Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Tipus d'aparells: Vehicles de mobilitat personal | Mobilitat i Via Pública

Tipus d'aparells

Vehicles de mobilitat personal

Descripció

Vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Només poden estar equipats amb un seient o selló si estan dotats de sistema d’auto-balanceig. 

S'exclouen d'aquesta definició: 

 • Vehicles sense sistema d’auto-balanceig i amb selló
 • Vehicles concebuts per a competició
 • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
 • Vehicles amb una tensió de treball major a 100 VCC o 240 VAC.

Així com aquells inclosos dins de l'àmbit del Reglament (UE) núm. 168/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2013.»

En vies urbanes només pots circular per:

Vies ciclistes, calçada de zona 20 i calçada de zona 30 (sempre que el paviment sigui apte per a la seva circulació). 

La teva velocitat màxima és de: 

 • En vies ciclistes → ≤ 20 km/h. Respectant el pas dels vianants que travessin la via i en el sentit de circulació de la via. 
 • En calçada de zona 20  i trams de connexió → ≤ 6 km/h, respectant la preferència de pas als vianants, mantenint una distància de 1,5 m de les façanes i en el sentit de circulació indicat. 
 • En calçada de zona 30 i altres carrers  → ≤ velocitat fixada per a cada via.

Condicions de circulació

 • Has d’utilitzar adequadament el casc de protecció homologat o certificat per conduir bicicletes mentre no ho defineixi una normativa sectorial de rang superior.
 • Només pots estacionar en les vies urbanes en els llocs expressament autoritzats per a aquest tipus de vehicles.
 • Està prohibit la utilització d’auriculars i del telèfon mòbil durant la circulació
 • Requeriran per poder circular, un certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigibles per la normativa nacional i internacional recollits en el seu manual de característiques, així com la seva identificació. Això serà vigent als 24 mesos de la publicació del manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal en el «Butlletí Oficial de l'Estat» que s’aprovarà per Resolució del Director General de Trànsit. »

Aparells no reconeguts

Es prohibeix la circulació amb aparells no reconeguts per circular en vies públiques per la normativa sectorial ni per l’ordenança municipal de circulació.