Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Mapa de capacitat acústica | Sostenibilitat

Mapa de capacitat acústica

El mapa de capacitat acústica estableix els objectius de qualitat acústica del territori, és a dir, aquells valors límit que no s’haurien de superar en funció de la zona de sensibilitat acústica (alta, moderada i baixa). Aquests valors límit s’estableixen per a tres períodes temporals diferenciats, dia (de 7 a 21 h), vespre (de 21 a 23 h)  i nit (de 23 a 7 h), on també s’incorporen els usos del sòl:

 • Zona de sensibilitat acústica alta (A), comprèn aquells carrers que demanden una protecció alta contra el soroll. Normalment correspon a zones exclusivament residencials, d’ús sanitari o docent o espais naturals. Es representa en color verd en el mapa.
 • Zona de sensibilitat acústica moderada (B), comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de soroll mitjans. Habitualment correspon a zones amb coexistència d’ús residencial i activitats o infraestructures o d’ús terciari. Es representa en color groc en el mapa.
 • Zona de sensibilitat acústica baixa (C), comprèn aquells carrers que admeten uns nivells de soroll elevats, com poden ser les zones industrials, espais afectats per infraestructures de transport o zones per a usos recreatius i d’espectacles. Es representa en color vermell en el mapa.

En funció de les característiques del municipi, els mapes de capacitat acústica també han d’incloure:

 • Zona de soroll
  Àrees afectades per infraestructures de transport.
 • Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA)
  Espais naturals que siguin declarats així.
 • Zona acústica de règim especial (ZARE)
  Àrees en què es produeixi una elevada contaminació acústica a causa de la presència de nombroses activitats. 

Els valors objectius de qualitat acústica de cada zona es poden consultar a l’Annex 1B de l’Ordenança municipal reguladora del soroll.