Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi) | Sostenibilitat

Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi)

L’Ajuntament de Girona disposa d’un Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat (SISGi) per tal d’avaluar la realitat del municipi des d’un punt de vista de la sostenibilitat i, així, comprendre com evoluciona.  

El SISGi és un instrument bàsic d’avaluació continuada que permet realitzar un seguiment de l’evolució dels aspectes clau en el procés de millora mediambiental, comprovar si s’assoleixen els objectius proposats i també permet saber quins són els punts als quals s’han de dedicar més esforços. En definitiva, es tracta d’un marcador que ajuda a progressar cap a la sostenibilitat. S’ha volgut, també, que els indicadors fossin propers i comprensibles pel conjunt de la ciutadania.

Actualment, el conjunt del SISGi està format per 33 indicadors, els quals, es classifiquen en 5 categories:

  1. Energia
  2. Residus
  3. Aigua
  4. Qualitat Ambiental
  5. Verd Urbà i Medi Natural

Indicadors de Sostenibilitat de Girona de l’any 2018 

ENERGIA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Consum energètic residencial per habitant 3.635,7 kWh/habitant 2017*
Pes del consum energètic industrial 20,1 2017*
Emissions de CO2 del municipi per habitant 2,16 tCO2 habitant 2017*
Consum municipal (equipaments + instal·lacions municipals) 276,1 kWh/habitant 2018
Producció municipal d'energies renovables prespecte el consum municipal 0,35 % 2018


*Últimes dades disponibles

RESIDUS
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Taxa de recollida selectiva 50,5 % 2018
Intensitat en la generació de residus municipals 1,20 Kg/habitant /dia 2018
Utilització de les deixalleries municipals 0,42 Usuaris/habitant /dia 2018
AIGUA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Consum d'aigua 151,0 litres/habitant - dia 2018
Consum domèstic 132,1 litres/habitant - dia 2018
Consum municipal 9,1 litres/habitant - dia 2018
Taxa incontrolats xarxa d'aigua 19,4 % 2018
Qualitat de les aigües de consum 100,0 % 2018
Qualitat de les aigües de fonts naturals 0 % 2018
Taxa de compliment del cabal del Ter 70,5 % 2018
QUALITAT AMBIENTAL
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) 66,2   2018
Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable (ICQA < 50) 9,2 2018
Taxa de població en zones <65 dB (diürn) 50,64 % 2015*
Taxa de població en zones <55 dB (nocturn) 66,56 % 2015*
Sensors acústics dia entre 61,8 i 70,6 dB(A) 2018
Sensors acústics nit entre 55,6 i 66,5 dB(A) 2018
Nivell d'exposició a radiació electromagnètica 1,2 V/m 2018
Taxa de compliment dels nivells de radiació electromagnètica 100,0 % 2018


*Dades cada 5 anys

VERD URBÀ I MEDI NATURAL
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Espais verds per habitant 17,86 m2/habitant 2018
Espais verds respecte sò6urbà 14,97 % 2018
Habitants per arbre 2,56 Habitants/arbre 2018
Superfície cremada 0,3 Ha 2018
Itineraris de natura senyalitzats 27,32 Km 2018
Parcel·les d'horta pública  303 Parcel·les 2018
Acords de custòdia 20,13 Ha 2018
Consum d'aigua de reg per habitant 1,2 m3/habitant 2018
Nombre de nius d'orenetes sencers 1.530 Nius sencers 2017/2018*
Captures de senglars 108 Individus capturats 2017/2018*


*Dades bianuals