Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Hortes de Santa Eugènia | Sostenibilitat

Les hortes de Santa Eugènia

Les hortes de Santa Eugènia de Girona constitueixen un dels pulmons verds més importants de la ciutat. Estan situades a l'oest del municipi, entre el barri de Santa Eugènia (antic municipi de Santa Eugènia de Ter) i el marge dret del riu Ter. Per la seva proximitat al Ter, tenen un valor ecològic que les ha fet objecte d'un pla especial de protecció i adequació redactat l'any 2005.

L'agricultura de la zona s'ha anat adaptant als canvis socials de l'entorn; actualment, com a sòl hortícola està enfocat a un ús més lucratiu que productiu. Donada la diversitat de la seva estructura i propietat i la gran subparcel·lació, la gestió resulta complexa.

La voluntat política preveu la recuperació i potenciació de l'ús hortícola, vinculat a una funció social i de caràcter ecològic; en aquest sentit, es vol posar èmfasi en el fet que l'ús incontrolat de pesticides dificulta la presència de la fauna auxiliar que fa un control biològic de les plagues dels conreus.

Les parcel·les socials

A finals de l'any 2007, l'Ajuntament de Girona va iniciar un projecte de cessió de parcel·les municipals als ciutadans interessats a utilitzar-les com a hort de lleure. Inicialment, es comptava amb noranta-una hortes que s'oferien en règim de lloguer, mitjançant el pagament d'una taxa anual que variava en funció de la superfície de la parcel·la adjudicada.

Progressivament, la superfície cedida per l'Ajuntament s'ha anat incrementant fins als 18.000 m² actuals, que suposen un total de cent seixanta-nou parcel·les, distribuïdes per tot l'àmbit de les hortes. Es preveu disposar, en breu, de seixanta parcel·les més a la zona del parador del Güell.

Des de finals del 2009, i amb la voluntat de donar més autonomia als usuaris dels horts i facilitar-ne la gestió, l'Ajuntament de Girona va posar a disposició de l'Associació d'Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia les parcel·les d'horta, a través d'un conveni de cessió d'ús. Per mantenir l'espai hortícola en bones condicions resulta necessària l'organització social, i això és el que es pretén aconseguir amb la cessió de parcel·les municipals o d'aquelles de què disposa l'Ajuntament en règim de custòdia.

Les persones interessades a disposar d'un hort a les hortes de Santa Eugènia han de presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona, previ compliment dels requisits següents:

 • Estar empadronat a Girona
 • Ser major d'edat
 • Conèixer i acceptar la normativa d'ús de les hortes de Santa Eugènia
 • No disposar de cap altre hort al municipi de Girona
 • Comprometre's a assistir als cursos d'horticultura ecològica que s'imparteixin, vinculats a les hortes de Santa Eugènia, o bé certificar documentalment els coneixements en la matèria, obtinguts per altres cursos, jornades tècniques o equivalents. En aquest sentit, cal precisar que les parcel·les socials es destinen exclusivament a horticultura ecològica
 • Conèixer el règim estatutari de l'Associació i acceptar formar-ne part com a condició necessària per a fer-ne ús

Periòdicament, l'Ajuntament de Girona tramet el registre d'inscripcions a l'Associació d'Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia, que fa el repartiment de parcel·les entre els interessats i cobra una quota anual als socis. La concessió té una vigència de cinc anys, prorrogables en cas que no hi hagi llista d'espera.

 
 

Els aiguamolls de les hortes

L'octubre de 2008 es va obrir al públic l'obra de recuperació de les zones humides al parc de les hortes de Santa Eugènia, en terrenys municipals inclosos dins l'àmbit de la Xarxa Natura 2000, d'aproximadament una hectàrea de superfície.

D'aquesta manera es va poder recuperar un espai que va ser dessecat antigament a causa de la conversió de les zones naturals en hortes. Per aconseguir aquest objectiu, es va haver de retirar ferralla, runes i barraques que s'havien anat acumulant a l'indret.

Ubicada a la zona nord-est de les hortes de Santa Eugènia, limitant amb el riu Ter, la zona d'aiguamolls consta de dues basses, una de les quals és d'accés exclusiu per a la fauna i per a tasques de recerca, i l'altra és accessible per a tots els visitants amb un itinerari alternatiu a la via verda, una passarel·la d'accés lliure i diversos miradors per a l'observació de la flora i fauna.

Aquesta actuació va ser executada per la Fundació Onyar-La Selva, mitjançant una subvenció de l'Obra Social La Caixa, que va apostar per invertir en la creació d'un refugi natural per a la fauna de la zona.

Manteniment de l'espai

El manteniment de l'espai de les hortes està adjudicat a la Fundació Ramon Noguera, i inclou les següents tasques:

 • Neteja periòdica de camins i recs comunitaris. Els residus recollits es dipositen en contenidors destinats a aquest efecte
 • Recollida quinzenal dels residus acumulats als diferents punts d'abocament distribuïts per les hortes
 • Reposició de les bosses de plàstic per a la recollida d'excrements de gossos als dispensadors situats en algunes de les entrades a les hortes.
 • L'Ajuntament de Girona assumeix una tasca de control i direcció tècnica dels treballs.

Actuacions extraordinàries

 • Soterrament de la línia elèctrica al carril bici de les hortes (tram 1: abril de 2009)
 • Soterrament de la línia elèctrica al carril bici de les hortes (tram 2: novembre de 2009 - juny de 2010)
 • Soterrament de la línia elèctrica a la Marfà-séquia Monar (novembre de 2009 - juny de 2010)
 • Condicionament del paviment del carril bici per part de TRAGSA, amb aplicació de sòlde ciment
 • Substitució de tanques perimetrals de les hortes del carril bici per part de TRAGSA i instal·lació del model previst al Pla especial de les hortes (maig - juny 2010)

Comunitat de Regants de la Séquia Monar

La séquia Monar és el canal principal per on s'aporta l'aigua de rec a les hortes de Santa Eugènia. Es tracta d'un dels canals més antics de Catalunya i la principal artèria de l'entramat de recs, cursos d'aigua i elements hídrics de Santa Eugènia. Pel seu valor, es fa necessària la constitució, de comú acord dels usuaris i propietaris, d'una comunitat de regants, amb la finalitat de millorar la gestió de l'aigua i facilitar-ne el subministrament, indispensable per continuar desenvolupant l'activitat d'horta a la zona.

Els regants de la séquia Monar van intentar constituir-se en comunitat de regants l'any 1987. Finalment, se signa l'actual estatut de la Comunitat de Regants de la Séquia Monar amb data 12 de setembre de 2006, juntament amb l'aprovació del reglament de la comunitat. L'objecte d'aquest estatut és posar al dia i reglamentar les relacions dels hortolans a l'hora de regar, deixant clar que sempre han tingut el dret de fer-ho.