Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi) | Sostenibilitat

Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi)

L’Ajuntament de Girona disposa d’un Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat (SISGi) per tal d’avaluar la realitat del municipi des d’un punt de vista de la sostenibilitat i, així, comprendre com evoluciona.  

El SISGi és un instrument bàsic d’avaluació continuada que permet realitzar un seguiment de l’evolució dels aspectes clau en el procés de millora mediambiental, comprovar si s’assoleixen els objectius proposats i també permet saber quins són els punts als quals s’han de dedicar més esforços. En definitiva, es tracta d’un marcador que ajuda a progressar cap a la sostenibilitat. S’ha volgut, també, que els indicadors fossin propers i comprensibles pel conjunt de la ciutadania.

Actualment, el conjunt del SISGi està format per 33 indicadors, els quals, es classifiquen en 5 categories:

  1. Energia
  2. Residus
  3. Aigua
  4. Qualitat Ambiental
  5. Verd Urbà i Medi Natural

Indicadors de Sostenibilitat de Girona de l’any 2020 

ENERGIA
INDICADORVALORUNITAT MESURAANY
Consum energètic residencial per habitant3.623,7kWh/habitant2019*
Pes del consum energètic industrial21,82019*
Emissions de CO2 del municipi per habitant2,16tCO2 habitant2017*
Consum municipal (equipaments + instal·lacions municipals)261,68kWh/habitant2020
Producció municipal d'energies renovables prespecte el consum municipal0,50%2020


*Últimes dades disponibles

RESIDUS
INDICADORVALORUNITAT MESURAANY
Taxa de recollida selectiva51,26%2020
Intensitat en la generació de residus municipals1,20Kg/habitant /dia2020
Utilització de les deixalleries municipals0,44Usuaris/habitant /dia2020
AIGUA
INDICADORVALORUNITAT MESURAANY
Abastament d'aigua municipal148,6litres/habitant - dia2020
Consum domèstic132,9litres/habitant - dia2020
Consum municipal7,9litres/habitant - dia2020
Taxa d'incontrolats a la xarxa d'aigua19,3%2020
Qualitat de les aigües de consum100,0%2020
Qualitat de les aigües de fonts naturals0%2020
Taxa de compliment del cabal del Ter82%2020
QUALITAT AMBIENTAL
INDICADORVALORUNITAT MESURAANY
Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA)69,3 2020
Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable (ICQA < 50)32020
Concentració mitjana de NO2 (Diòxid de nitrogen)18,79µg/m32020
Concentració mitjana de partícules en suspensió PM10 (inf a 10 micres)20,23µg/m32020
Taxa de població en zones <65 dB (diürn)64,8%2020*
Taxa de població en zones <55 dB (nocturn)64,6%2020*
Sensors acústics diaentre 55,6 i 69,1dB(A)2020
Sensors acústics nitentre 51,8 i 64,2dB(A)2020
Nivell d'exposició a radiació electromagnètica1,3V/m2020
Taxa de compliment dels nivells de radiació electromagnètica100,0%2020

*Dades cada 5 anys

VERD URBÀ I MEDI NATURAL
INDICADORVALORUNITAT MESURAANY
Espais verds per habitant15,35m2/habitant2020
Espais verds respecte sò6urbà14,67%2020
Habitants per arbre2,66Habitants/arbre2020
Superfície cremada0,0125Ha2020
Itineraris de natura senyalitzats27,32Km2020
Parcel·les d'horta pública 303Parcel·les2020
Acords de custòdia20,13Ha2020
Consum d'aigua de reg per habitant1,14m3/habitant2020
Nombre de nius d'orenetes sencers1.530Nius sencers2018**
Captures de senglars173Individus capturats2019/2020*


*Dades bianuals
**Últimes dades disponibles