Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Contaminació acústica | Sostenibilitat

Contaminació acústica

A la ciutat de Girona hi conviuen multitud de persones i activitats. Això que dóna vida a la ciutat, genera sons i sorolls. Segons el tipus, la durada, el lloc i el moment on es produeixen, els sons poden ser molestos, incòmodes i arribar a alterar el benestar fisiològic o psicològic dels éssers vius; llavors en diem soroll i es considera contaminació acústica.

El soroll pot afectar negativament la salut de les persones i, entre d’altres, pot causar disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva, irritabilitat, nerviosisme, interferències en el son que produeixen cansament, disminució del rendiment, alteracions del metabolisme, del sistema nerviós central, etc.

La font de soroll principal a Girona és el trànsit, que de tan generalitzat s’ha convertit en un soroll ambiental de base. Altres fonts de soroll de caràcter més puntual són les obres a la via pública i les activitats comercials, d’oci, i algunes d’industrials.

En l’àmbit autonòmic, la contaminació acústica ve regulada per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i els decrets que se’n deriven. A Girona és d’aplicació l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions (BOP de 22 de febrer 2013).

Avisos

Per a qualsevol consulta relacionada amb la contaminació acústica: www.girona.cat/avisos

Gestió ambiental del soroll

La gestió ambiental del soroll són totes aquelles actuacions que tenen per objecte prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

Correspon als ajuntaments inspeccionar, controlar i sancionar en matèria de contaminació acústica les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat i dels vehicles de motor i maquinària. També és competència municipal elaborar els instruments de gestió ambiental del soroll en l’àmbit municipal. 

Els instruments de gestió ambiental de la ciutat de Girona són els següents: 

Molèsties de soroll produïdes pel veïnatge

La convivència i el veïnatge poden ser una font de conflictes relacionats amb el soroll. S'ha d'evitar molestar els altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara tancament de portes brusc, crits, música molt alta, instruments musicals, celebració de festes, funcionament d'electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars.

Adoptar una actitud cívica i respectuosa als domicilis ajuda a la reducció de les molèsties de soroll a la resta de veïns i fa que hi hagi un ambient acústic més confortable.

Informació d’interès

  • Entre les 23 hores de la nit i les 8 hores de l'endemà no és permès l'ús d'aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o canvi de mobles o qualsevol altra activitat que pugui pertorbar el descans aliè (article 19.1 de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Girona).
  • En cas de molèsties de soroll en domicilis provocades per la convivència i/o les relacions de veïnatge, la ciutadania pot trucar a la Policia Municipal de Girona perquè comprovi l’afectació i aixequi la corresponent acta policial si es constata la presència de molèsties i l’incompliment de l’ordenança municipal. 

 

Enllaços relacionats