Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Les fonts de Girona. Analítiques i qualitat de l'aigua | Sostenibilitat

Les fonts de Girona

Analítiques i qualitat de l'aigua

Les fonts són aigües subterrànies que afloren a la superfície de forma natural o que s’extreuen mitjançant galeries d’infiltració i no són utilitzades amb finalitats comercials ni estan connectades a dipòsits o xarxes de distribució pública.

Es considera que són d'elevada freqüentació si de forma habitual, per tradició, costum o lleure, s’hi detecta la presència de persones que consumeixen l’aigua per  beure o preparar aliments al voltant de la font o s’emporten l’aigua en recipients per al consum particular.

Segons el "Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya", s'ha de realitzar una analítica de control (ACF) dues vegades a l'any i una analítica completa (ACP) cada 5 anys, segons els paràmetres que estableix l'Annex 1 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

Les fonts d'elevada freqüentació de la ciutat de Girona són la Font del Bisbe, la Font del Ferro, la Font d'en Fita i la Font de la Teula. A continuació es mostren els controls analítics realitzats durant l'any 2022.