Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

FAQ | Bicicletes | Mobilitat i Via Pública

Bicicletes a Girona

Preguntes freqüents dels ciclistes

Puc circular per la vorera?

No. L'Ordenança municipal de circulació de Girona estableix a l'article 47.1 que les bicicletes no poden circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat. Tanmateix, l'apartat 10 estableix que en els trams de connexió de longitud inferior a 20 m entre carrils bici, entre carrils bicicletes i aparcaments per a bicicletes o calçada, les bicicletes i cicles podran circular per la vorera en el trajecte de connexió a la velocitat de 5 km/h (pas de vianants) i cedir el pas als vianants.

Estic obligat a circular amb casc?

A la ciutat el casc és obligatori per als menors de 16 anys. En vies interurbanes s'ha d'utilitzar casc de protecció sempre. (Article 47 de la Llei de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària). El casc ha de ser homologat. (Article 118.1 del Reglament general de circulació)

Quan haig de portar armilla reflectant?

De nit o en condicions de mala visibilitat i en vies interurbanes els ciclistes han de portar alguna roba reflectant. (Article 42.3 de la Llei de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària)

Puc circular portant posats auriculars?

No, està prohibit circular utilitzant casc o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. (Article 11.3 de la Llei de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària)

Puc portar una mainada com a passatger en una bici?

L'article 21.1 del Reglament general de circulació estableix que els cicles, que per construcció no puguin ser ocupats per més d'una persona podran transportar, no obstant això, quan el conductor sigui major d'edat, un menor de fins a 7 anys en un seient addicional que haurà de ser homologat. No es pot portar cap passatger al remolc. (Article 12.4 del Reglament general de circulació). 

Puc circular de costat amb una altra bicicleta?

Sí, sempre que l'amplada de la via ho permeti.
Això no obstant, cal tenir en compte que l'article 36.2 del Reglament general de circulació diu que les bicicletes poden circular en columna de dos, però arrambant-se tant com sigui possible a l'extrem dret de la via i col·locant-se en filera en trams sense visibilitat, i quan formin aglomeracions de trànsit. Aquest article fa referència a carrils de circulació de calçada que es comparteix amb altres vehicles.

He de portar llum a la bicicleta?

Les bicicletes, per circular de nit o quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat, han de disposar de:

- Llum de posició davantera i posterior
- Catadiòptric posterior

Poden disposar de: catadiòptrics en els radis de les rodes i en els pedals.
(Article 22.4 del Reglament general de vehicles)
Annex X. Dispositius d'enllumenat i senyalització òptica (Reglament general de vehicles)

Què és un cicle?

És un vehicle d'almenys dues rodes, accionat per l'esforç muscular de les persones que l'ocupen, en particular mitjançant pedals o manetes.

És obligatori portar timbre a la bicicleta?

Sí, així ho estableix l'article 22 del Reglament general de vehicles. És molt útil i necessari per avisar de la nostra proximitat.

Què diu l'Ordenança municipal de circulació de Girona respecte a les bicicletes?

L'article 47 de l'Ordenança municipal de circulació està dedicat als cicles i bicicletes i estableix que en vies urbanes:

 1. Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat.
 2. Els únics vehicles autoritzats per circular pel carril bici són els cicles i les bicicletes.
 3. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de motor:
  a) Quan circulin per un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral degudament autoritzat per a l'ús exclusiu de conductors de bicicletes.
  b) Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a prop.
  En tots els altres supòsits hi seran aplicables les normes generals sobre prioritat de pas entre vehicles.
 4. Quan una via té carril bici, els cicles i bicicletes han de circular preferentment per aquest carril.
 5. Els ciclistes hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que travessin el carril bici.
 6. En les vies amb diverses calçades, els cicles i bicicletes han de circular per les laterals i en vies amb més d'un carril per a cada sentit de circulació, pel de la dreta en el sentit de la marxa.
 7. En els parcs i vies amb preferència per als vianants els cicles i bicicletes han d'adequar la velocitat als vianants i mai sobrepassar els 10 km/h.
 8. Es prohibeix la circulació en paral·lel de més de dues bicicletes o cicles. Aquest apartat està derogat tàcitament per l'article 36.2 del Reglament general de circulació.
 9. La velocitat màxima a què poden circular els cicles i les bicicletes és de 30 km/h excepte les limitacions establertes en el punt 7.
 10. Els trams de connexió de longitud inferior a 20 m entre carrils bici, entre carrils bicicletes i aparcaments per a bicicletes o calçada, les bicicletes i cicles podran circular per la vorera en el trajecte de connexió a velocitat 5 km/h (pas de vianants) cedint el pas als vianants.
 11. Els cicles i les bicicletes s'han d'estacionar preferentment als aparcaments habilitats per a aquests vehicles. Es podran lligar als elements estructurals o mobiliari urbà quan no hi hagi aparcaments específicament dissenyats per a aquests vehicles i sempre que no n'entorpeixin la funció, malmetin els elements als quals es lliguen o interfereixin en l'ús de la via pública i els itineraris de vianants. Es prohibeix lligar-los a arbres o qualsevol element d'una façana.

Què haig de fer si m'han robat la bicicleta?

Denunciar-ho a la dependència policial més propera. Per presentar una denúncia s'ha de portar:

 • Un document identificatiu personal: DNI, passaport, NIE o permís de conduir.
 • Factura de compra i, si no se'n disposa, dades sobre la marca, el model, el color i els trets característics. Millor si aporteu una fotografia.
 • Número de bastidor o número identificatiu gravat.

En el cas de recuperar-la, aquestes dades serviran per identificar tant la bicicleta com el seu propietari. Pots consultar aquí si la teva bicicleta s’ha trobat i està al dipòsit municipal de vehicles de Girona, Salt, Sarrià de Ter o Banyoles.

On puc estacionar la meva bici a la via pública?

Preferentment als aparcaments instal·lats per l’Ajuntament en forma de U invertida. Es poden lligar als elements estructurals o mobiliari urbà quan no hi hagi aparcaments específicament dissenyats per a aquests vehicles i sempre que no n'entorpeixin la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública i els itineraris de vianants accessibles. No es poden lligar als arbres ni elements d’una façana. Pots demanar que l’Ajuntament instal·li un aparcament aquí.

Quines són les regles de prioritat de pas entre vehicles motoritzats i bicicletes en un pas senyalitzat?

L'Article 64 del Reglament General de Circulació 1428/2003 de 21 de novembre, estableix que, com a regla general, els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte els vehicles a motor quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els casos permesos, i hi hagi un ciclista a prop. En aquests casos els conductors de vehicles motoritzats els han de deixar passar i han d'arribar a detenir-se si cal.

Els conductors de bicicletes també tenen la prioritat de pas respecte als vehicles de motor:

 • Quan circulin per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament senyalitzats.
 • Quan, circulant en grup, el primer ja hagi iniciat l'encreuament o hagi entrat en una rotonda.

En els altres casos són aplicables les normes generals sobre prioritat de pas.

Veure totes les respostes