Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Sol·licitud per fer foc | Sostenibilitat

Sol·licitud per fer foc

Girona és un municipi considerat d'alt risc d'incendi forestal segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals. Aquesta normativa només fa referència als terrenys forestals i als situats a 500 metres de distància com a màxim.

Condicions prèvies

Es recomana com a acció preferent fer ús dels contenidors de residus de matèria orgànica, on podeu destinar els residus provinents d’esporga que no sobrepassin els 50 litres per dia. Els que superin aquesta quantitat cal adreçar-los a les deixalleries municipals (c/ Joan Torró i Cabratosa, 7-11, al polígon Mas Xirgu – Girona, tel. 972 244 400 o bé al c/ Puig d’en Grau i Camí del Renoc al polígon Pla d’en Xuncla – Sarrià de Ter, tel. 972 171 981).

Tràmits per poder fer foc

Actualment, durant tot l’any i a tot el territori de Catalunya, queda prohibida la crema de restes vegetals. Aquesta activitat només es podrà fer amb caràcter excepcional, sempre i quan es tingui l’autorització de la Generalitat que permeti la crema per motius fitosanitaris (evitar propagació de plagues) o per la prevenció d’incendis forestals.

Alternatives a la crema de residus vegetals:

 • Portar les restes a les deixalleries municipals, si el seu volum és inferior a 1 m³.
 • O bé portar-les a un centre gestor de residus autoritzat. 
 • Altres alternatives: Trituració de restes vegetals o compostatge. 

El tràmit per demanar poder fer foc varia en funció del període de l'any que ens troben, segons si estem en un període d'alt risc d'incendi forestal o no.

 • Comunicació de crema de restes vegetals
  Entre el 16 d'octubre i el 14 de març
  Tràmit de comunicació de foc. Generalitat de Catalunya

  Segons la llei 30/2022, de 23 de desembre, per la que es regulen el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna i altres matèries connexes, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrícola o forestal. No obstant això, les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles podran tornar a cremar els residus vegetals que es generin a l'entorn agrari i silvícola a través del procediment de comunicació de crema. 

  Amb altres consideracions, únicament es podrà permetre la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrícola o silvícola, quan es disposi de la corresponent autorització de l’òrgan competent de la comunitat autònoma (Generalitat), per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible mitjançant un altre tipus de tractament, justificant adequadament que no existeixen altres mètodes per evitar la propagació de plagues, o bé amb l’objectiu de prevenir els incendis forestals.
 • Comunicació de foc d'esbarjo
  Entre el 16 d'octubre i el 14 de març
  Tràmit de comunicació de foc d'esbarjo. Ajuntament de Girona

  Del 16 d’octubre al 14 de març. Es poden sol·licitar focs d'esbarjo (per fer arrossades, calçotades, costellades...), prèvia comunicació a la Generalitat de Catalunya, i comprometent-se a complir les mesures preventives marcades per la llei, i que consten a la mateixa sol·licitud.
  • Netejar la zona en què s’efectuï el foc d’esbarjo en un radi de 3,5 m. 
  • Fer el foc com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres de terra.
  • La flama generada pel foc d’esbarjo no superarà en cap cas el metre d’alçada.
  • En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
  • El foc d’esbarjo només s’iniciarà amb el vent encalmat, i en cap cas s’iniciarà si hi ha un avís de vent pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Si el vent bufa a més de 20 Km/h l’activitat s’haurà d’aturar.
 • Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestals
  Entre el 15 de març i el 15 d'octubre 
  Període d'alt risc d'incendi amb prohibició de fer foc
  Tràmit de sol·licitud d'autorització. Generalitat de Catalunya

  Tot i la prohibició de fer foc dins d'aquest període, la Generalitat pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, per això cal presentar una sol·licitud expressa. Aquesta autorització quedarà anul·lada en cas d'activació del pla ALFA nivell 2 o superior.

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit encendre foc en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta i més específicament:

 • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo.
  Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
 • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
 • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Acció Climàtica pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal. 

Condicions per fer foc

Condicions de la foguera i el seu entorn

 • El foc no pot sobrepassar els 3 metres d’alçada.
 • El perímetre de la foguera haurà d’estar lliure de vegetació en un radi de 3,5 metres fins a descobrir el sòl.
 • La foguera haurà d’estar a una distància mínima de 6 metres del límit de la parcel·la.
 • No hi pot haver cap cúmul de material inflamable o combustible en un radi de 10 metres de la foguera.
 • Fer la crema com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 • A les finques properes a l’autopista, carreteres o vies fèrries, la crema s’ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.
 • La crema només s’iniciarà amb vent encalmat i en cap cas es realitzarà si hi ha un avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat de vent sostinguda superior a 20 km/h l’activitat s’haurà d’aturar (orientativament poden servir els valors de l’Escala de Beaufort).
 • L'activitat se suspendrà en cas d'activació del pla ALFA nivell 2 o superior.
 • Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

Horari de la crema

 • La crema començarà i acabarà amb llum del dia. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
 • Si la foguera genera molèsties al veïnat caldrà apagar-la a criteri de la Policia Municipal o dels tècnics o responsables municipals.