Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Xarxa de sanejament de les aigües residuals | Sostenibilitat

Xarxa de sanejament de les aigües residuals

Clavegueram municipal

Xarxa pública de sanejament “en baixa”

La xarxa pública de sanejament “en baixa” (clavegueram de competència municipal) consta de 300,320 km. de canonades, 8.171 pous de registre, 12.941 embornals, 10.595,78 uts de reixes lineals de drenatge, 6 tancs tempesta, 2 separadors d’hidrocarburs i 6 estacions de bombament d’aigües residuals, segons dades de desembre de 2021. Aquesta xarxa es gestiona directament a través l’empresa pública Cicle de l’Aigua del Ter, S.A. (CATSA), la qual realitza el seu manteniment preventiu i correctiu, reposició i inversions, a més del control de les comportes i reixes de la Sèquia Monar, així com del canal de la Devesa.

Col·lectors i planta depuradora

Xarxa pública de sanejament “en alta”

La xarxa pública de sanejament “en alta” (col·lectors supramunicipals i estació depuradora de Campdorà) consta de 59,75 km de canonades, 1.147 pous de registre, 62 sobreeixidors i 5 estacions de bombament d’aigües residuals, segons dades de desembre de 2021. Aquesta xarxa és propietat de l’Agència Catalana de l’Aigua, però l’Ajuntament realitza la funció d’administració actuant i la gestiona a través de la societat de capital públic TRARGISA, SA.