ha d’utilitzar casc de protecció sempre. (Article 47 de la Llei de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària). El casc ha de ser homologat. (Article 118.1 del Reglament general de circulació).

Quan haig de portar armilla reflectant?

De nit o en condicions de mala visibilitat i en vies interurbanes les persones ciclistes han de portar alguna roba reflectant. (Article 42.3 de la Llei de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària).

Puc circular portant posats auriculars?

No, està prohibit circular utilitzant casc o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. (article 11.3 de la Llei de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària).

Puc portar una mainada com a passatger en una bici?

Sí. L’article 21.1 del Reglament general de circulació estableix que els cicles, que per construcció, no puguin ser ocupats per més d’una persona podran transportar, no obstant, quan el conductor sigui major d’edat, un menor de fins a 7 anys en un seient addicional que haurà de ser homologat. 

A més, l’article 3.4 de l’Ordenança municipal de circulació estableix que les bicicletes poden transportar persones i/o càrrega (animals o mercaderies), utilitzant remolcs, semiremolcs, semi bicis o altres elements degudament homologats i quan la persona conductora sigui major de 16 anys. Els menors de 16 anys transportats en aquests aparells han d’anar lligats amb cinturó de seguretat i portar casc de protecció homologat per a bicicletes. Tot això mentre no ho defineixi una normativa sectorial de rang superior.

Puc circular de costat amb una altra bicicleta?

Sí, sempre que l’amplada de la via per on circulis ho permeti. 

No obstant això, cal tenir en compte que l’article 36.2 del Reglament general de circulació diu que les bicicletes poden circular en columna de dos, arrambant-se tant com sigui possible a l’extrem dret de la via i col·locant-se en filera en trams sense visibilitat, i quan formin aglomeracions de trànsit. Aquest article fa referència a carrils de circulació de calçada on es comparteix amb altres vehicles. 

He de portar llum a la bicicleta?

Les bicicletes, per circular de nit o quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat, han de disposar de:

 • Llum de posició davantera i posterior 
 • Catadiòptric posterior

Poden disposar de: catadiòptrics en els radis de les rodes i en els pedals.
(Article 22.4 del Reglament general de vehicles)

Què és un cicle?

És un vehicle d'almenys dues rodes, accionat per l’esforç  muscular de les persones que l’ocupen, en particular mitjançant pedals o manetes.

Què és un bicicleta?

És un cicle de dues rodes.

Què és una bicicleta de pedaleig assistit?

És una bicicleta equipada amb un motor elèctric auxiliar, de potència nominal contínua màxima inferior o igual a 250 W. En aquestes bicicletes, la potència del motor disminueix progressivament fins que, finalment, s’interromp abans que la velocitat del vehicle arribi als 25 km / h o si el ciclista deixa de pedalar. 

Per on poden circular les bicicletes de pedaleig assistit?

L'Ordenança municipal de circulació de Girona estableix a l'article 3 que les bicicletes de pedaleig assistit en vies urbanes només poden circular per vies ciclistes, parcs, calçada de zona 20 (*), calçada de zona 30 (*) i altres calçades. De manera excepcional, es pot circular en els trams de connexió de vies ciclistes per vorera de longitud inferior a 20 metres, entre aquestes o aparcaments per a bicicletes o a la calçada a velocitat 6 km/h (pas de vianants) cedint el pas als vianants. 

(*) Carrer amb prioritat per a persones vianants i amb una velocitat màxima fixada per a vehicles de 20 km/h (Zona 20) i 30 km/h (Zona 30).

És obligatori portar timbre a la bicicleta?

Sí, així ho estableix l’article 22 del Reglament general de vehicles. És molt útil i necessari per avisar de la nostra proximitat.

On puc estacionar la meva bici a la via pública?

Preferentment als aparcaments habilitats per a aquests vehicles, tant a la vorera com a la calçada. Es podran lligar als elements estructurals o mobiliari urbà quan no hi hagi aparcaments específicament dissenyats per a aquests vehicles i sempre que no menyscabin en la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública i els itineraris de vianants accessibles. Està prohibit lligar-los a arbres o qualsevol element d’una façana. Pots demanar que l’Ajuntament instal·li un aparcament aquí

Puc lligar un cicle propulsat exclusivament per l’energia muscular o bicicleta amb pedaleig assistit a un arbre o a un element de la via pública?

No, està prohibit lligar-los a arbres o qualsevol element d’una façana. Els cicles propulsats exclusivament per l’energia muscular de la persona o persones que estan sobre el vehicle per mitjà de pedals i les bicicletes amb pedaleig assistit s’han d’estacionar preferentment als aparcaments habilitats per a aquests vehicles, tant a la vorera com a la calçada. Es podran lligar als elements estructurals o mobiliari urbà quan no hi hagi aparcaments específicament dissenyats per a aquests vehicles i sempre que no menyscabin en la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública i els itineraris de vianants accessibles.

(Article 3. Circulació de persones de l’Ordenança Municipal de circulació).

