Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Xarxa de sanejament de les aigües residuals | Sostenibilitat

Xarxa de sanejament de les aigües residuals

Clavegueram municipal

Xarxa pública de sanejament “en baixa”

La xarxa pública de sanejament “en baixa” (clavegueram de competència municipal) consta de 305,538 km. de canonades, 8.043 pous de registre, 13.033 embornals, 8.722 uts de reixes lineals de drenatge, 6 tancs tempesta, 2 separadors d’hidrocarburs i 6 estacions de bombament d’aigües residuals. Aquesta xarxa es gestiona indirectament a través l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A., la qual realitza el seu manteniment preventiu i correctiu, a més del control de les comportes i reixes de la Sèquia Monar, així com del canal de la Devesa.

Col·lectors i planta depuradora

Xarxa pública de sanejament “en alta”

La xarxa pública de sanejament “en alta” (col·lectors supramunicipals i estació depuradora de Campdorà) consta de 59,04km de canonades, 1.140 pous de registre, 62 sobreeixidors (dels quals 51 van a medi) i 5 estacions de bombament d’aigües residuals. Aquesta xarxa és propietat de l’Agència Catalana de l’Aigua, però l’Ajuntament realitza la funció d’administració actuant i la gestiona a través de la societat de capital públic TRARGISA, SA.