Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Contaminació atmosfèrica i qualitat de l'aire | Sostenibilitat

Contaminació atmosfèrica i qualitat de l'aire

Un aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i el benestar de la ciutadania. Diverses activitats com la indústria, el transport o la producció d’energia, entre d’altres, poden produir emissió de contaminants a l’atmosfera i repercutir negativament en la qualitat de l’aire que respirem. Actualment, la contaminació atmosfèrica constitueix un dels principals riscos ambientals per a la salut de les persones.

Els principals contaminants atmosfèrics són les partícules en suspensió (PM10), el diòxid de nitrogen (NO2) i l’ozó troposfèric (O3). Aquests contaminants, depenent de la seva concentració a l’aire i els factors de risc d’exposició de les persones, poden tenir efectes perjudicials per a la salut a curt i/o a llarg termini. Els grups de persones més vulnerables als efectes de la contaminació atmosfèrica són les persones amb malalties respiratòries o de l’aparell circulatori, els nadons, els infants en edat preescolar i les dones embarassades. Algunes persones grans també poden ser vulnerables degut a la disminució de la funció dels òrgans amb l’edat. A la ciutat de Girona, la principal font d’emissió de contaminants atmosfèrics prové del trànsit rodat.

Per tal de conèixer quins són els nivells de contaminants de la ciutat, és necessari realitzar una avaluació de la qualitat de l’aire, per poder aplicar mesures correctores i preventives i, així, minimitzar els seus efectes.

Avaluació de la qualitat de l'aire a la ciutat

A la ciutat de Girona es realitzen mesures de qualitat de l’aire en continu a través d’una estació automàtica que forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya i, també, mitjançant una xarxa semi permanent de tubs passius que mesuren els nivells de diòxid de nitrogen (NO2).

Estació automàtica de mesura de contaminants atmosfèrics

La ciutat de Girona disposa d'una estació automàtica de mesura de contaminants atmosfèrics situada al pati exterior de l’Escola de Música Municipal (carrer de Barcelona, 70). Aquesta estació forma part de laXarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i es troba adscrita al Departament de la Generalitat competent en matèria de medi ambient, d’acord amb la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.

Aquesta estació mesura en continu els següents contaminants:

  • Partícules en suspensió PM10
  • Partícules en suspensió PM2.5
  • Diòxid de nitrogen (NO2)
  • Diòxid de sofre (SO2)
  • Monòxid de carboni (CO)

Les dades mesurades per l’estació són obertes a la ciutadania i es poden consultar en temps real al portal de la Generalitat de Catalunya:


També es poden consultar les dades mesurades per l’estació automàtica de Girona mitjançant l’aplicació mòbil gratuïta (AireCat).

Xarxa semipermanent de mesura de NO2 amb tubs passius

Per tal d’obtenir dades complementàries i més ajustades a les diferents realitats de la ciutat de Girona i, així, complementar les dades mesurades per l’estació automàtica de la XVPCA, durant els anys 2002-2004, 2007-2008, i des del 2010 fins al 2022, l'Ajuntament de Girona ha fet un seguiment de la qualitat de l'aire en diversos punts de la ciutat a través d'una xarxa semi permanent de mesura de NO2.

L'estudi es realitza mitjançant tubs passius de difusió de NO2 del tipus Palmes, establert com a mètode indicatiu segons la Directiva 1999/30/EC. Aquest mètode està molt estès al Regne Unit per estudis similars i la majoria d'ajuntaments tenen xarxes permanents per a la mesura de NO2. L’empresa encarregada d’implementar i gestionar la xarxa de tubs passius és 4SFERA INNOVA.

A continuació, es mostren els resultats obtinguts a les darreres campanyes de mesura de NO2:

Resultats de la xarxa de mesura de NO2 en diversos punts de la ciutat de Girona:


Els darrers estudis realitzats conclouen que la ciutat de Girona presenta una BONA QUALITAT DE L’AIRE, tot i que cal vigilar alguns punts concrets que estan més exposats a contaminació procedent del trànsit rodat.

La situació geogràfica de la ciutat fa que hi hagi una bona dispersió de contaminants i que es mantingui, la major part de l’any, dins dels límits establerts per normativa. En alguns casos puntuals, sobretot durant la declaració d’episodis ambientals de contaminació, hi pot haver petites superacions de poca importància.

Enllaços relacionats

AVISOS

Per qualsevol consulta relacionada amb la qualitat de l’aire: www.girona.cat/avisos