Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Taula Municipal de Sostenibilitat | Sostenibilitat

Taula Municipal de Sostenibilitat

El Ple de l'Ajuntament de Girona en sessió celebrada el dia 6 de juny de 2016 va aprovar el canvi de denominació de la Taula Municipal sobre Canvi Climàtic a Taula Municipal de Sostenibilitat.

L’Ajuntament de Girona va constituir el Consell Municipal de Sostenibilitat el 26 de juny de 2001 com a àmbit principal de participació ciutadana en el procés d’Agenda 21 Local de Girona. Un cop assolit l’objectiu de redactar i aprovar un Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat, el Consell Municipal de Sostenibilitat s’ha centrat en la revisió i avaluació anual del Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat.

Dins d’aquest procés de promoció d’un model de ciutat sostenible, l’any 2008 la ciutat de Girona va formalitzar el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic adherint-se a la iniciativa europea del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, i finalment aprovant el Pla Local de Mitigació del Canvi Climàtic a Girona en la sessió de 8 de març de 2011 del plenari de la corporació.  

Ara cal intentar assolir els objectius marcats i aconseguir que les actuacions previstes per promoure l’estalvi energètic, les energies renovables, la rehabilitació i millora d’habitatges i activitats, els vehicles elèctrics o de baixes emissions, el reciclatge i revalorització de residus..., i moltes altres siguin una oportunitat per transformar activament la ciutat.

Per tot això, l’Ajuntament de Girona ha cregut convenient transformar el Consell Municipal de Sostenibilitat en una Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic per tal de donar un nou impuls a la participació ciutadana i facilitar així la incorporació d’experts i representants dels sectors econòmics i d’altres administracions dins un entorn urbà on les problemàtiques ambientals i energètiques sobrepassen sovint els límits municipals.

La Taula Municipal sobre Canvi Climàtic ha de ser l’òrgan de consulta i participació ciutadana principal de l’Ajuntament de Girona en relació amb les polítiques energètiques i de sostenibilitat, però també, i recollint les recomanacions del Comitè Econòmic i Social Europeu, per facilitar la participació ciutadana en el procés de selecció dels indicadors de benestar i progrés de la ciutat, que han de permetre avaluar la qualitat ambiental i sostenible, l'excel·lència de la ciutat.