Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Contaminació atmosfèrica i qualitat de l'aire | Sostenibilitat

Contaminació atmosfèrica i qualitat de l'aire

La contaminació atmosfèrica i l’estat de la qualitat de l’aire és una de les principals preocupacions ambientals, ja que elevades concentracions de contaminants atmosfèrics poden provocar afectacions al medi ambient i a la salut de les persones, especialment a les més vulnerables. A la ciutat de Girona, la principal font d’emissió de contaminants atmosfèrics prové del trànsit rodat.

Per tal de conèixer quins són els nivells de contaminants de la ciutat, és necessari realitzar una avaluació de la qualitat de l’aire, per poder aplicar mesures correctores i preventives i, així, minimitzar els seus efectes.

Avaluació de la qualitat de l'aire a la ciutat

Estació automàtica de mesura de contaminants atmosfèrics

La ciutat de Girona disposa d’una estació de mesura automàtica de contaminants que forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya, la qual, es localitza a l’Escola Municipal de Música (carrer Barcelona, 70).

Aquesta estació mesura en continu els següents contaminants:

  • Partícules en suspensió (PM10)
  • Diòxid de nitrogen (NO2)
  • Diòxid de sofre (SO2)
  • Monòxid de carboni (CO)

Les dades mesurades per l’estació són obertes a la ciutadania i es poden consultar en temps real al portal de la Generalitat de Catalunya:


També et pots descarregar l’aplicació mòbil gratuïta (AireCat) per saber les dades, en temps real, de l’estació de la XVPCA de Girona.

Avisos

Per qualsevol consulta relacionada amb la qualitat de l’aire: www.girona.cat/avisos

Xarxa de mesura de NO2

Per complementar les dades mesurades per l’estació automàtica de la XVPCA, durant els anys 2002 i 2004, i posteriorment els anys 2007, 2008, i des del 2010 fins al 2019, l'Ajuntament de Girona ha fet un seguiment de la qualitat de l'aire en diversos punts de la ciutat a través d'una xarxa semipermanent de mesura de diòxid de nitrogen (NO2). Aquest contaminant s'utilitza com a indicador de la contaminació atmosfèrica de la ciutat.

L'estudi s'ha realitzat mitjançant tubs passius de difusió de NO2 del tipus Palmes, establert com a mètode indicatiu segons la Directiva 1999/30/EC. Aquest mètode està molt estès al Regne Unit per estudis similars i la majoria d'ajuntaments tenen xarxes permanents per a la mesura de NO2.

Resultats de la xarxa de mesura de NO2:


Els estudis realitzats conclouen que la ciutat de Girona presenta una BONA QUALITAT DE L’AIRE, tot i que cal vigilar alguns punts concrets que estan més exposats a contaminació procedent del trànsit rodat.

La situació geogràfica de la ciutat fa que hi hagi una bona dispersió de contaminants i que es mantingui, la major part de l’any, dins dels límits establerts per normativa. En alguns casos puntuals, sobretot durant la declaració d’episodis ambientals de contaminació, hi pot haver petites superacions de poca importància.

Enllaços relacionats