Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Contaminació electromagnètica| Sostenibilitat

Contaminació electromagnètica

Al llarg dels últims anys, han augmentat els focus d’emissió de camps electromagnètics degut al constant desenvolupament tecnològic de la societat. A les ciutats, la major part de camps electromagnètics procedeixen de les antenes de telefonia mòbil, sistemes wifi, telèfons mòbils, radio, entre d’altres, les quals son emeses en diferents freqüències.

El Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant les emissions radioelèctriques, estableix els valors límit dels focus d’emissió de radiació electromagnètica:

  • Per a les freqüències de telefonia mòbil (900-2600 Hz) el nivell màxim permès és de 41 V/m.
  • Per a freqüències de Wi-fi (2400MHz-5000MHz) el nivell màxim permès és de 61 V/m. 
  • Per a ràdio AM (530-1605 KHz) el nivell màxim permès és de 87 V/m i per a ràdio FM (88-108MHz) és de 28 V/m.

També, estableix el principi de protecció a l'exposició de radiació electromagnètica al voltant de cada antena. Es determina una zona de protecció no accessible a les persones, de manera que es garanteix que fora d'aquesta zona de protecció els nivells d'exposició són inferiors als nivells màxims indicats per la normativa vigent. Aquesta zona de protecció es troba justament davant de cada antena i depenent de la potència de l'antena, és d'entre 3 i 4 metres en la direcció de màxima emissió.

Avaluació de la intensitat de camps electromagnètics a la ciutat de Girona

La ciutat de Girona disposa de 13 estacions fixes de monitoratge instal·lades a diversos punts de la ciutat que realitzen el seguiment en continu del nivell d’immissió electromagnètica de radiofreqüència (radiació provocada per la telefonia mòbil, ràdio, Wi-Fi...). Aquests sensors formen part de la xarxa SMRF (Sistema de monitorització de radiofreqüència) del Projecte Governança Radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya.

Les estacions de monitoratge fixes estan instal·lades a: 

1.    Rambla de la Llibertat 
2.    Rambla Xavier Cugat 
3.    Carrer de la Rutlla 
4.    Escola Bressol Garbí 
5.    Escola Les Alzines 
6.    Santa Eugènia
7.    Centre Cívic Onyar 
8.    Torre Alfons XII 
9.    Museu del cinema 
10.    Edifici Santa Caterina
11.    Montjuïc 
12.    Carrer Caterina Albert
13.    Club de tenis Girona

Les dades mesurades es poden consultar en temps real al portal de Governança Radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya:


Els nivells mitjans mesurats per les estacions de monitoratge de la ciutat, indiquen que els valors estan molt per sota dels nivells màxims permesos i compleixen al 100 % els valors límit establerts al Reial decret 1066/2001.

Avisos

Per qualsevol consulta relacionada amb els nivells d’intensitat electromagnètica: www.girona.cat/avisos

Enllaços relacionats