Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Voluntaris de l'ADF de Girona | Sostenibilitat

Voluntaris i voluntàries de l'ADF de Girona

Agrupacions de defensa forestal de Girona

Què és l'ADF de Girona?

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Què són els voluntaris/àries de l'ADF de Girona?

El grup de voluntaris de l'ADF de Girona està constituït per aquelles persones que, havent estat admeses, realitzen tasques d'ajut en la prevenció d'incendis forestals i en la conservació del patrimoni natural en l'àmbit del terme municipal de Girona, sense l'exclusió de poder participar en aquelles activitats conjuntes amb d'altres ADF's o entitats de protecció i millora del medi natural, especialment a Les Gavarres.

L'activitat dels voluntaris és de caràcter altruista i desinteressada i per tant no rebran cap mena de retribució salarial per la realització de la seva tasca.

Funcions dels voluntaris/àries

Les persones voluntàries de l'ADF de Girona tenen les funcions següents:

 • Col·laborar en tasques de neteja dels boscos i de reforestació.
 • Prestar col·laboració en les emergències i en l'extinció d'incendis.
 • Vigilància i protecció de l'espai forestal.
 • Prestar la seva col·laboració personal en les activitats per a la protecció de la Natura.
 • Sensibilitzar i informar la població i els visitants sobre les zones i èpoques de perill d'incendi i, en general, sobre el comportament en el bosc.
 • Altres que la Junta Directiva o el President de l'ADF de Girona o vocal delegat els encomani.

Requisits per a ser voluntari/ària

Els aspirants a Voluntaris de l'ADF de Girona hauran de reunir els requisits següents:

 1. Tenir 16 anys o més.
 2. Enviar un correu a la direcció gironaadf@gmail.com demanant l'admissió al grup de persones voluntàries de l'ADF Girona, aportant el vostre nom i cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfon mòbil. 

La Junta Directiva de l'ADF, un cop valorada la documentació aportada, aprovarà l'admissió.

Un cop admès al grup de voluntariat de l'ADF, el voluntari/ària haurà de signar un document conforme és coneixedor/a del Reglament Interior del Grup de Voluntariat de l'ADF de Girona, i s'iniciarà la tramitació per a l'obtenció del carnet Groc.

Carnet Groc

El carnet groc, que identifica a la persona titular del mateix com a personal del grup d'intervenció de l'ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al davant de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.

Per a obtenir-lo, cal tenir entre 18 i 70 anys i adreçar la documentació següent a l'ADF Girona:

 • 2 fotografies tipus DNI
 • Fotocòpia del DNI
 • Certificat mèdic assegurant que no es té cap limitació o impediment per actuar en un foc forestal.

El carnet groc té una vigència de 5 anys per als membres de fins a 50 anys, 4 anys per aquells que tinguin entre 50 i 60 anys, i 3 anys pels majors de 60 anys.

Carnet Verd

El carnet verd identifica com a membre de l'ADF, en poden fer ús tant els socis/sòcies com els voluntaris/àries que tinguin entre 16 i 70 anys.

Per a obtenir-lo cal adreçar la documentació següent a l'ADF Girona:

 • 2 fotografies tipus DNI
 • Fotocòpia DNI

El carnet verd té una vigència de 5 anys.

Tasques de les persones voluntàries per a la prevenció d'incendis

Cada any el cos de voluntaris de l’Agrupació de Defensa Forestal de Girona organitzen el seu calendari de treball on s’hi assenyalen els dies de trobada i es planifiquen les intervencions que s’hauran de realitzar. Com sol ser habitual aquestes sortides coincideixen amb el tercer dissabte de cada mes, fent un total de 12 sortides de treball anuals. A més també s’organitzen trobades lúdiques per unir el grup de voluntariat i tasques de suport i conscienciació sobre el risc d’incendi.

Les tasques que desenvolupa el voluntariat de l’ADF de Girona en matèria de prevenció d’incendis són les següents:

 • Rutes amb el vehicle 4x4 pel reconeixement del territori i dels propietaris forestals de la zona. El cos de voluntaris ha de conèixer l’àmbit d’actuació del terme municipal de Girona, sobretot en el suposat cas que hagin de prestar col·laboració i donar informació en un esdeveniment d'emergència i en l'extinció d'incendis forestals.
 • Neteja i manteniment dels camins per fer-los aptes pel pas dels vehicles d’extinció d’incendis dels bombers.
  • Desbrossament d’arbustos dels marges que redueixen significativament l’amplada del camí.
  • Tallada d’arbrat per aconseguir l’amplada necessària del camí.
  • Tallada de la brancada que dificulti el pas dels camions dels bombers pel que fa a l’alçada mínima necessària.
  • Tractament de les restes generades per reduir la quantitat de combustible disponible.
 • Neteja i manteniment a l’entorn dels punts d’aigua (hidrants, dipòsits, basses...).
 • Senyalització del camins per facilitar la identificació de les pistes i reduir el temps d’arribada dels bombers al lloc de l’emergència.
 • Formació sobre el funcionament de la maquinària i de l’equip d’extinció. Els cos de voluntaris ha de conèixer el funcionament de la maquinària i les tasques bàsiques de manteniment com la neteja de filtres, la neteja dels elements intern i el seu posterior muntatge, etc.
 • Participació en simulacres d’incendi forestal organitzats pels bombers.
 • Vigilància i detecció de columnes de fum sobretot en el període d’alt risc d’incendi que va del 15 de Juny al 15 de Setembre i en els casos en el que es declari el Pla Alfa de nivell 2 o 3.
 • Suport als bombers a l’extinció d’incendis forestals (només els voluntaris que disposen del carnet groc)
 • Realització de campanyes de divulgació entre els propietaris dels terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran del risc que suposa viure en terreny forestal.