Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Pla de seguretat alimentària | Sostenibilitat

Pla de seguretat alimentària

Competència municipal

Els ajuntaments són competents, segons la normativa vigent, per a prestar els serveis mínims en la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les següents activitats del comerç minorista que siguin d’aplicació segons l’establert al RD 1021/2022:

  1. Restauració comercial.
  2. Establiments minoristes d’alimentació (sedentaris i ambulants).
  3. Producció d’àmbit local.
  4. Transport d’aliments.
  5. Altres serveis públics o privats.

El compliment de les normes sanitàries és d'obligació per als responsables de l’establiment. L’ajuntament ha de dur a terme el control oficial i ha de tutelar ie inspeccionar els establiments per garantir la innocuïtat i salubritat dels aliments elaborats i/o comercialitzats.

Pla de seguretat alimentària municipal

El Pla de seguretat alimentària del municipi de Girona 2023-2026, estableix els procediments de control i seguiment per assegurar el compliment de les obligacions dels operadors alimentaris dins l’àmbit competencial municipal en matèria de seguretat alimentària. Es basa en principis de qualitat, eficiència i coordinació en col·laboració amb tots els participants en la cadena alimentària, i d'acord amb la normativa vigent.

Pla de seguretat alimentària municipal 2023-2026

Objectius principals del Pla de seguretat alimentària municipal 2023-2026:

  • Ordenar les actuacions, les prestacions i els serveis en l’àmbit municipal per preservar, protegir i promoure la salut de les persones en l'àmbit de la seguretat alimentària.
  • Vetllar per la vigilància de la salut pública, la prevenció de la malaltia i la protecció de la salut mitjançant el control oficial dels productes i dels establiments alimentaris d’àmbit local.
  • Monitorar el risc dels productes alimentaris per aconseguir, en la mesura del possible, que les intervencions que es duguin a terme permetin controlar els perills alimentaris i els establiments minoristes d’alimentació de la ciutat, tant l’estat d’higiene com el bon compliment de la normativa sanitària.

Programes de vigilància i control

Els programes de vigilància i control s’aproven anualment i constitueixen l’instrument per a desenvolupar la funció inspectora als establiments i activitats alimentàries de competència municipal, segons estableix el Pla de seguretat alimentària municipal pel període 2023-2026. Tenen per objecte programar, coordinar i planificar les inspeccions en matèria de seguretat alimentària i innocuïtat dels aliments i altres activitats relacionades amb el Pla i previstes per a cada anualitat.