Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Controls fitosanitaris | Sostenibilitat

Controls fitosanitaris

Les actuacions de control fitosanitari i de control de plaguse urbanes que es fan a la via pública tenen per objectiu, reduir les poblacions d'aquelles espècies que per la seva abundància i /o les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones. 

Tots els mètodes de control es fonamenten en els principis de la gestió integrada de plagues i malalties. Es prioritzen mètodes alternatius a la utilització de productes químics i només en els casos estrictament necessaris s'apliquen els tractaments químics, adoptant sempre totes les precaucions i les mesures adients per minimitzar els efectes sobre el medi i la població.

Els tractaments es porten a terme per personal amb carnet d'aplicador i per mitjà d'empreses inscrites als registres oficials corresponents. A més, s'escullen sempre aquells productes amb major especificitat d'acció i baixa toxicitat disponibles al mercat.

Els productes fitosanitaris són un motiu de preocupació pel seu possible impacte en la salut de les persones i en el medi ambient. La Unió Europea i els estats que la conformen han legislat al respecte (Directiva 2009/128/CE i Reial Decret 1311/2012) i s'han fet avenços a fi de racionalitzar el seu ús, i de reduir els riscos i efectes en la salut humana i els ecosistemes.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Girona manifesta la seva responsabilitat i declara l'objectiu de reduir l'ús de productes químics en el control de plagues, i d'eliminar progressivament aquells productes de major toxicitat, com és el cas dels herbicides a base de glifosat.