Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Mapes de soroll | Sostenibilitat

Mapa Estratègic de Soroll (MES)

Els mapes estratègics de soroll són mapes per avaluar globalment l'exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada. Els mapes estratègics de soroll tenen la finalitat de disposar d’una eina que serveixi de base per a elaboració dels plans d’acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica on sigui necessari i per a mantenir la qualitat de l’entorn acústic on sigui satisfactòria. 

Les aglomeracions de més de 100.000 habitants han d’elaborar el Mapes Estratègics de Soroll (MES), que mostren la població exposada a diferents nivells acústics. En el cas de Girona, l’aglomeració Gironès integra els municipis de Girona i Salt.

Els MES s'han d'elaborar cada cinc anys, i s'han de posar a disposició del públic. Com a mínim, hi ha de constar:

  • La situació acústica existent segons els índexs de soroll: Ld (índex de soroll de dia), Ln (índex de soroll de nit) i Lden (índex de soroll dia-vespre-nit).
  • El nombre estimat de persones situades en una zona exposada al soroll.

Visor del mapa estratègic de soroll

Fase 2 Fase 3

Memòria del mapa estratègic de soroll

Fase 2 Fase 3