Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Inventari de camins | Sostenibilitat

Inventari de camins municipals

El termini per presentar al·legacions: 28 de juny de 2023

Informació i atenció presencial els dimarts de 10 a 12 h.

Al Ple ordinari del 17 d'abril de 2023 es va aprovar inicialment l'inventari de camins municipals de Girona.

El termini per presentar al·legacions a l'inventari de camins, finalitza el 28 de juny de 2023. 

L'inventari permet exercir les competències administratives que la llei atorga als municipis en l'àmbit de la mobilitat i els serveis viaris rurals, i també específicament per poder desenvolupar les potestats i complir amb les obligacions que les lleis estableixen en aquest àmbit.

Es notificarà personalment als titulars de les finques cadastrals per on els camins municipals transcorren per tal que puguin presentar les al·legacions que considerin.

Transcorregut el termini de trenta dies es procedirà pel Ple de la Corporació a l'aprovació definitiva de l'Inventari de camins municipals de Girona, prèvia resolució de les al·legacions que s'hagin presentat, publicant-se l'acord d'aprovació definitiva i el text íntegre de l'inventari en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i una referència de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.