Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi) | Sostenibilitat

Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi)

L’Ajuntament de Girona disposa d’un Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat (SISGi) per tal d’avaluar la realitat del municipi des d’un punt de vista de la sostenibilitat i, així, comprendre com evoluciona.  

El SISGi és un instrument bàsic d’avaluació continuada que permet realitzar un seguiment de l’evolució dels aspectes clau en el procés de millora mediambiental, comprovar si s’assoleixen els objectius proposats i també permet saber quins són els punts als quals s’han de dedicar més esforços. En definitiva, es tracta d’un marcador que ajuda a progressar cap a la sostenibilitat. S’ha volgut, també, que els indicadors fossin propers i comprensibles pel conjunt de la ciutadania.

Actualment, el conjunt del SISGi està format per 33 indicadors, els quals, es classifiquen en 5 categories:

  1. Energia
  2. Residus
  3. Aigua
  4. Qualitat Ambiental
  5. Verd Urbà i Medi Natural

Indicadors de Sostenibilitat de Girona de l’any 2021 i 2022 

ENERGIA
INDICADORANYVALORANYVALOR
Consum energètic residencial per habitant (kWh/habitant)20213.592,820223.367,5
Pes del consum energètic industrial (%)202028,2202221,4
Emissions de CO2 del municipi per habitant (tCO2 habitant)20184,7620194,74
Consum municipal (equipaments + instal·lacions municipals) (kWh/habitant)2021313,52022306,5
Producció municipal d'energies renovables respecte el consum municipal (%)20210,3120220,37
RESIDUS
INDICADORANYVALORANYVALOR
Taxa de recollida selectiva (%)202153,2202251,9
Intensitat en la generació de residus municipals (Kg/habitant/dia)20211,2420221,23
Utilització de les deixalleries municipals (Usuaris/habitant /dia)20210,4620220,49
AIGUA
INDICADORANYVALORANYVALOR
Abastament d'aigua municipal (litres/habitant/dia)2021151,72022146,9
Consum domèstic (litres/habitant/dia)2021134,22022132,4
Consum municipal (litres/habitant/dia)202110,120226,7
Taxa d'incontrolats a la xarxa d'aigua (%)202121,8202219,1
Qualitat de les aigües de consum (%)20211002022100
Qualitat de les aigües de fonts naturals (%)2021020220
Taxa de compliment del cabal del Ter  (%)202144,2202226,9
QUALITAT AMBIENTAL
INDICADORANYVALORANYVALOR
Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA)202166,1202261,7
Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable (ICQA < 50) (%)20216,3202213,7
Concentració mitjana de NO2 (Diòxid de nitrogen) (µg/m3)202120202221
Concentració mitjana de partícules en suspensió PM10 (inferior a 10 micres) (µg/m3)202123202225
Taxa de població en zones <65 dB (diürn)* (%)201554202064,8
Taxa de població en zones <55 dB (nocturn)* (%)201552202064,6
Nivell d'exposició a radiació electromagnètica (V/m)20211,420221,7
Taxa de compliment dels nivells de radiació electromagnètica (%)20211002022100

*Dades cada 5 anys

VERD URBÀ I MEDI NATURAL
INDICADORANYVALORANYVALOR
Espais verds per habitant202017,80202117,80
Espais verds respecte sòl urbà202014,67202115,35
Habitants per arbre20192,6220202,90
Superfície cremada (Ha)20212,04020220,600
Itineraris de natura senyalitzats (Km)202127,32202227,32
Parcel·les d'horta pública (Núm. parcel·les)20213032022303
Acords de custòdia (Núm. acords)202112202212
Consum d'aigua de reg per habitant (m3/habitant)20201,1520211,10
Nombre de nius d'orenetes sencers (Nius sencers)**20181.98120221.895
Captures de senglars (Individus capturats)*2020/20211172021/2022202
 

*Dades bianuals
**Últimes dades disponibles