Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi) | Sostenibilitat

Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi)

L’Ajuntament de Girona disposa d’un Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat (SISGi) per tal d’avaluar la realitat del municipi des d’un punt de vista de la sostenibilitat i, així, comprendre com evoluciona.  

El SISGi és un instrument bàsic d’avaluació continuada que permet realitzar un seguiment de l’evolució dels aspectes clau en el procés de millora mediambiental, comprovar si s’assoleixen els objectius proposats i també permet saber quins són els punts als quals s’han de dedicar més esforços. En definitiva, es tracta d’un marcador que ajuda a progressar cap a la sostenibilitat. S’ha volgut, també, que els indicadors fossin propers i comprensibles pel conjunt de la ciutadania.

Actualment, el conjunt del SISGi està format per 33 indicadors, els quals, es classifiquen en 5 categories:

  1. Energia
  2. Residus
  3. Aigua
  4. Qualitat Ambiental
  5. Verd Urbà i Medi Natural

Indicadors de Sostenibilitat de Girona de l’any 2019 

ENERGIA
INDICADORVALORUNITAT MESURAANY
Consum energètic residencial per habitant3.623,7kWh/habitant2019
Pes del consum energètic industrial21,82019
Emissions de CO2 del municipi per habitant2,16tCO2 habitant2017*
Consum municipal (equipaments + instal·lacions municipals)279,9kWh/habitant2019
Producció municipal d'energies renovables prespecte el consum municipal0,50%2019


*Últimes dades disponibles

RESIDUS
INDICADORVALORUNITAT MESURAANY
Taxa de recollida selectiva51,74%2019
Intensitat en la generació de residus municipals1,20Kg/habitant /dia2019
Utilització de les deixalleries municipals0,43Usuaris/habitant /dia2019
AIGUA
INDICADORVALORUNITAT MESURAANY
Consum d'aigua153,5litres/habitant - dia2019
Consum domèstic133,2litres/habitant - dia2019
Consum municipal10,4litres/habitant - dia2019
Taxa incontrolats xarxa d'aigua19,3%2019
Qualitat de les aigües de consum100,0%2019
Qualitat de les aigües de fonts naturals0%2019
Taxa de compliment del cabal del Ter44,5%2019
QUALITAT AMBIENTAL
INDICADORVALORUNITAT MESURAANY
Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA)64,1 2019
Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable (ICQA < 50)8,52019
Taxa de població en zones <65 dB (diürn)50,64%2015*
Taxa de població en zones <55 dB (nocturn)66,56%2015*
Sensors acústics diaentre 61,8 i 71dB(A)2019
Sensors acústics nitentre 56,8 i 63,5dB(A)2019
Nivell d'exposició a radiació electromagnètica1,2V/m2019
Taxa de compliment dels nivells de radiació electromagnètica100,0%2019


*Dades cada 5 anys

VERD URBÀ I MEDI NATURAL
INDICADORVALORUNITAT MESURAANY
Espais verds per habitant15,42m2/habitant2019
Espais verds respecte sò6urbà14,67%2019
Habitants per arbre2,62Habitants/arbre2019
Superfície cremada1,2Ha2019
Itineraris de natura senyalitzats27,32Km2019
Parcel·les d'horta pública 303Parcel·les2019
Acords de custòdia20,13Ha2019
Consum d'aigua de reg per habitant1,2m3/habitant2019
Nombre de nius d'orenetes sencers1.530Nius sencers2017/2018*
Captures de senglars108Individus capturats2017/2018*


*Dades bianuals