Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Les fonts de Girona. Analítiques i qualitat de l'aigua | Sostenibilitat

Les fonts de Girona

Analítiques i qualitat de l'aigua

Les fonts són aigües subterrànies que afloren a la superfície de forma natural o que s’extreuen mitjançant galeries d’infiltració i no són utilitzades amb finalitats comercials ni estan connectades a dipòsits o xarxes de distribució pública.

Es considera que són d'elevada freqüentació si de forma habitual, per tradició, costum o lleure, s’hi detecta la presència de persones que consumeixen l’aigua per beure o preparar aliments al voltant de la font o s’emporten l’aigua en recipients per al consum particular.

Segons el "Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya", s'ha de realitzar una analítica de control (ACF) dues vegades a l'any i una analítica completa (ACP) cada 5 anys, segons els paràmetres que estableix el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament (BOE núm. 9 de l'11 de gener de 2023).

Les fonts d'elevada freqüentació de la ciutat de Girona són la Font del Bisbe, la Font del Ferro, la Font d'en Fita i la Font de la Teula. A continuació es mostren els últims controls analítics: