Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Sol·licitud per fer foc | Sostenibilitat

Sol·licitud per fer foc

Girona és un municipi considerat d'alt risc d'incendi forestal segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals. 

Condicions prèvies

Es recomana com a acció preferent fer ús dels contenidors de residus de matèria orgànica, on podeu destinar els residus provinents d’esporga que no sobrepassin els 50 litres per dia. Els que superin aquesta quantitat cal adreçar-los a les deixalleries municipals (c/ Joan Torró i Cabratosa, 7-11, al polígon Mas Xirgu – Girona, tel. 972 244 400 o bé al c/ Puig d’en Grau i Camí del Renoc al polígon Pla d’en Xuncla – Sarrià de Ter, tel. 972 171 981).

En cas que calgui fer foc s’ha de demanar permís a l’Ajuntament mitjançant sol·licitud normalitzada que podeu trobar a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana o sol·licitar-ho a través de la seu electrònica.

Tràmits per poder fer foc

El tràmit per demanar poder fer foc i cremar restes vegetals varia en funció del període de l'any que ens troben, segons si estem en un període d'alt risc d'incendi forestal o no.

 • Autorització per a activitats amb risc d’incendi forestals
  Entre el 15 de març i el 15 d'octubre 
  Període d'alt risc d'incendi amb prohibició de fer foc
  Tràmit de sol·licitud d'autorització
  Tot i la prohibició de fer foc dins d'aquest període, la Generalitat pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, per això cal presentar una sol·licitud expresa. Aquesta autorització quedarà anul·lada en cas d'activació del pla ALFA nivell 2 o superior. Fora del període de risc esmentat cal presentar una comunicació de crema.
 • Comunicació de crema
  Entre el 16 d’octubre de i el 14 de març
  Tràmit de comunicació de crema
  Durant aquest període les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal).

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit encendre foc en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta i més específicament:

 • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo.
  Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
 • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
 • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal. Fora del període de risc esmentat cal presentar una comunicació de crema.

Condicions per fer foc

Què es pot cremar

 • Només es permet la crema de restes vegetals de la mateixa parcel·la.
 • No es pot cremar cap classe de residus (exemple: aglomerats, perquè conté resina i emet gasos tòxics, plàstics, mobles vells, palets...).
 • No es poden cremar les bardisses i els rostolls de manera difusa a la parcel·la.

Condicions de la foguera i el seu entorn

 • El foc no pot sobrepassar els 3 metres d’alçada.
 • El perímetre de la foguera haurà d’estar lliure de vegetació en un radi de 3,5 metres fins a descobrir el sòl.
 • La foguera haurà d’estar a una distància mínima de 6 metres del límit de la parcel·la.
 • No hi pot haver cap cúmul de material inflamable o combustible en un radi de 10 metres de la foguera.
 • Fer la crema com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 • A les finques properes a l’autopista, carreteres o vies fèrries, la crema s’ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.
 • La crema només s’iniciarà amb vent encalmat i en cap cas es realitzarà si hi ha un avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat de vent sostinguda superior a 20 km/h l’activitat s’haurà d’aturar (orientativament poden servir els valors de l’Escala de Beaufort).
 • L'activitat se suspendrà en cas d'activació del pla ALFA nivell 2 o superior.
 • Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

Horari de la crema

 • La crema començarà i acabarà amb llum del dia. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
 • Si la foguera genera molèsties al veïnat caldrà apagar-la a criteri de la Policia Municipal o dels tècnics o responsables municipals.