Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Informació sobre el pagament de les factures aigua i escombraries | Sostenibilitat

Informació sobre els canvis en el pagament de les factures d'aigua i escombraries

Divendres 11 de novembre de 2022, els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter han signat a constitució de la societat supramunicipal Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA).

L’aprovació d’aquest nou sistema de gestió del servei d’abastament i distribució d’aigua potable a la ciutat comportarà un seguit de canvis en el pagament de la factura de l’aigua i de les taxes municipals d’escombraries i de clavegueram. Aquests canvis s’aniran aplicant entre el darrer trimestre del 2022 i el primer trimestre del 2023, i en cap cas afectaran el preu que es paga pel servei.

En les properes setmanes, els veïns i veïnes de la ciutat rebran l’última facturació de l’aigua de mans d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (AGISSA). La facturació no correspondrà a un trimestre sencer, sinó a la part proporcional fins al 23 d’octubre, data en la qual l’empresa mixta va deixar de donar el servei. L’altra part de la factura de l’aigua s’emetrà des de la nova empresa pública supramunicipal Cicle de l’Aigua del Ter.

Una altra de les novetats en l'última facturació que emetrà AGISSA serà que no s’hi incorporarà la taxa d’escombraries ni la de clavegueram, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2022. Aquests imports seran recaptats directament per l’Ajuntament de Girona durant aquest darrer trimestre de l’exercici i es cobraran de forma separada a la factura de l’aigua.

A partir de l’exercici del 2023, el cobrament de la taxa d’escombraries es portarà a terme directament per l’Ajuntament, en els terminis que s’aprovin en el calendari del contribuent; i la taxa de clavegueram la cobrarà Cicle de l’Aigua del Ter.  
 

Aigua potable | Sostenibilitat

Aigua potable

La nostra vida diària es fa difícil d'imaginar sense aigua i aquest recurs tan preuat és escàs al planeta. Només el 3% de tota l'aigua és dolça i, d'aquesta, el 20% és aigua subterrània, el 79% està emmagatzemada en forma de gel i només l'1% és l'aigua dels rius i llacs.

Cicle de l'Aigua del Ter

Nova empresa pública supramunicipal

Divendres 11 de novembre de 2022, els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter han signat a constitució de la societat supramunicipal Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA)

Per a qualsevol dubte podeu trucar al servei d'informació ciutadana de l'Ajuntament de Girona al 972 419 010. Per avisos, queixes i denúncies, utilitzeu la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

blanc

  

Dades de l'aigua de consum i la seva potabilització | Sostenibilitat

Dades de l'aigua de consum i la seva potabilització

La xarxa pública subministra aigua al 99,5% de la ciutadania de Girona i al 89% de les activitats industrials. Els pous abasten la resta de les necessitats. 

Les tarifes consten d'una quota fixa més un bloc de consum. Hi ha tres blocs de consum domèstic mensual (fins a 6 m3, entre 6 i 12 mm3 i superior a 12 mm3) i un sol bloc de consum industrial. Podeu obtenir-ne més detall a l'apartat de Serveis al Client d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter. També podeu consultar el resultat de les anàlisis de la xarxa de subministrament a l'apartat del laboratori.