Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Mapes de soroll | Sostenibilitat

Mapes de soroll

Mapes Estratègics de Soroll (MES)

Els Mapes Estratègics de Soroll (MES) són mapes per avaluar globalment l'exposició de la població al soroll produït per les diferents fonts de soroll en una zona determinada, i poden servir de base per a l'elaboració de plans d'acció.

Les aglomeracions de més de 100.000 habitants han d’elaborar el Mapes Estratègics de Soroll (MES), que mostren la població exposada a diferents nivells acústics. En el cas de Girona, l’aglomeració Gironès integra els municipis de Girona i Salt.

Els MES s'han d'elaborar cada cinc anys, i s'han de posar a disposició del públic. Com a mínim, hi ha de constar:

  • La situació acústica existent segons els índexs de soroll: Ld (índex de soroll de dia), Ln (índex de soroll de nit) i Lden (índex de soroll dia-vespre-nit).
  • El nombre estimat de persones situades en una zona exposada al soroll.

Per a l’elaboració del mapa estratègic de Girona, durant l’any 2015 es va actualitzar el mapa de soroll existent de la ciutat, a partir de modelització i mesures puntuals per afinar la predicció del model. Actualment, aquest mapa està en fase de revisió. 

Els mapes de situació acústica existent mostren el nivell sonor a què està exposada cada façana, a una alçada de 4 m respecte al terra, en els diferents períodes del dia (Ld, Ln i Lden). 

Aquest mapa representa la situació acústica existent com a conseqüència de les diferents fonts de soroll de la ciutat, entre d’altres, el soroll causat pel trànsit de vehicles i el transport ferroviari.

Mapes de situació acústica existent de Girona (any 2015)

La informació que proporcionen els mapes de situació acústica existent s’ha relacionat amb el cens de població per tal d’obtenir el nombre de persones exposades a determinats nivells de soroll (expressat en percentatge de població) en cada període del dia.