Quines són les regles de prioritat de pas entre vehicles motoritzats i bicicletes en un pas senyalitzat?

L’Article 64 del Reglament General de Circulació 1428/2003 de 21 de novembre, estableix que, com a regla general, les persones conductores de bicicletes tenen prioritat de pas respecte dels vehicles de motor quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els casos permesos, i hi hagi un ciclista a prop. En aquests casos els conductors de vehicles motoritzats els han de deixar passar i han d’arribar a detenir-se si cal.

Les persones conductores de bicicletes també tenen la prioritat de pas respecte als vehicles de motor:

 • Quan circulin per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament senyalitzats.
 • Quan, circulant en grup, el primer ja hagi iniciat l’encreuament o hagi entrat en una     rotonda.

En els altres casos són aplicables les normes generals sobre prioritat de pas entre vehicles.

Què diu l'Ordenança municipal de circulació de Girona respecte a les bicicletes?

L’article 3 de l’Ordenança Municipal de circulació està dedicat als cicles i estableix:

En vies urbanes:

 1. Els conductors de cicles propulsats exclusivament per l’energia muscular de la persona o persones que estan sobre el vehicle per mitjà de pedals i de bicicletes amb pedaleig assistit només poden circular pels espais següents:

  a. Vies ciclistes, sempre que l’amplada del cicle no superi l’espai delimitat dels carrils senyalitzats o la meitat de l’amplada de la via ciclista:
        1. A una velocitat que no superi els 20 km/h.
        2. En el sentit de circulació indicat en la via. 

  b. En els trams de connexió de vies ciclistes per vorera de longitud inferior a 20 m entre vies ciclistes, entre aquestes i aparcaments per a bicicletes o la calçada.
        1. A una velocitat inferior a 6 km/h (pas de vianants).
        2. Cedint el pas als vianants.

  c. Parcs, a una velocitat que no superi els 6 km/h (pas de vianants).

  d. Carrers amb limitació de velocitat màxima a 20 km/h i amb prioritat per a vianants:
        1. A una velocitat que no superi els 6 km/h (pas de vianants).
        2. A 1,5 metres de distància de les façanes d’edificis.
        3. En el sentit de circulació indicat per als vehicles.

  e. Calçada de la resta dels carrers aptes per a la circulació de vehicles de motor.
 2. Els cicles propulsats exclusivament per l’energia muscular de la persona o persones que estan sobre el vehicle per mitjà de pedals i les bicicletes amb pedaleig assistit s’han d’estacionar preferentment als aparcaments habilitats per a aquests vehicles, tant a la vorera com a la calçada. Es podran lligar als elements estructurals o mobiliari urbà quan no hi hagi aparcaments específicament dissenyats per a aquests vehicles i sempre que no menyscabin en la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública i els itineraris de vianants accessibles. Està prohibit lligar-los a arbres o qualsevol element d’una façana. 3. Els conductors dels cicles no inclosos en la descripció de l’apartat 1 només poden circular per la calçada dels carrers que són aptes per a la circulació d’automòbils. Aquests vehicles només es poden estacionar atenent a la regulació de la normativa sectorial per als vehicles.
 3. Les bicicletes poden transportar persones i/o càrrega (animals o mercaderies), utilitzant remolcs, semiremolcs, semi bicis o altres elements degudament homologats i quan la persona conductora sigui major de 16 anys. Els menors de 16 anys transportats en aquests aparells han d’anar lligats amb cinturó de seguretat i portar casc de protecció homologat per a bicicletes. Tot això mentre no ho defineixi una normativa sectorial de rang superior.

Què haig de fer si m'han robat la bicicleta?

Denunciar-ho a la dependència policial més propera. Per presentar una denúncia s’ha de portar:

 • Un document identificatiu personal: DNI, passaport, NIE o permís de conduir.
 • Factura de compra i, si no se'n disposa, dades sobre la marca, el model, el color i els trets característics. Millor si aporteu una fotografia.
 • Número de bastidor o número identificatiu gravat.

En el cas de recuperar la bicicleta, aquestes dades serviran per identificar tant la bicicleta com el seu propietari. Pots consultar aquí si la teva bicicleta s’ha trobat i està al dipòsit municipal de vehicles de Girona, Salt, Sarrià de Ter o Banyoles. 

Puc transportar a persones i/o càrrega (animals o mercaderies) si em desplaço amb una bicicleta?

Només si tens més de 16 anys, podràs transportar persones i/o càrrega (animals o mercaderies), utilitzant remolcs, semiremolcs, semi bicis o altres elements degudament homologats.

(Article 3. Circulació de persones de l’Ordenança Municipal de circulació).

Han d’anar lligats amb cinturó de seguretat i portar casc de protecció els menors de 16 anys transportats en bicicletes?

Sí.  Han d’anar lligats amb cinturó de seguretat i portar casc de protecció homologat per a bicicletes. Tot això mentre no ho defineixi una normativa sectorial de rang superior.

(Article 3. Circulació de persones de l’Ordenança Municipal de circulació).

Veure totes les respostes