Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Formació per a minoristes d’alimentació | Sostenibilitat

Formació per a minoristes d’alimentació

Totes les persones que treballen en l’establiment alimentari han de garantir unes correctes pràctiques d’higiene. Això és possible amb una bona formació del personal.

La formació és una obligació i s’ha de poder acreditar per complir amb la normativa vigent: Reglament (CE) 852/2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

El Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària és un dels Prerequisits mínims de compliment obligat per a tots els establiments minoristes alimentaris.

És responsabilitat de les empreses alimentàries garantir que el personal disposa d’una formació adequada al seu lloc de treball.

La formació dels manipuladors podrà ser impartida per:

  • La pròpia empresa alimentària
  • Empreses i entitats privades 
  • Entitats públiques 
  • Centres o escoles de formació professional reconegudes pels organismes oficials

Informació i recursos formatius

L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària disposa de diversos recursos relacionats amb la formació en seguretat alimentària. Es recomana visualitzar els vídeos disponibles per a la formació de manipuladors:
Formació en seguretat alimentària

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ofereix un programa de formació en l’àrea de protecció de la salut.
Protecció de la salut

Cursos gratuïts disponibles